Elazığ Mrk. Tobb İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Ve Onarımı İhalesi

Elazığ Mrk. Tobb İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Ve Onarımı İhalesi

Elazığ Mrk. Tobb İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Ve Onarımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 81
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2880

Şikayetçi:
Abdulvahap Yılmaz , VALİ FAHRİ BEY CAD. 22'LER İŞ HANI KAT: 3 NO: 89 ELAZIĞ İhaleyi yapan idare:
Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya Yolu Üzeri 3. Km. 23100 ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı:
08.06.2012 / 21110 Başvuruya Konu İhale:
2012/35468 İhale Kayıt Numaralı "Elazığ Mrk. Tobb İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Ve Onarımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 09.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Elazığ Mrk. Tobb İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Abdulvahap Yılmaz’ın 22.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.06.2012tarih ve 21110sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2213sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan ekinci en avantajlı teklif sahibinin vermiş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddelerini ( madde 38.3, 38.4, 37.7, 38.8, 38.9, 45.1.3., 45.1.4., 45.1.5., 45.1.6a,b,c,ç,d, 45.1.7., 45.1.8., 45.1.9., 45.1.10.) sağlamadığı, söz konusu firmaların savunmasının geçersiz olması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; 09.04.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 15 isteklinin teklif sunduğu, tekliflerin tamamının geçerli kabul edilerek 325.045,57TL olarak hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan dört istekliden, sıralı iş kalemlerinin kümülatif tutarının % 80’ini oluşturan 26 adet iş kalemine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği; iki isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Cemsan İnş. ve Malz. Taah. Nak. Gıda Teks. Ltd. Şti.’nin ve Suat Yaşa’nın aşırı düşük teklif açıklamalarının ise idare tarafından uygun bulunduğu ve ihalenin Cemsan İnş. ve Malz. Taah. Nak. Gıda Teks. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı görülmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler” başlıklı 38 inci maddesinde; idarelerin, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit ederek, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” nu hazırlayarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklemesi gerektiği belirtilmekte, aynı Tebliğin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde de aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenmesi aşamasında 38 inci madde gereğince hazırlanan “sıralı iş kalemleri listesi” ve ““sıralı analiz girdileri tablosu” esas alınarak açıklama istenilecek iş kalemlerinin ve bu kalemlerde yer alan açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenerek aşırı düşük teklif açıklama istenilecek isteklilere verilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yer almaktadır.
İdare tarafından 10.04.2012 tarih ve 2885 sayılı yazı ile Cemsan İnş. ve Malz. Taah. Nak. Gıda Teks. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yazı ekinde açıklama istenilecek 26 iş kalemine ve “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi” ne verildiği görülmektedir.
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 24.04.20121 tarihli yazı ekinde aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulduğu, yazı ekinde açıklama istenilen ve istenilmeyen iş kalemlerine ilişkin hesap cetveline, açıklama istenilen 26 iş kalemine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulmuş teklif birim fiyat listesine, metraj cetveline, iş deneyim belgelerine, personel bilgi listesine, araç ruhsatlarına ve makine alımına ilişkin bir adet faturaya yer verildiği tespit edilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde; “…45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir…” açıklaması yer almaktadır. Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin 1.13 üncü alt maddesinde de isteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler sayılmıştır. Buna göre ilgili maddede sayılan hususlar kapsamında; “45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
45.1.13.11. Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.
(45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir…” açıklamasına yer verilmiştir.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması istenilen 26 iş kalemine ilişkin olarak birim fiyatlarını tevsik etmek amacıyla yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamasının 45.1.5 inci maddesi açıklamalarına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen fiyatları kullandığını birim fiyat poz numarasını da belirtmek suretiyle liste halinde sunduğu görüldüğünden, açıklama istenilen 26 iş kalemine ilişkin olarak analiz sunmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.
Anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle gerçekleştirilen bir ihalede idarenin belirlediği metrajlar ile isteklilerin belirlediği metrajların birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, söz konusu imalat miktarlarının farklılık göstermesinin olağan bir durum olduğu; ancak, bu farklılığın da kabul edilebilir/makul bir oranda olması gerektiği açıktır
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, açıklaması kapsamında, ihale konusu iş kapsamında bulunan iş kalemlerinin miktar ve teklif birim fiyatlarının da bulunduğu hesap cetvellerini sunmuştur. Anılan cetvellerde yer alan ve ihale konusu işin büyük bir kısmını oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak hesap cetvelindeki miktarlar ile idarenin yaklaşık maliyetinde yer alan miktarlar karşılaştırıldığında ise, birçok iş kalemine ilişkin olarak idarenin miktarları ile isteklinin öngördüğü miktarlar arasında % 10 u bulmayan (ancak % 10’ a çok yakın oranlarda ) farklılıklar olduğu görülmektedir.
İhale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların (metrajların) hesaplanması işi, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplaması çoğu zaman birbiri ile örtüşmemektedir. Bu durum, ölçme yönteminden ve hassasiyetinden veya ölçme sonrası yapılan matematiksel işlemler neticesinde elde edilen miktarlar üzerinde yapılan yuvarlamalardan ya da makul karşılanabilir hesap hatalarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, metraj hesaplamalarındaki farklılıkların da makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması, işin yapılabilirliğini menfi yönde etkilememesi gerekmektedir.
Yapılan bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan hesap cetvelinde öngörülen imalat miktarlarının yaklaşık maliyette öngörülen miktarlardan çok düşük olmadığı ve miktarlar arasındaki farkların yukarıda aktarılan nedenlerle ortaya çıkmış, makul ve kabul edilebilir farklar olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13