Genel Temizlik Hizmeti Ve Büro Destek Elemanı Çalıştırılması İhalesi

Genel Temizlik Hizmeti Ve Büro Destek Elemanı Çalıştırılması İhalesi

Genel Temizlik Hizmeti Ve Büro Destek Elemanı Çalıştırılması İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 83
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2881

Şikayetçi:
Avrasya Sosyal Hizmetler Nakliye Elektronik Temizlik Yemek Üretimi İnş. San.Ve Tic. Ltd. Şti., BÜYÜKDERE CAD. MEYDAN SOK. VEKO GİZ PLAZA NO : 3 KAT : 13-1307 MASLAK İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Merkez Kampüs Yıldız Yokuşu Balmumcu 34349 İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
22.06.2012 / 22662 Başvuruya Konu İhale:
2012/69426 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik Hizmeti Ve Büro Destek Elemanı Çalıştırılması" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 01.06.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti ve Büro Destek Elemanı Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Avrasya Sosyal Hizmetler Nakliye Elektronik Temizlik Yemek Üretimi İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2012tarih ve 22662sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2387sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelden işçilik gideri çıkarıldığında kalan tutar ile teknik şartnamede istenilen diğer giderlerin karşılanamayacağı, Kamu İhale Kurulunun daha önceki kararları çerçevesinde, incelemenin, söz konusu isteklinin sunmuş olduğu proforma faturalar, fiyat teklifleri, maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve tutanaklara dayanak teşkil eden fatura ve muhasebe kayıtları üzerinden yapılması gerektiği,
2) Başbakanlık Bilgi Edindirme Kurulunun 07.11.2007 tarih ve 2007/1236 sayılı kararı çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamaları kapsamında sunduğu proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının kendilerine verilmesi gerektiği,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
  1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuruya konu ihalede, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif vermiş olan üç istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, açıklama sunmayan Girişim Tele. İnş. Taah. Tur. Elekt. Proje Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, diğer iki isteklinin açıklamalarının uygun görüldüğü ve ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, idarece, 18.06.2012 tarihli yazıyla,Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunularak, ihale üzerinde bırakılan Emir End. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Baybora Hizmet Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin açıklamaları kapsamında yer verilen proforma faturave fiyat teklifindeyer alan bilgilerin, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının belirtildiği, 26.06.2012 tarihli yazıyla ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Avrasya Sosyal Hiz. Nakliye Elektronik Temizlik Yemek Üretimi İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamaları kapsamında yer alan proforma faturayailişkin olarak, Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğüne aynı türden bildirimin yapıldığı görülmüştür.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;
“79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.
(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.
(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.
Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.
Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.
İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.
İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.
79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır…”açıklamaları yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.15 inci maddesinin beşinci fıkrasında, ihale komisyonlarınca; meslek mensubundan maliyet/satış tutanaklarının istenebileceği, altıncı fıkrada ise proforma fatura ya da fiyat teklifi ile tutanaklar arasında uyumsuzluk olması durumunda uyumsuzluğun niteliğine göre ilgili vergi dairesi ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılacağı belirtilmiştir.
Dolayısıyla, Kamu İhale Genel tebliğinde aşırı düşük teklif veren isteklilerin sunmak zorunda oldukları belgeler ve ihale komisyonunca bu belgelere göre yapacağı işlem ve değerlendirmelere ilişkin açıklama yapılmış olup, ihaleyi yapan idarece, meslek mensubu tarafından düzenlenen tutanağa esas belgelerin istenilmesi ve bu belgelerin incelenmesi öngörülmemiştir.
Bu bağlamda, anılan Tebliğdeki açıklamada, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının meslek mensubundan istenilmesinin yeterli görüldüğü ortadadır. Ancak, maliyet/satış tutarı tespit tutanağına ilave olarak bu tutanaklara dayanak teşkil eden fatura ve muhasebe kayıtları gibi belgelerin istenilemeyeceğine ilişkin kısıtlayıcı nitelikte bir açıklama da yapılmamıştır.
Ancak, 3568 sayılı Yasa uyarınca yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı, aksine bilgi, belge, bulgu veya ciddi şüphe durumunda daha detaylı inceleme yapılmasının 3568 ve 4734 sayılı Yasaya uygun olacağı açıktır.
Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu proforma fatura ve fiyat teklifi ile ekleri tutanakların uyumlu olduğu, bu itibarla, aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun yapıldığı tespit edilmiştir. Proforma fatura/fiyat tekliflerinin eki tutanaklara dayanak teşkil eden muhasebe kayıtları, fatura vb. belgelerin meslek mensubundan istenilmesini gerektiren, iddiayı tevsik eder herhangi bir bilgi, belge sunulmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında yer alan belgelere dayanak teşkil eden muhasebe kayıtları, fatura vb. belgelerin istenilmesine gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmemiştir. 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İdareye yapılan şikâyet başvurusu incelendiğinde, başvuru sahibince, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamaları kapsamında sunduğu proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının idareden talep edilmediği görülmüştür.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı sekizinci maddesinin 10 uncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü bulunmaktadır.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, bilgi edinme başvurusu, gerekli başvuru usullerine uyularak, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olarak yapılabilmekte, söz konusu kurum ve kuruluşlarca gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda, itirazen şikâyet başvuruları ile bilgi edinme başvurularının aynı dilekçede yapılmasının usulen uygun olmadığı, ayrıca, Kurum tarafından, ihaleyi yapan idarelerce gönderilen belgelerin incelendiği, söz konusu belgelerin asıllarının ihaleyi yapan idarede bulunduğu, bu itibarla, söz konusu belgeler açısından bilgi edinme başvurusunun, ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği, kaldı ki, Kurum tarafından, idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almayan hususların incelenemeyeceği de göz önünde bulundurulduğunda, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, ikinci iddia olarak yer verilen bahse konu talebe ilişkin olarak Kurum tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmadığı anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13