En Avantajlı İkinci Teklif Sahibinin Sözleşme İmzalama Yükümlülüğü

Bedelsiz Hizmet Alımı Niteliğindeki Doküman Düzenlemeleri

En Avantajlı İkinci Teklif Sahibinin Sözleşme İmzalama Yükümlülüğü

En Avantajlı İkinci Teklif Sahibinin Sözleşme İmzalama Yükümlülüğü

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye tebligat yapılması gerektiği,

Kanunda belirlenen süreden çok sonra tebligat yapılmış olması karşısında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğü bulunmadığı hakkında.

Ankara 11. İdare Mahkemesi 25.01.2023 tarihli kararı :

“Dava dosyasının incelenmesinden, "TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 53 Adet Araçla, 256 Sefer ile Personel Servisi" ihalesinde 26.07.2022 tarihli ihale komisyon kararıyla davacı şirket en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu ihale kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun sonuçlandırılması sonrasında ihale üzerinde kalan şirketin 21.09.2022 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği, ancak ilgili şirketin ihale tarihi itibarıyla vergi borcu bulunduğunun tespiti nedeniyle sözleşmenin imzalanamadığı ve 14.10.2022 tarihinde davacı şirketin sözleşme imzalamaya davet edildiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından 19.10.2022 tarihinde noter aracılığıyla gönderilen ihtarname ile; "Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesi uyarınca, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde, 42’nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde kendilerine bildirim yapılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra sözleşmeye davet edilmiş oldukları, bu sebeple anılan Kanun’un 45’inci maddesi uyarınca sözleşmeye davet yazısının geri çekilmesi ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğinin" belirtildiği, idarenin ise bu ihtara karşı; "başvurunun süresinde olmadığı, iddia edildiği şekilde sözleşmeye davet yazısının 14.10.2022 tarihinden daha önceki bir tarihte gönderilmesi gerektiği yönündeki hususa yönelik itirazın, bahsedilen tarihi izleyen 5 gün içerisinde yapılması gerektiği, ilgili mevzuat hükmünde belirtilen itirazın, süresinde yapılmamış olan bir davete yönelik itirazı vurguladığı ancak yapılan itirazın bu süre geçtikten sonra 19.10.2022 tarihinde öne sürüldüğü bu sebeple başvurunun uygun bulunmaması" nedeniyle başvuruyu reddettiği, anılan şikayet başvurusunun reddi akabinde açılan dava sonucunda verilen merciine tevdii kararı sonrasında itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 07.12.2022 tarih ve 2022/UH.II-1523 sayılı kararının tesisi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, ihale üzerinde kalan isteklinin 42'nci 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalanabileceği, Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye tebligat yapılacağı açıkça düzenlenmiştir. Bakılan davada, ihale üzerinde kalan şirket 21.09.2022 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edilmiş ve ihale tarihi itibarıyla vergi borcu bulunması sebebiyle sözleşme imzalanamamıştır. 21.09.2022 tarihinden itibaren sözleşme imzalanabilmesi için 10 günlük bir süre vardır. Bu süreni bitiminden itibaren 3 gün içinde en avantajlı ikinci teklif sahibine tebligat yapılması gerekmektedir. Ancak somut olayda on günlük sürenin bitiminden çok sonra davacı şirketin sözleşme imzalamaya davet edildiği, davacı şirketin ilk etapta sözleşme imzalamama yönünde ihtar çektiği ve bu davet yazının geri çekilmesini istediği fakat bu talebin reddedildiği görülmektedir. Her ne kadar ihaleyi yapan idare ve davalı idarece, başvurunun süresinde olmadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin itiraz hakkını kullanması ihtimali dikkate alınarak 10 gün beklenildiği iddia edilmiş ise de; yukarıda yer verilen mevzuatta ihtimale dayalı olarak fazladan 10 gün beklenilebileceği yönünde bir düzenleme bulunmadığı, sürenin bitiminden itibaren 3 gün içinde en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşme imzalamaya davet edilmesi gerektiği açık olduğundan, bu iddialarına itibar edilmemiştir. Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte incelendiğinde; davacı şirketin mevzuata açıkça aykırı olarak ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği tarihten itibaren 10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün içerisinde sözleşmeye davet edilmesi gerekirken bu süreden çok sonra davet edilmesi hususunun hukuka ve mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu'nun 07.12.2022 tarih ve 2022/UH.II-1523 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13