Elazığ Merkezde Bulunan Cadde Ve Sokakların Beton Parke Taşı İle Kaplanması Yapım İhalesi

Elazığ Merkezde Bulunan Cadde Ve Sokakların Beton Parke Taşı İle Kaplanması Yapım İhalesi

Elazığ Merkezde Bulunan Cadde Ve Sokakların Beton Parke Taşı İle Kaplanması Yapım İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 65
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2945

Şikayetçi:
Temhek İnş. Taah. Nak. Pet. Otomotiv Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti., İZZETPAŞA MAHALLESİ GAZİ CADDESİ BELEDİYE İŞ MERKEZİ KAT:8/4 ELAZIĞ İhaleyi yapan idare:
Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 / Elazığ 23100 ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı:
05.07.2012 / 23943 Başvuruya Konu İhale:
2012/49656 İhale Kayıt Numaralı "Elazığ Merkezde Bulunan Cadde Ve Sokakların Beton Parke Taşı İle Kaplanması Yapım" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 16.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Elazığ Merkezde Bulunan Cadde ve Sokakların Beton Parke Taşı İle Kaplanması Yapım” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 05.07.2012tarih ve 23943sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2561sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 16.05.2012 tarihinde yapılan şikâyete konu yapım işi ihalesinde  Yüksel Hekimoğlu’nun teminat süresinin yetersiz olduğu, imza sirkülerinin 2012 yılına ait olmadığı, diplomasının noter onaylı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde,

“…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…

…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde: “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

b) Başvuru ehliyeti,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,

e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

g) İdare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuru dilekçesinde idareye sunulan şikâyet dilekçesi üzerine idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, (Tespit edilen eksikliğin son başvuru tarihi 05.07.2012 günü mesai bitimine kadar tamamlatılması amacıyla başvuru tarihi olan 05.07.2012 tarihinde Kurumun Internet sayfasında eksiklik yayınlandığı, idarece şikâyet üzerine verilen cevabın bir örneğinin 05.07.2012 tarihinde Kuruma faks ile gönderildiği, ancak söz konusu eksikliğin usulüne uygun bir dilekçe ile süresi içinde başvuru sahibince tamamlanmadığı anlaşıldığından) tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13