Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi İhalesi

Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi İhalesi

Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 43
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2747
 
 
Şikayetçi:
Öztaş İnşaat İnşaat Malz. Tic. A.Ş. - Emt. İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. , MEBUSEVLERİ İLLER SOKAK NO:10 TANDOĞAN / ANKARA
İhaleyi yapan idare:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurıyet Bulvarı No:1 K:6/621 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22877
Başvuruya Konu İhale:
2012/31328 İhale Kayıt Numaralı "Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
 
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06-101.03-Y.[2430].(0188)./2012-146 sayılı Ön İnceleme Raporunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü tarafından 19.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Öztaş İnşaat İnşaat Malz. Tic.  A.Ş. - Emt. İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin 25.06.2012 tarih ve 22877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,
Yapılan inceleme neticesinde;
Başvurunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 
Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; teklifleri her ne kadar geçerli sebeplerle değerlendirme dış bırakılsa da ihale süreci içinde yapılan yanlışlıklar (yaklaşık maliyetin hazırlanması, proje hataları vs.) nedeniyle çok büyük oranda kamu zararı oluştuğu, yaklaşık maliyetin ihalenin en önemli bileşeni olduğu, yaklaşık maliyetin yüksek tespit edilmesinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda ihalenin çok daha yüksek fiyatla sonuçlanmasına yol açtığı, proje hataları sonucunda (fazlı kazı yapılması, döküm sahalarının yanlış tespit edilmesi) söz konusu işin süresinin uzamasının muhtemel olduğu, bu durumda kamu kaynaklarının da verimli kullanılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin yanlış tespit edildiğine yönelik iddialara ilişkin olarak;
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında;
“Başvurular öncelikle;
c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,
yönlerinden sırasıyla incelenir.”hükmü,
Aynı Yönetmeliğin “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.
Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.
Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin yaklaşık maliyeti öğrendiği tarihin ihale tarihi (19.04.2012) olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olan 19.04.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.06.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu ve bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma 25.06.2012 tarihinde başvuruda bulunulduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte başvuru dilekçesine ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmediği (fotokopisinin eklendiği) anlaşılmıştır.
Bu itibarla, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına yönelik iddialarına ilişkin 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Başvuru sahibin ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin olarak;
19.04.2012 tarihli ihalede ihale dokümanının başvuru sahibince 23.03.2012 tarihinde satın alındığı, ihale dokümanına yönelik 01.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 14.06.2012 tarihli yazısı ile başvurunun reddedildiği, söz konusu yazının 14.06.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine, başvuru sahibinin 25.06.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
Kamu İhale Kanununun 55 inci ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır.
Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.
4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği, şikâyetçinin ihale dokümanına yönelik olarak en geç ihale tarihinden (19.04.2012) 3 (üç) işgünü öncesine (13.04.2012) kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (01.06.2012) idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.
İdareye şikâyet, sonrasında Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.
Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunduğu, dolayısıyla istekli konumundaki başvuru sahibinin belirtilen hususlara ilişkin olarak şikâyet ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.
Bununla birlikte başvuru dilekçesine ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmediği (fotokopisinin eklendiği) anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet, süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13