Erü. Enfeksiyon Hastalıkları (Bsl-3/Bsl-2/Absl-3) Labaratuvar Onarım İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Erü. Enfeksiyon Hastalıkları (Bsl-3/Bsl-2/Absl-3) Labaratuvar Onarım İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Erü. Enfeksiyon Hastalıkları (Bsl-3/Bsl-2/Absl-3) Labaratuvar Onarım İnşaatı Yapım İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 53
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.II-2854

Şikayetçi:
Alpertuğkan Demir Makina Müh., ÇETİN EMEÇ BULVARI 4.CAD. 73.SOK. NO : 12-2 A.ÖVEÇLER ANKARA İhaleyi yapan idare:
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Merkez Kampüsü Talas Yolu KAYSERİ Başvuru tarih ve sayısı:
20.06.2012 / 22374 Başvuruya Konu İhale:
2012/48778 İhale Kayıt Numaralı "Erü. Enfeksiyon Hastalıkları (Bsl-3/Bsl-2/Absl-3) Labaratuvar Onarım İnşaatı Yapım İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 16.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Erü. Enfeksiyon Hastalıkları (Bsl-3/Bsl-2/Absl-3) Labaratuvar Onarım İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alpertuğkan Demir’in 05.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince20.06.2012tarih ve 22374sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2365sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas ineleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1)İdarece iş deneyim belgesi sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,
2)İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş bitirme belgesinde yer alan işin tamamının BSL-3 Laboratuvarı olmadığı,
İddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Şikâyete konu ihalenin, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Enfeksiyon Hastalıkları (BSL-3/BSL-2/ABSL-3) Laboratuvar Onarım İnşaatı Yapımı İşi” olduğu anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (h) bendinde; “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası (yüzellidokuzbin dokuzyüzelliyedi Türk Lirasıolarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen Kanun hükmü uyarınca, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, lisans eğitimlerine uygun yapım işi ihalelerinde, mezuniyet belgelerini kullanarak ihalelere katılabilmesi mümkündür.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43 üncü maddesinde;
43.3. Mezuniyetinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.” açıklaması yer almaktadır.
İdari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde; “İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.” düzenlemesi,
Anılan şartnamenin 7.6 ncı maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ'inin 2.7 maddesine göre İdaremizce benzer iş olarak tespit edilen işler;
a- BSL-3 Laboratuvarı yapmış olmak, b- ABSL-3 laboratuvarı yapmış olmak, benzer iş olarak sayılacaktır.
Yukarıda (a,b) sayılan işler, ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirilecektir.
7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Mühendisliği” düzenlemesi yer almaktadır.
Başvuru sahibi istekli olan Alpertuğkan Demir tarafından iş deneyimini göstermek üzere sahip olduğu ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen mezuniyet çıkış belgesinin sunulduğu, gerçek kişi isteklinin makine mühendisi olduğu ve mezuniyet tarihinin 13.03.1996 olduğu görülmüştür.
Anılan istekli tarafından başka bir iş deneyim belgesi sunulmadığı için mezuniyetten sonra geçen 15 yıl göz önüne alınarak iş deneyim tutarının hesaplanması gerekmektedir. Buna göre anılan isteklinin iş deneyim tutarı 159.957,00 TL x 15 yıl = 2.399.355 TL olup, bu tutar ihale dokümanında öngörülen teklif bedelinin % 50’si olan (teklif bedeli 2.643.000,00 TL’dir.) 1.321.500,00 TL tutarını sağlamaktadır. Bu itibarla gerek ihale dokümanında yer alan iş deneyim belge tutarını, gerek benzer işe denk sayılan makine mühendisliği koşulunu sağlayan Alpertuğkan Demir’in teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, isteklinin sunduğu belgenin mevzuat uyarınca iş deneyimini gösteren belgelerden olduğu, başka bir belge sunmasına gerek olmadığı, bu nedenle idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen ve ihale üzerinde bırakılan istekli olan Tekno Elektromekanik Müh. San. Tic. A.Ş. tarafından dört adt iş deneyim belgesi sunulduğu, bu belgeler arasında yer alan en yüksek bedelli iş deneyim belgesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgeye konu işin “Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Avian İnfluenza Teşhis Laboratuvarının BSL-3 Seviyesine Yükseltilmesi İşine Ait İkmal İşleri” olduğu, işlerin kapsamında, inşaat, bina otomasyon, müşterek tesisat, havalandırma ve elektrik işlerinin yapıldığının belirtildiği, işin 09.12.2011 tarihinde kesin kabulünün yapıldığı ve belge tutarının 1.115.762,12 TL olduğu görülmüştür.
Tekno Elektromekanik Müh. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Avian İnfluenza Teşhis Laboratuvarının BSL-3 Seviyesine Yükseltilmesi İşine Ait İkmal İşleri olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen idari şartname düzenlemesi uyarınca, istekliler tarafından sunulacak iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olması gerekmektedir.
Şikâyete konu edilen ihale konusu işin “Enfeksiyon Hastalıkları (BSL-3/BSL-2/ABSL-3) Laboratuvar Onarım İnşaatı Yapımı İşi” olduğu göz önüne alındığında, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin, ihale konusu işe uygun olduğu, “BSL-3 Laboratuvarı yapmış olmak” şartının ihale dokümanında benzer iş olarak belirlendiği, ancak belge konusu işin ihale konusuna uygun olması halinde benzer işe uygun olması gerektiği şartının aranmayacağı açık olduğundan, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50 nci maddesinde; “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.
(2) İhale komisyonunun iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedikle karşılanır.” hükmü bulunmaktadır.
Anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan tutarın güncelleştirilmesi sonucu belge tutarı 1.377.616,45 TL olup, bu tutar ihale dokümanında öngörülen teklif bedelinin % 50’si olan (teklif bedeli 2.749.000,00 TL’dir.) 1.374.500,00 TL tutarını sağlamaktadır. Söz konusu belgenin idari şartnameye uygun bir belge olduğu değerlendirilmekle birlikte söz konusu belgede, belge düzenleme tarih ve sayısı ile belgeyi onaylayan merciin mührünün bulunmadığı görülmüş, söz konusu eksiklerin yukarıda yer verilen Yapım İşleri Yönetmeliğinin 50 nci maddesi uyarınca ihaleyi yapan idarece, belgeyi düzenleyen idareden tamamlanmasının talep edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
İhaleye teklif veren isteklilerden Beyaz Tek. Yapı Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde yer alan tutarın yeterli olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.
Beyaz Tek. Yapı Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, 23.11.2009 tarih ve 10159 sayı ile Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde yer alan “BSL-3 Güvenlik Seviyeli Kuduz Teşhis Laboratuarı Kurulması” işine ilişkin olarak düzenlenen, sözleşme tarihi 30.11.2007, kabul tarihi 15.09.2008, belge tutarı 909.000,00 Euro olan bir belge olduğu görülmüştür.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
b) Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
(3) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin tutarları, belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci ve ikinci fıkranın (b) bentlerine göre güncellenir.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü gereğince, Euro cinsinde düzenlenen belge tutarının Türk Lirası karşılığının hesaplanması gerekmektedir. Belgeye konu işin sözleşme tarihinde (30.11.2007) Resmî Gazetede yayımlanan TCMB Döviz Alış Kuru 1,7295 TL olup, bu tutarın belge tutarı (909.000,00 Euro) ile çarpılması sonucunda 1.572.115,50 TL’ye, bu tutarın güncellenmesi sonucunda ise 2.259.222,39 TL’ye ulaşılmaktadır. Söz konusu tutar ihale dokümanında öngörülen teklif bedelinin % 50’si olan (teklif bedeli 3.728.000,00 TL’dir.) 1.864.000,00 TL tutarını sağladığından, idarece isteklinin iş deneyim belge tutarını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Alpertuğkan Demir ile Beyaz Tek. Yapı Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13