Emek Hizmet Binası Asansörleri Yenileme İhalesi

Emek Hizmet Binası Asansörleri Yenileme İhalesi

Emek Hizmet Binası Asansörleri Yenileme İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 86
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2962

Şikayetçi:
Raif Başkaraağaç / Raba Ticaret , HASEMEK SANAYİ SİTESİ 1469. SOKAK NO:33 İVOGSAN ANKARA İhaleyi yapan idare:
Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bırlık Mah. Kahıre Cad. 3 06610 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22860 Başvuruya Konu İhale:
2012/50883 İhale Kayıt Numaralı "Emek Hizmet Binası Asansörleri Yenileme" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 17.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Emek Hizmet Binası Asansörleri Yenileme” ihalesine ilişkin olarak Raif Başkaraağaç/Raba Ticaret’in 13.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.06.2012tarih ve 22860sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.   Başvuruya ilişkin olarak 2012/2424sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarının, sundukları analizlerde montaj bedeli yerine işçilik bedeli yazıldığı ve işçilik miktarları ile ücretlerinin belgelere dayalı olarak açıklanmadığı gerekçesiyle uygun görülmediği, söz konusu analizlerde montaj bedeli şeklinde ayrı bir imalatın bulunmadığı ve imalatlar için kaç işçinin ne kadar çalışacağının analizlerde belirtildiği, ayrıca, analizlerde yer alan işçilik ücretlerinin asgari ücretin altında belirlenmemiş olduğu, açıklanan nedenlerle, aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;

“…

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir...”açıklamaları yer almaktadır.

Başvuru sahibi Raif Başkaraağaç/Raba Ticaret’in teklifinin, aşırı düşük teklif açıklaması aşamasında, asansör tesisatı iş kalemlerine ilişkin olarak, malzeme ve montaj bedeli yerine malzeme ve işçilik ücreti şeklinde açıklama yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,  ayrıca, ihale komisyonu kararında, anılan şekilde açıklama yapılmasının mevzuata uygun olduğunun kabul edilmesi durumunda dahi, analizlerde yer verilen işçilik miktarlarının belgelere dayalı olarak değil keyfi şekilde belirlendiği ve söz konusu hususun da mevzuata uygun olmadığının belirtildiği görülmüştür.

Adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda; istekli tarafından, idarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması istenilen iş kalemleri olarak belirlenen 7 adet iş kalemine yönelik olarak, Tercih Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş olan proforma faturanın sunulmuş olduğu, söz konusu faturada, ihale dokümanı düzenlemelerinde 5 farklı iş kalemi olarak yer alan toplam 9 adet asansör tipi ile 102 adet iki kanatlı otomatik kat kapısı ve 8 adet tahrik farkına ait birim fiyat tekliflerinin yer aldığı, anılan malzeme birim fiyatlarına montaj malzemesi bedellerinin dahil olduğuna dair bir ibarenin yer almadığı, sunulan analiz formatı isimli belgelerde ise, malzeme bedeli olarak, asansör, otomatik kat kapısı ve tahrik farkına ilişkin olarak yukarıda bahsedilen proforma faturada yer alan birim fiyatların esas alındığı, ayrıca belgelerin tamamında gün ve saat birimi üzerinden işçilik girdisine yer verildiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca, asansör tesisatı iş kalemlerine ilişkin olarak analiz sunulması yerine, malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi şeklinde açıklama yapılması kabul edilmekle birlikte, istekli tarafından sunulan belgelerde malzeme ve işçilik ücreti üzerinden açıklama yapıldığı, iş kalemlerinin maliyetini belirleyen unsurlardan biri olan montaj bedelinin kapsamında yalnızca işçiliğin yer almadığı ve montaj malzemeleri bedelinin de montaj bedeli kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, ihale dokümanında yer alan birim fiyat tariflerinde, imalatlara ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına atıf yapıldığı, söz konusu Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlarda, asansör tesisatı iş kalemlerinin montaj fiyatlarının ve montajlı birim fiyatlarının ayrı ayrı belirlendiği, bu yönüyle, istekli tarafından malzeme ve montaj bedeli yerine malzeme ve işçilik ücreti şeklinde açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı neticesine varılmıştır.

Diğer yandan, istekli tarafından, anılan iş kalemlerine ilişkin olarak, malzeme ve montaj bedeli gösterilerek açıklama yapılması yerine, idarenin analiz formatına uygun analizlerin sunulduğunun kabulü halinde; Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının tamamını belgelere dayalı ve yazılı olarak yapmaları gerektiği, bu yönüyle, istekli tarafından sunulan analiz formatı adlı belgelerde yer alan girdilerin miktarlarının ve birim fiyatlarının tevsik edilmesi gerektiği, söz konusu belgelerde, işçilik miktarlarının gün ve saat birimi üzerinden (20 gün, 25 gün, 306 saat vb.) belirlendiği, ancak belirlenen işçilik miktarlarının tevsikine yönelik belgelere dayalı bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;   Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.          
Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13