Erzincan İli 8 İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapılması (Mobese) İşi İhalesi

Erzincan İli 8 İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapılması (Mobese) İşi İhalesi

Erzincan İli 8 İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapılması (Mobese) İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 137
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.II-3172

Şikayetçi:
Ekin Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti., ŞENLİKKÖY MH. IŞIK SK. NO : 1/6 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gülabıbey Mahallesı 798 Sokak 2 24100 ERZİNCAN Başvuru tarih ve sayısı:
27.06.2012 / 23126 Başvuruya Konu İhale:
2012/66484 İhale Kayıt Numaralı "Erzincan İli 8 İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapılması (Mobese) İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 25.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Erzincan İli 8 İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapılması (Mobese) İşi” ihalesine ilişkin olarak Ekin Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.06.2012tarih ve 23126sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2470sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: Teknik Şartnamenin 2.8 inci maddesinin tek bir markayı işaret ettiği, anılan maddenin teknik şartnamenin 2.7 nci maddesi ile çeliştiği, geleceğin güvenlik sistemleri ile entegrasyonunun sağlanmasında dezavantaj yarattığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Şikâyete konu ihalenin Erzincan Özel İdarsi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erzincan İli 8 İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapılması (MOBESE) İşi Yapımı” işi ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde;

“…

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi olan Ekin Bilişim Tekn. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Teknik Şartnamenin 2.8 inci maddesinin tek bir markayı işaret ettiği, anılan maddenin Teknik Şartnamenin 2.7 nci maddesi ile çeliştiği, geleceğin güvenlik sistemleri ile entegrasyonunun sağlanmasında dezavantaj yarattığı iddiası ile ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiş, Kuruma ulaşan teknik görüşte;

“…

Teknik şartnamenin Genel Gereklilikler başlığı altında verilmiş olan 2.7 nci maddesi; “Sistemin herhangi bir unsuru yatay genişlemeyi (sistemin sunucu, kamera, iletişim ağı gibi unsurlarının idarenin talebi ve gerekmesi durumunda sayısal olarak artırılmasına uygun olmalıdır) engelleyecek bir unsura sahip olmayacağını” öngörmektedir.

Bu madde, tedarik edilecek olan sistemin kullanılacağı uzun yıllar içinde verimli bir şekilde hizmet vermesi açısından gerekebilecek modifikasyonlara yönelik olan genel nitelikli bir madde niteliği taşımaktadır.

Genel Gereklilikler arasında sıralanmış olan 2.8 inci maddesi ise;

“Sistem içerisinde yoğunluklu olarak kullanılacak olan sabit kameralar, hareketli kameralar ile bu kameralara ait bileşenler olan çok monitörlü izleme konsolu, dijital kayıt veri depolama ünitesi, kontrol klavyesi, sistem yönetim istasyonu ve sistem denetim ve güvenlik yönetim sunucusu (Termal kamera farklı marka olabilir) aynı üreticiye ait olacaktır. Bu ürünler için aynı üreticiye ait yönetim yazılımı firma tarafından verileceğini ve bu yazılımlar için herhangi bir lisans ücreti ödenmeyeceğini” belirtmektedir.     

2.8 inci madde yaptırılacak olan Mobese sisteminin temel bileşenleri olarak değerlendirilen kameraların ve bu kameraların bileşenleri olarak ifade edilen monitör, veri depolama, klavye, sistem yönetim yazılımı ve sunucularının aynı marka olmasını talep etmektedir. Mobese sistemleri, içerisinde yapısal (inşaatla ilgili), mekanik, termal, elektriksel, elektronik donanım ve bilgisayar yazılımı içeren yüzlerce farklı birim, ekipman ve alt-sistemden barındıran teknik açıdan komleks sistemlerdir. Mobese sistemlerinin kompleksitesi, bu sistemin kameralar gibi bileşenlerinin sahada, monitör, kayıt ve yönetim birimlerinin ise kontrol odasında yer almasından dolayı bir kat daha fazla olmaktadır. Hal böyle iken birbirlerine kilometrelerce uzakta konuşlandırılan bu bileşenlerin aynı marka olmasının talep edilmesi teknik bir gereklilik olmaktan çıkmakta ve “keyfi” bir nitelik arz etmektedir. Mobese sistemleri söz konusu olduğunda; kritik olan husus bu farklı bileşenlerin bir arada ve bir bütün olarak çalışabilmesidir. Nitekim “sistemin bir bütün olarak eksiksiz çalışması” genel gerekliliklerin en son maddesi olarak vurgulanmıştır. 2.8 inci maddede yer alan bileşenlerin aynı marka olmasının genel bir gereklilik olarak talep edilmesi; idare açısından ne teknik açıdan, ne de hizmet verimliliği ve maliyet açılarından avantaj getiren bir husus değildir. Ayrıca kamera, kayıt ortamı, sunucu ve yönetim yazılımı gibi çok farklı nitelikler taşıyan ürünlerin hepsinin aynı marka olmasının talep edilmesi, ancak termal kameranın bunların dışında tutulması; şartnamenin bu maddesinin “belirli bir marka, model, patent, menşei veya ürüne” yönelik olarak kaleme alındığı yönünde çok kuvvetli bir kanaat oluşturmuştur.

Teknik şartnamenin 2.7 nci maddesi ihtiyacın uygun şartlarla, zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması açısından önemli bir teknik hususa işaret ederken; 2.8 inci maddesi bu açıdan bir tezat oluşturmaktadır. Mobese sistemleri söz konusu olduğunda, kaynakların verimli kullanılması ve teknik fizibilite açısından ilgili maddede anılan birimlerin aynı marka olmasının talep edilmesi idare açısından bir dezavantaj yaratmaktadır. 

Sonuç olarak, ilgili dosyanın teknik açıdan incelenmesi sonucunda; detayları yukarıda belirtildiği gibi, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinin belirli bir ürün seçimine yönelik nitelikte olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiş, ancak teknik şartname düzenlemesi ile ilgili tereddüt ortadan kalkmadığından, Emniyet Genel Müdürlüğüne teknik şartnamenin dayanağı olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip şartnamede de yer alan düzenlemenin gerekçesi sorulmuş, gelen cevapta,

            “Kurumumuz tarafından Türkiye genelinde tüm illerimizde ve önemli ilçelerimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS-MOBESE) olarak adlandırılan asayişi sağlamak, iç güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf etmek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere; mevzuata uygun olarak elde edilen görüntü, ses ve konum verilerinin işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesini sağlayan, modüler olarak geliştirilmiş şehir güvenlik sistemleri kurulmuştur.

            Emniyet Genel Müdürlüğümüzün KGYS projelerini kurmaktaki üst seviye amaçları şunlardır:

            -Güvenlik hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, 

            -Algılanması zor güvenlik tehditlerini algılamak,

-Adli soruşturmada ihtiyaç duyulabilecek kanuni deliller üretmek,

-Kişilik hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayiş ve huzur temin edilebilmek.

KGYS projelerinin bir bütün halinde ulusal sonuçlar üretebilmesi, standart yazılım, donanım ve hizmetler ile verimliliğin arttırılması, projelerin işletme ve idamesinde karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi, standart bir sistem kurulabilmesi için gerçekleştirme sürecinde Tip Şartname olarak nitelendirilen teknik standartlar kullanılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007 yılında kullanılmaya başlanılan ve 2011 yılında güncellenen Tip Şartname dokümanının birimlere KGYS projelerinde uygulanması esnasında, projeyi ülke çapında koordine etmek ile görevli birimimizce eğitim ve teknik destek faaliyetleri yürütülmektedir.

Tip şartname dokümanının Genel Gereklilikler bölümü 2.8 maddesinde geçen “Sistem içerisinde yoğunluklu olarak kullanılacak olan Sabit kameralar, hareketli kameralar ile bu kameralara ait bileşenler olan çok monitörlü izleme konsolu, dijital kayıt veri depolama ünitesi, kontrol klavyesi, sistem yönetim istasyonu ve sistem denetim ve güvenlik yönetim sunucusu (Termal kamera farklı marka olabilir.) aynı üreticiye ait olacaktır. Bu ürünler için aynı üreticiye ait Yönetim Yazılımı firma tarafından verilecektir. Bu yazılımlar için herhangi bir lisans ücreti ödenmeyecektir.” ifadesi ile ilgili olarak istenilen bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

Öngörülen bileşenlerin aynı üreticiye ait olmaması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar;

KGYS projelerinde hedeflenen amaçlardan en önemlisi sahada bulunan kameralardan adli soruşturmalarda ihtiyaç duyulan kanuni delil üretmektir. Bunun için uçtan uca sistem güvenliğinin alınması ve kullanılan kayıt sisteminin, kamera görüntüsündeki veri bütünlüğünün değişmediğine dair bilgi verebilmesi gerekmektedir.

Kamera ve kayıt bileşenlerinin farklı üreticilere ait cihazlar olması durumunda üçüncü parti kamera kayıt yazılımları kullanıldığından kamera görüntüsünün değiştirilmediğine dair bilgi alınmama ihtimali doğabilecektir. Bu durum ise elde edilen kamera görüntülerinin delil niteliğinde kullanılmamasına yol açabilecektir. Böyle bir durum ise uçtan uca veri güvenliğinin tam olarak sağlanamamasına neden olabilecektir.

Öngörülen bileşenlerin farklı üreticilere ait olması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar teknik hususları içermekte olup, aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmuştur;

Öngörülen bileşenlerin aynı üreticiye ait olması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar;

Kamera ve kayıt bileşenlerinin aynı üreticiye ait cihazlar olması ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz kamu alanından alınan kamera görüntülerinin uçtan uca veri güvenliğinin sağlanılarak değiştirilmediği ispat edilebilmekte ve adli birimlere tutarlı veriler verilebilmektedir. Ayrıca KGYS sistemine tüm erişimler takip edilebilmekte ve kurum içi, kurum dışı tüm yetkisiz erişimlerin önüne geçilebilmektedir.

Kamera, kayıt bileşenlerinin aynı üreticiye ait kullanılması ile ilgili olumlu sonuçlar aşağıda sıralanmıştır;

-Sistemin kamera ve tüm bileşenlerinin tam uyumlu olarak çalışabilmesi,

-Sistemden yüksek performans elde edilebilmesi,

-Aynı üreticiden hızlı bakım onarım desteği alınabilmesi.

Kamera ve kayıt bileşenlerinin aynı üreticiye ait cihazlar olması halinde elde edilebilecek olumlu sonuçlardan teknik hususları içeren diğer bölümler aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmuştur; 

Değerlendirme kriterleri Kamera ve sistem bileşenlerinin farklı üreticilere ait olması durumunda sistem yapısı Kamera ve sistem bileşenlerinin aynı üreticilere ait olması durumunda sistem yapısı
Kamera Görüntüsünün Bütünlüğünün Değişip Değişmediğinin Kontrolü Farklı üreticilere ait ürünler kullanılarak yapılan sistemlerde, Windows üzerinde çalışan farklı üreticilere ait kayıt yazılımlarında görüntüler özel kodlu olarak saklanmayabilir. Dolayısıyla görüntü dosyaları AVI ya da benzer formatta oldukları için motajlanabilir, silinebilir veya değiştirilebilir. Eğer kamera kayıt yazılımlarında kamera görüntüsü bütünlüğü değiştirildiği zaman uyarı veren özellikler yok ise; bu görüntülerin adli kurumlarda delil niteliğinde değerlendirilme ihtimali bulunmamaktadır. Aynı üreticiye ait kamera ve kayıt cihazı bileşenleri ile oluşturulan sistemlerde üretilen görüntüler özel kodlanarak saklanabilecek ve CD, DVD veya başka bir hafıza birimine export edilirken özel kodlu görüntülerin izleneceği program da otomatik olarak kopyalanabilecektir. Bu özel kodlu görüntülerin montajlanması, silinmesi veya değiştirilmesi mümkün olamayacağı için adli kurumlarda delil olarak kullanılabilecektir.
Çalışma Platformu ve Güvenlik Farklı üreticilere ait ürünler kullanılarak sunucu üzerine kamera görüntüsü üçüncü parti kayıt yazılımları ile kaydedilebilmektedir. Sistem Windows işletim sistemi platformunda çalışmaktadır. Bu tür yapılar Windows işletim sisteminin maruz kalabileceği tüm tehlikelere açıktır. (Virüs girmesi, işletim sisteminin çökmesi, göçmesi, kullanıcı hataları vb.) Sunucu ve izleme operatör bilgisayarlarının antivirüs programlarının güncel olması gerekmektedir. Kullanılan kamera kayıt yazılımına göre şifreleme imkanları değişebilmektedir. Aynı üreticiye ait kamera ve kayıt cihazı bileşenleri, bu üretici tarafından üretilen Linux işletim sistemi platformunda çalışan kayıt yazılımını kullanılabilmektedir. Linux platformunun kendine ait güvenlik kriterleri mevcuttur. Bu işletim sistemi için yazılmış virüs çok az olduğundan bu tür tehditlere karşı daha güvenli olabilecektir. Kayıt cihazlı sistem kendi içerisinde 256 bit şifreli yapı kullanabilmektedir.  
Performans (Veri Yazma Hızı) Farklı üreticilere ait ürünler kullanılarak sunucu üzerine kayıt yapan sistemlerde Megapixel kamera (HD) teknolojisinde H.264 sıkıştırma formatı (stream) kullanılabilmektedir. Şu anki sunucu teknolojisinde kamera kayıt yazılımları ile elde edilen data hızı yetersiz kalabilmekte ve daha çok sunucu kullanılması gerekebilmektedir. Aynı üreticiye ait kayıt cihazı bileşenleri, dijital kayıt veri depolama (NVR) cihazlarının kamera kaydı için özel olarak üretilmiş olup, Linux işletim sistemi performansından dolayı saniyede 200 MB ve üzerinde veri yazabilmektedirler. Böylece daha az sayıda ve yüksek performanslı cihazlar ile daha çok kamera görüntüsü kaydedilebilmektedir.
İşletme kolaylığı Farklı üreticilere ait ürünler kullanılarak yapılan sistemlerde cihzlar üzerindeki servislerin kayıt yazılımlarının ve görüntü izleme operatörlerindeki uygulamaların sürekli kontrol edilmesi gerekebilmektedir. Bu durumda sistemin arıza vermesi ihtimali daha yüksek olabilmekte, işletme ve bakım hizmetleri için daha fazla personele ihtiyaç duyulabilmektedir.   Aynı üreticiye ait kamera ve kayıt cihazı bileşenleri kullanılarak kurulan sistemleri işletmek, cihazlardaki Linux işletim sistemlerinden dolayı daha kolaydır. Sistem stabil çalıştığından daha az arıza vermekte böylece işletme ve bakım hizmetleri daha az personel ile sürdürülebilmektedir.
Tasarım Platformu Farklı üreticilere ait ürünler kullanılarak yapılan sistemler çok düzgün tasarlanmış entegrasyonlar gerektirebilmektedir. Yüklenici firmaların sunucuları ve izleme yazılımlarını iyi konfigüre edememesi veya sistemde oluşabilecek arıza durumlarında sitem tamamen kendini kapatabilmekte ve kamera  görüntüleri kaybedebilmektedir. Aynı üreticiye ait kamera ve kayıt cihazı bileşenleri kullanılarak kurulan sistemler sadece kamera görüntü kaydedilmesi amacıyla tasarlandığı için sistemde veri bütünlüğünü tehlikeye düşürecek biçimde arıza olma ihtimali azalabilecektir.
İzleme Yazılım Lisansı Farklı üreticilere ait ürünler kullanılarak yapılan sistemlerde görüntü kaydı için ayrıca bir izleme ve kayıt yazılımı alınması gerekebilmektedir. Bu yazılıma her sunucu için ayrı ayrı yazılım bedeli ödenebildiği gibi sistemde bulunan ve ileride sisteme eklenecek her kamera için ayrıca kamera başına lisans bedelleri ödenebilmektedir. Aynı üreticiye ait kamera ve kayıt cihazı bileşenleri kullanılarak kurulan sistemlerde yazılım sistemin içinde ücretsiz gelmektedir ve genellikle kamera başına lisans bedeli istenmemektedir. Ayrıca sisteme bedel ödemeden sınırsız kamera ekleme imkanı olabilecektir.
Kamera Görüntüsü İzleme Olanakları Farklı üreticilere ait ürünler kullanılarak yapılan sistemlerde izleme için kullanılacak bilgisayarlar doğru seçilmedikleri zaman yoğun kamera trafiği verisini işlemekte problem yaşayabileceklerdir. Görüntüler izlenirken ekranda piksel bozuklukları ve görüntüde ara sıra donmalar meydana gelebilecektir. Bu durum oluşabilecek tehditlerin algılanmasında problem oluşturabilecektir. Aynı üreticiye ait kamera ve kayıt cihazı bileşenleri kullanılarak kurulan sistemlerde izleme yapmak için izleme konsolları bulunmaktadır. Bu cihazlar yoğun kamera görüntüsünü eksiksiz gösterebilecek tasarım mimarisinde (monitör ve kamera sayısına göre CPU ve ekran kartları) üretilmiş özel cihazlardır. Kullanılan Linux işletim sistemi avantajlarını da kullanarak yüksek performanslı izleme yapabileceklerdir. 

” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Sonuç olarak Teknik Şartnamenin şikâyete konu edilen maddesinin kamu güvenliği ve hizmet gerekleri bakımından 4734 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesine uygun düzenlendiği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

       

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

            İncelemeye konu ihalede;

            Başvuru sahibi tarafından, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinin tek bir markayı işaret ettiği, anılan maddenin teknik şartnamenin 2.7 nci maddesi ile çeliştiği, geleceğin güvenlik sistemleri ile entegrasyonunun sağlanmasında dezavantaj yarattığı iddialarına yer verilmiştir.

İhale konusu işin adının, “Erzincan İli 8 İlçesine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yapılması (MOBESE) İşi Yapımı” işi olduğu, 9 adet ihale dokümanı satın alındığı, 3 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda, en düşük teklif sahibinin teklifinin, teknik şartnameye uygun teklif vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye geçerli 2 teklif kaldığı ve bu tekliflerden teklif tutarı en düşük olan isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı, diğer isteklinin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 12. maddesinde; “…

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasına yönelik olarak, akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiş olup, akademik kuruluş tarafından Kuruma ulaşan teknik görüşte;

“…

Teknik şartnamenin Genel Gereklilikler başlığı altında verilmiş olan 2.7 nci maddesi; “Sistemin herhangi bir unsuru yatay genişlemeyi (sistemin sunucu, kamera, iletişim ağı gibi unsurlarının idarenin talebi ve gerekmesi durumunda sayısal olarak artırılmasına uygun olmalıdır) engelleyecek bir unsura sahip olmayacağını” öngörmektedir.

Bu madde, tedarik edilecek olan sistemin kullanılacağı uzun yıllar içinde verimli bir şekilde hizmet vermesi açısından gerekebilecek modifikasyonlara yönelik olan genel nitelikli bir madde niteliği taşımaktadır.

Genel Gereklilikler arasında sıralanmış olan 2.8 inci maddesi ise;

“Sistem içerisinde yoğunluklu olarak kullanılacak olan sabit kameralar, hareketli kameralar ile bu kameralara ait bileşenler olan çok monitörlü izleme konsolu, dijital kayıt veri depolama ünitesi, kontrol klavyesi, sistem yönetim istasyonu ve sistem denetim ve güvenlik yönetim sunucusu (Termal kamera farklı marka olabilir) aynı üreticiye ait olacaktır. Bu ürünler için aynı üreticiye ait yönetim yazılımı firma tarafından verileceğini ve bu yazılımlar için herhangi bir lisans ücreti ödenmeyeceğini” belirtmektedir.     

2.8 inci madde yaptırılacak olan Mobese sisteminin temel bileşenleri olarak değerlendirilen kameraların ve bu kameraların bileşenleri olarak ifade edilen monitör, veri depolama, klavye, sistem yönetim yazılımı ve sunucularının aynı marka olmasını talep etmektedir. Mobese sistemleri, içerisinde yapısal (inşaatla ilgili), mekanik, termal, elektriksel, elektronik donanım ve bilgisayar yazılımı içeren yüzlerce farklı birim, ekipman ve alt-sistemden barındıran teknik açıdan komleks sistemlerdir. Mobese sistemlerinin kompleksitesi, bu sistemin kameralar gibi bileşenlerinin sahada, monitör, kayıt ve yönetim birimlerinin ise kontrol odasında yer almasından dolayı bir kat daha fazla olmaktadır. Hal böyle iken birbirlerine kilometrelerce uzakta konuşlandırılan bu bileşenlerin aynı marka olmasının talep edilmesi teknik bir gereklilik olmaktan çıkmakta ve “keyfi” bir nitelik arz etmektedir. Mobese sistemleri söz konusu olduğunda; kritik olan husus bu farklı bileşenlerin bir arada ve bir bütün olarak çalışabilmesidir. Nitekim “sistemin bir bütün olarak eksiksiz çalışması” genel gerekliliklerin en son maddesi olarak vurgulanmıştır. 2.8 inci maddede yer alan bileşenlerin aynı marka olmasının genel bir gereklilik olarak talep edilmesi; idare açısından ne teknik açıdan, ne de hizmet verimliliği ve maliyet açılarından avantaj getiren bir husus değildir. Ayrıca kamera, kayıt ortamı, sunucu ve yönetim yazılımı gibi çok farklı nitelikler taşıyan ürünlerin hepsinin aynı marka olmasının talep edilmesi, ancak termal kameranın bunların dışında tutulması; şartnamenin bu maddesinin “belirli bir marka, model, patent, menşei veya ürüne” yönelik olarak kaleme alındığı yönünde çok kuvvetli bir kanaat oluşturmuştur.

Teknik şartnamenin 2.7 nci maddesi ihtiyacın uygun şartlarla, zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması açısından önemli bir teknik hususa işaret ederken; 2.8 inci maddesi bu açıdan bir tezat oluşturmaktadır. Mobese sistemleri söz konusu olduğunda, kaynakların verimli kullanılması ve teknik fizibilite açısından ilgili maddede anılan birimlerin aynı marka olmasının talep edilmesi idare açısından bir dezavantaj yaratmaktadır. 

Sonuç olarak, ilgili dosyanın teknik açıdan incelenmesi sonucunda; detayları yukarıda belirtildiği gibi, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinin belirli bir ürün seçimine yönelik nitelikte olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte, tereddüde yer bırakmayacak şekilde çok açık olarak, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinin belirli bir ürün seçimine yönelik olarak düzenlendiği belirtilmiş olmasına rağmen, idarece teknik şartnamede yapılan düzenleme ile irade beyanını ortaya koyan idareden, teknik şartnamenin dayanağı olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip şartnamede de yer alan düzenlemenin gerekçesinin sorularak, idareden alınan rapor doğrultusunda karar alınmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği açıktır.

Şöyle ki;

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinde; “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi veya özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. …” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun hükmü uyarınca, ihale dokümanına yönelik olarak, anlaşılmayan hususlarla ilgili olarak açıklama istenebileceği, ancak böyle bir açıklama (bilgi/belge) talep edilirken, ihale dokümanında yaptığı düzenleme ile irade beyanını ortaya koyan idareden,“… anılan madde de öngörülen bileşenlerin aynı üreticiye ait olması durumunda doğacak sakıncaların neler olduğu ile bu bileşenlerin aynı üreticiye ait olması durumunda elde edilecek faydanın ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulmuştur. …” şeklindeki bir yazı ile açıklama talebinde bulunulmasının mevzuatla örtüşmediği, diğer taraftan, bu yazıya ilişkin olarak idarece hazırlanan Kurumumuza gönderilen yazı eki raporu 5 kişinin imza altına aldığı, ancak bu kişilerden ikisinin Elektrik-Elktronik Mühendisi, birinin Bilgisayar Mühendisi, diğer ikisinin ise Emniyet Amiri oldukları anlaşılmıştır.

Gerek teknik şartnameyi hazırlayan, gerekse de söz konusu raporu imza altına alan meslek mensuplarından hiyerarşik olarak, daha üst mesleki kariyere sahip olan teknik görüş veren akademisyenlerin teknik şartnameye yönelik inceleme ve değerlendirmelerinin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, akademik kuruluştan alınan teknik görüş ile teknik şartnamede yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, 9 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın 3 istekli tarafından teklif verildiği ve bu isteklilerden fiyatı en düşük olanının da teknik şartnameye uygun teklif veremediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususları dikkate alındığında, incelemeye konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olarak, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile anılan Kanunun 5 inci maddesinde yar alan rekabet ilkesinin oluşmadığı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

          Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13