Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi İhalesi

Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi İhalesi

Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 74
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2874

Şikayetçi:
Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. Ve Elk. Ürt. A.Ş., DEĞİRMENYOLU CAD. ÇETİNKAYA SOK. NO :22 İÇERENKÖY İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurıyet Bulvarı No:1 K:6/621 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
21.06.2012 / 22516 Başvuruya Konu İhale:
2012/31328 İhale Kayıt Numaralı "Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Büyükşehir Belediyesitarafından 19.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. ve Elk. Ürt. A.Ş.’nin 08.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.06.2012tarih ve 22516sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2382sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1 ) Aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerinin idarece hatalı belirlendiği, sundukları aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu,

2 ) İhale komisyonunda elektrik tesisatı ile mekanik tesisat işleri için işin uzmanı kişilerin görevlendirilmemesinin, mali işlerden sorumlu üye yerine ise veri hazırlama kontrol işletmenin görevlendirilmesinin, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aykırı olduğu, bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği, 3 ) İdarece yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği, 4 ) İdari şartnamenin ilk haline göre 3 adet anahtar teknik personel istendiği, yapılan zeyilname ile istenen anahtar teknik personel sayısının 1 olarak değiştirildiği, söz konusu değişiklik için düzeltme ilanının yayımlanmadığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptalini gerektirdiği, 5 ) Teklifi geçerli kabul edilen isteklilere ait belgelerin idari şartname, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli dahil olmak üzere teklifi geçerli kabul edilen tüm istekliler tarafından sunulup sunulmadığı tam olarak bilinememekle birlikte eğer sunuldu ise;

Anahtar teknik personel olarak öngördükleri kişileri ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru kesintisiz olarak 1 yıl süresince istihdam edilip edilmediğinin, SGK onaylı hizmet bildirimlerinin, oda kayıt belgesi, mezuniyet belgesi, anahtar teknik personel beyannamesi verilip verilmediğinin,

Tüzel kişilerin odaya kayıt olduğunu gösterir belgelerin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınıp alınmadığının, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulup sunulmadığı, eğer sunuldu ise bu belgelerin tüzel kişiliğin son durumunu gösterir nitelikte olup olmadığı,

Banka referans mektuplarının ilan tarihinden sonra düzenlenip düzenlenmediğinin, en az iki banka yetkisinin imzasını taşıyıp taşımadığının ve istenen şartları taşıyıp taşımadığının,

Yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerinin istenen şartları taşıyıp taşımadığının, üzerinde SMM, YMM veya vergi dairesi onayının bulunup bulunmadığının, cari oran, özkaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının sağlanıp sağlanmadığının, sunulan bilançolardaki veriler ile vergi dairesine sunulan bilançolardaki verilerin farklı olup olmadığının,

İhalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 yıla ait ciroyu gösteren gelir tablosu veya faturaların sunulup sunulmadığı, sunuldu ise son 3 yıllık tutarların 1/3 ünün asgari şartları sağlayıp sağlamadığı, SMMM, YMM veya vergi dairesi onayının bulunup bulunmadığının, eğer SMMM veya YMM onayı bulunuyor ise onaylayan yetkilinin TÜRMOB’a kayıtlı olarak faaliyet gösterip göstermediği, sunulan gelir tablosunun vergi dairesine sunulan gelir tablosu ile aynı olup olmadığının,

İş deneyim belgelerinin ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen bir işe ilişkin olup olmadığı, teklif edilen bedelin %75’inden az olup olmadığı, iş deneyim belgesinde yer alan imzanın ihale yetkilisi ve/veya ihale yetkilisinin yetki verdiği bir kişiye ait olup olmadığı, belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, benzer iş tanımına uygun olup olmadığı,

Sunulan iş deneyim belgesinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulup sunulmadığı,

Sunulan teklif zarflarının üzerinde isteklilerin adı, soyadı, ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılıp yazılmadığı, zarfın yapıştırılan bölümünde isteklinin imzası ile mühür veya kaşesinin bulunup bulunmadığı, zarfın üzerinde imzası bulunan kişinin şirketi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığı,

Karma teklif mektubu sunulup sunulmadığı, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılıp yazılmadığı, teklif mektubunun taşıması zorunlu olan unsurları taşıyıp taşımadığı, teklif mektubunun standart forma uygun olup olmadığı, teklif mektubunda imzası bulunan kişinin şirketi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığı,

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin tümünün, birim fiyat teklif cetveline eksiksiz olarak yansıtılıp yansıtamadığı, söz konusu iş kalemleri miktarlarının isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetveline doğru olarak yansıtılıp yansıtılamadığı, iş kalemlerinin ölçü birimlerinin (m3, m2, km, m, ton, adet ve gün.) doğru olarak aktarılıp aktarılmadığı, teklif mektubu ekinde sunulan birim fiyat teklif cetvelinin, teklif vermeye yetkili kişiler tarafından her sayfasının ad soyad veya ticaret unvanı yazılarak imzalanıp imzalanmadığı, birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılıp yazılmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde bulunan toplam teklif bedeli ile teklif mektubunda yer alan teklif bedelinin örtüşüp örtüşmediği, birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda (yatay ve dikey olarak) aritmetik hata bulunup bulunmadığı,

Geçici teminat mektuplarında idarenin, işin ve isteklinin adının, banka adının belirtilip belirtilmediği, sunulan geçici teminat mektubunda yer alan tutarın istenilen asgari şartı sağlayıp sağlamadığı, geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 16/08/2012 tarihinden önceki bir tarih olup olmadığı, geçici teminat mektubunun en az iki banka yetkilisinin imzasını taşıyıp taşımadığı,

İstekilerce, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listenin teklif ekinde verilip verilmediği,

Sunulan belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilip verilmediği, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıyıp taşımadığı, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülüp düşülmediği,

İstekiler tarafından vekaleten ihaleye katılınmış ise, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılımına ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulup sunulmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Karma teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Gaziemir Yeni Fuar Alanı Yapılması İşi” olarak belirtilmiştir.

İnceleme konusu ihalede 9 istekli tarafından teklif verilmiş, 2 isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, teklif bedeli sınır değerin altında kalan 2 istekliden (Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. ve Elk. Ürt. A.Ş. ile Nuhoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Alt ve Üst Yapı İnş. San. Tic. Ltd.. Şti. İş Ortaklığı) aşırı düşük teklif açıklaması istenmiş, Nuhoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Alt ve Üst Yapı İnş. San. Tic. Ltd.. Şti. İş Ortaklığı ‘nın teklifi aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle, Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. ve Elk. Ürt. A.Ş.’nin teklifi ise aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmadığı gerekçesiyle idarece reddedilmiş, ihale Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. ve Elk. Ürt. A.Ş.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin idarenin 03.05.2012 tarih ve 706 sayılı yazısında ihale dokümanı kapsamında yer alan anahtar teslimi götürü bedel işlere ait miktarlar ve bunlara ait teklif bedellerinin gösterildiği hesap cetveli ile anahtar teslimi götürü bedel işlerden 66 adet iş kalemine ilişkin açıklamaların, birim fiyatlı işler kapsamında yer alan işlerden ise 9 adedine ilişkin açıklamanın sunulması istenmiş, söz konusu yazıda açıklama istenmeyen analiz girdilerine de yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.1 inci maddesinde; “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

45.1.2.1 inci maddesinde; “İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.” açıklaması,

45.1.2.2 nci maddesinde;“İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.” açıklaması yer almaktadır.

Anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşamasında idarece, her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranının tespit edilmesi, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanması ve aşırı düşük teklif açıklaması istenecek kalemlerin Tebliğin 45.1.2.1 ve 45.1.2.2 nci maddelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir. İdarece yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşamasında gerçekleştirilen işlemler incelendiğinde idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerinin tespitini sağlayan sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan işler için ayrı, birim fiyat teklif alınan işler için ayrı belirlendiği, oranlamanın ise toplam yaklaşık maliyet yerine anahtar teslimi götürü bedel işlere ve birim fiyat teklif alınan işlere ait yaklaşık maliyetin kullanılarak yapıldığı, oluşturulan iki ayrı sıralı iş kalemleri listesi üzerinden açıklama istenen iş kalemlerinin tespit edildiği görülmüştür. İş kalemlerinin toplam yaklaşık maliyete oranlanması gerekmekte iken anahtar teslimi götürü bedel iş kalemlerinin tutarının, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan bölümün yaklaşık maliyetine, birim fiyat teklif alınan iş kalemleri tutarının ise birim fiyat teklif alınan bölümün yaklaşık maliyetine oranlanmasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 31.1 inci maddesinde yer alan; “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir.” açıklamasına aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sıralı iş kalemlerinin oluşturulmasında iş kalemlerinin ilgili bölümünün yaklaşık maliyete oranlanmasında bulunan rakamın en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanmadığı, dolayısıyla sıralı iş kalemleri listesinin oluşturulmasında Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.1 inci maddesinde yer alan; “Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak…” açıklamasına uyulmadığı da tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde idarece sıralı iş kalemleri listesinin mevzuata uygun olarak yeniden oluşturulmak ve açıklama istenmeyecek analiz girdilerinin belirlenmek suretiyle teklif bedeli sınır değerin altında kalan tüm geçerli teklif sahibi isteklilerden (Nuhoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Alt ve Üst Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. ve Elk. Ürt. A.Ş.) yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdarece ihale komisyonunun görevlendirilmesine ilişkin işlemler incelendiğinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanının (inşaat mühendisi) ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirildiği, yapım işleri şube müdürlüğünde görevli 2 inşaat mühendisinin uzman üye olarak, I. Hukuk Müşavirliğinde görevli 1 kişinin hukukçu üye, muhasebe şube müdürlüğünde görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni 1 kişinin ise mali işlerden sorumlu üye olarak görevlendirildiği görülmektedir. Yedek üyelerin dağılımı ise 1 mimar (komisyon başkanı), 2 inşaat mühendisi, 1 hukukçu ve 1 malî işlerden sorumlu üye şeklindedir.

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde;“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işin anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen kısmı için idarece hazırlanan yaklaşık maliyetinin % 72,02’lik kısmı, birim fiyatlı işlerin ise % 99,83’lük kısmı inşaat işlerinden oluşmaktadır. Toplam yaklaşık maliyetin iş gruplarına göre dağılımının; % 78,24 inşaat işleri, % 11,78 mekanik işler, % 9,98 elektrik ise işleri şeklinde olduğu görülmektedir.

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyetin % 78,24’lük kısmının inşaat işlerinden oluştuğu dikkate alındığında Kanunun anılan maddesinde istenen asgari uzman üye sayısının hem asil hem de yedek komisyon üyeleri açısının sağlandığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan muhasebe şube müdürlüğünde görevli olan ve 07.02.2012 tarihinde alınan başkanlık oluru ile ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilen 1 kişinin (İhale komisyon görevlendirmesi 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup, şahsın ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilmesi bu tarihten önce yapılmıştır.) ihale komisyonunda mali işlerden sorumlu üye olarak görevlendirilmesinin yeterli olup, “veri hazırlama ve kontrol işletmenliği” unvanı, ihale komisyonunda “mali işlerden sorumlu üye” olarak görevlendirilmeye engel teşkil etmemektedir.

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “… Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

... İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.”hükmü yer almaktadır.

İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar tutanağından yaklaşık maliyetin anılan Kanun maddesine uygun olarak ihale tarihi olan 19.04.2012 tarihinde gerçekleştirilen ilk oturumda açıklandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı yönündeki iddia için 19.04.2012 tarihinden sonra süresi içerisinde idareye ve Kuruma başvuruda bulunulması gerekmekte iken süresi içerisinde Kuruma

yapılmış bir başvuru bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır. 4 ) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

16.03.2012 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2 nci maddesinde anahtar teknik personel olarak 2 adet inşaat mühendisi ile 1 adet mimar istenmiş, 29.03.2012 tarihinde idarece yapılan zeyilname ile söz konusu düzenleme 1 adet inşaat mühendisi olarak değiştirilmiş, düzeltme ilanı yayımlanmamıştır. Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı 09.04.2012 tarihinde satın alınmış, düzenlenen zeyilname başvuru sahibine ihale dokümanı ile birlikte verilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibi, ihale ilanına yansıyan bir düzenlemenin zeyilname ile değiştirildiği ve düzeltme ilanının yapılmadığı bilgisine ihale dokümanını satın aldığı 09.04.2012 tarihinde ulaşmıştır. 09.04.2012 tarihinden sonra süresi içersinde idareye ve Kuruma başvuruda bulunulması gerekmekte iken süresi içersinde idareye ve Kuruma yapılmış bir başvuru bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır. 5 ) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 Kanununun 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde; İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde;

“(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” Başlıklı 11 inci maddesinde; “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi "soyut" ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanununun 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

İtirazen şikâyet başvurusunda, şikâyete konu işlemlerin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece “ihalenin kamu ihale mevzuatına uygun olarak sonuçlandırılmasının sağlanması adına bir kez daha incelenmesi gerektiği” şeklinde iddia niteliği dahi olmayan taleplere yer verildiği, tüm ihale sürecinin idareden sonra bir kez de Kamu İhale Kurumuna yaptırılması anlamına gelen talebin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla net bilgi veya somut bir iddia olmaksızın genel ifadelere yer verilen talebin şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sıralı iş kalemleri listesinin mevzuata uygun şekilde yeniden oluşturularak teklif bedeli idarece hesaplanan sınır değerin altında kalan Nuhoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Alt ve Üst Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. ve Elk. Ürt. A.Ş.’den yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

KARŞI OY

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir” hükmüne yer verilmiştir.

Bu fıkra uyarınca ihale komisyonunda, teknik üye olarak nitelenen iki uzmanın ve mali üye olarak nitelenen “muhasebe veya malî işlerden sorumlu” bir personelin bulunması zorunludur. Fıkrada iki teknik üye yönünden “ihale konusu işin uzmanı” olmaları yeterli görülürken, mali üye yönünden “sorumlu” olması gerekli görülmüştür. Sorumluluk ise kamu personel hukukunda belli bir kadro ile hukuki irtibatı gerektirmekte olup, bu irtibat asaleten veya vekaleten o kadroya atanmakla sağlanabilir.

Başvuru konusu ihalede ise, ihale komisyonunun muhasebe veya malî işlerden sorumlu üyesinin “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrosunda bulunduğu, bu kadronun ise muhasebe veya mali işlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu kadro sahibine yüklemediği açıktır.

İhale komisyonunun oluşturulduğu 20.03.2012 tarihinden kısa bir süre önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan ilgilinin 07.02.2012 tarihindeihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirildiği anlaşılmakta ise de, bu görevlendirme asaleten veya vekaleten atama niteliğinde olmadığından, sözü geçen ilgiliye muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel statüsü vermemektedir.

Bu itibarla, kadrosu veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan üye “muhasebe veya malî işlerden sorumlu personel” niteliği taşımadığından, bu kişinin katılımıyla ihale komisyonunun oluşturulması Kanuna aykırıdır. Bu aykırılığın ise düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması sebebiyle ihale sürecine devam etme olanağı kalmadığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin karara karşıyız.

Ahmet ÖZBAKIR Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13