Erzincan İliç 12 Derslikli Lise Binası İnşaatı İşi İhalesi

Erzincan İliç 12 Derslikli Lise Binası İnşaatı İşi İhalesi

Erzincan İliç 12 Derslikli Lise Binası İnşaatı İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2847

Şikayetçi:
Ölmeztürk İnş.Taah. Nak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ORDU CAD. SELİMOĞLU İŞ MERKEZİ NO : 318 ERZİNCAN
İhaleyi yapan idare:
Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gülabıbey Mahallesı 798 Sokak 2 24100 ERZİNCAN
Başvuru tarih ve sayısı:
21.06.2012 / 22549 Başvuruya Konu İhale
2012/51340 İhale Kayıt Numaralı "Erzincan İliç 12 Derslikli Lise Binası İnşaatı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme
Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 22.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Erzincan İliç 12 Derslikli Lise Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ölmeztürk İnş. Taah. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.06.2012tarih ve 22549sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2385sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 38 ve 45 inci maddelerine uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu proforma fatura, fiyat teklifi, analizlerin uygun olmadığı, isteklinin metraj tutarlarını aşağı çekerek fiyat avantajı sağladığı iddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Yapılan incelemede, ihaleye hazırlık aşamasında idare tarafından sıralı iş kalemleri listesinin ve sıralı analiz girdileri tablosunun oluşturularak, ihale komisyonunca hesaplanan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif fiyatı sunan Şahinler İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’den açıklama talep edildiği tespit edilmiştir. Anılan istekli, kendilerine gönderilen açıklama istenilecek iş kalemleri listesinde elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve müşterek tesisat iş grubuna bir bütün olarak tek iş kalemi şeklinde yer verilmiş olması nedeniyle idareye bu imalat grupları içerisinde çok sayıda imalat kalemi olduğunu, dolayısıyla bu imalatlardan hangilerinin açıklanmasının istenildiğinin anlaşılamadığını belirterek konunun netleştirilmesini talep eden bir dilekçe vermiştir.
Bunun üzerine idare, iş kalemleri listesinde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle ayrıntılı açıklama istenilen iş kalemlerinin ayrıca belirtildiği (34 kalem) sıralı iş kalemleri listesinin tamamını açıklama talep yazısı ekinde istekliye göndermiştir.
İhale üzerinde bırakılan istekli olan Şahinler İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında;
Açıklama üst yazısı,
Sözleşme gideri ve genel giderlerin de gösterildiği genel icmal,
All risk sigorta bedeline ilişkin Işık Sigorta’dan alınmış bilgilendirme formu,
Açıklama istenilen % 80’lik kısım ve açıklama istenilmeyen % 20’lik kısma ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterildiği icmal,
Ayrıntılı açıklama istenilen 34 iş kaleminden 32’sine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, isteklinin kendi belirlediği “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturduğunu gösterir liste,
Ayrıntılı sorgulamaya konu diğer 2 iş kaleminden 16.002/MK poz numaralı iş kalemine ilişkin 2012 yılı rayiçleri kullanılarak oluşturulmuş fiyat analizi, nervürlü çeliğin nakliye-yükleme-boşaltılmasına ilişkin fiyat analizi,
İş gruplarına ilişkin olarak iş kalemi miktarlarının da yer aldığı hesap cetvelleri
sunmuştur.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;
“45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.”
açıklaması yer almaktadır.
İhale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların (metrajların) hesaplanması işi, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmekte olup, bundan dolayı iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplaması çoğu zaman birbiri ile örtüşmemekte ise de metraj hesaplamalarındaki farklılıkların makul ve kabul edilebilir seviyelerde olması gerektiği açıktır.
Kamu ihale mevzuatında, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen yapım işlerinde metraj farklılıklarının hangi durumda makul ve kabul edilebilir olacağına, hangi durumda makul ve kabul edilebilir olmayacağına ilişkin net bir belirleme bulunmamaktadır. Haliyle bu durum, metraj farklılıklarına ilişkin değerlendirmede somut ihalenin şartlarını ön plana çıkarmaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2.1 inci maddesi gereği sıralı iş kalemleri listesinin %80’lik bölümüne ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaktadır. Başvuru konusu ihalede hesap cetveline ek olarak sıralı iş kalemleri listesindeki ilk 34 iş kalemine ilişkin analizler ve bu analiz fiyatlarını tevsik edici açıklama istenilmiştir. Tutar itibariyle büyükten küçüğe oluşturulan sıralı iş kalemleri listesinin sadece ilk 34 iş kalemine ilişkin ayrıntılı açıklama istenilmesi, bu iş kalemlerinin metrajlarını somut ihalede daha da önemli kılmaktadır. Zira, tutar itibariyle önemli bir kısma (%80) tekabül eden bu iş kalemlerinin metrajlarındaki makul olmayan sapma, ihalede teklif fiyatlarının yarışmasını arka plana itebilecek ve ihalelerde sağlanması beklenen rekabet, saydamlık, eşit muamele ve güvenilirlik ilkesini zedeleyebilecektir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelenmiş olup, isteklinin sorgulamaya tabi % 80’lik kısma tekabül eden 34 iş kalemine ilişkin metrajlarının genel olarak idarenin metrajlarından düşük olduğu, ancak bu farklılıkların anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif verilen somut ihale bağlamında makul ve kabul edilebilir seviyelerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öte yandan, anılan isteklinin sunduğu hesap cetvelinden % 80’in dışında kalan % 20’lik kısım kapsamında yer alan inşaat (m3, m2, kg, mt’ye dayalı ölçümler ) ve sıhhi tesisat (adet, takım esasına dayalı ölçümler) iş kalemlerine ilişkin sunduğu metrajların, yaklaşık maliyet aşamasında hazırlanan hesap cetvellerinde yer alan idare metrajlarından düşük olduğu, bu farklılıkların genel olarak % 40 - % 50 arasında değişen oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Ancak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.1 inci maddesinde yer alan“Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.” açıklaması gereğince % 80’lik kısmın dışında kalan iş kalemlerinin metrajlarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılması imkânı bulunmamaktadır.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler arasında uyumsuzluk bulunmadığı, ayrıntılı açıklama istenilen 34 iş kaleminden 32’sine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, isteklinin kendi belirlediği “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturduğunu gösterir listeyi sunduğu, dolayısıyla bu kalemlere ilişkin analiz,proforma fatura ve teklif alma yazısı sunulmasına gerek olmadığı, diğer 2 iş kaleminden 16.002/MK poz numaralı iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı rayiçleri kullanılarak oluşturulmuş fiyat analizi sunulduğu,dolayısıyla analiz bileşenlerine ilişkin proforma fatura, teklif alma yazısı sunulmasına gerek olmadığı,nervürlü çeliğin nakliye-yükleme-boşaltılmasına ilişkin fiyat analizi sunulduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
#enDisDivkurul span { font-size:12px !important; line-height:16px; letter-spacing:0.5px; }

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13