Elazığ Merkez Kültür Park Rekreasyon Alanı Yapım İhalesi

Elazığ Merkez Kültür Park Rekreasyon Alanı Yapım İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 58
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.II-2857

Şikayetçi:
Ace İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., SOKULLU MEHMET PAŞA CADDESİ NO:135/2 DİKMEN / ANKARA İhaleyi yapan idare:
Elazığ Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 23100 ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı
25.06.2012 / 22882 Başvuruya Konu İhale:
2011/39443 İhale Kayıt Numaralı "Elazığ Merkez Kültür Park Rekreasyon Alanı Yapımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Elazığ Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 27.04.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Elazığ Merkez Kültür Park Rekreasyon Alanı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.06.2012tarih ve 22882sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2429sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 16.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1725 sayılı Kurul kararında firmalarının, elektrik mühendisi Necdet Çilingir için meslek odası kayıt belgesi sunmadığı ve Mustafa Erkan, Özgür Erkan ve Murat Yırık’ın ise son bir yıl içinde birden fazla iş yerinde çalıştığı gerekçeleriyle ihale dışı bırakılması gerektiğinin belirtildiği, ancak firmalarının Mustafa Erkan, Özgür Erkan ve Murat Yırık’ı anahtar teknik personel olarak göstermediği, söz konusu şahısların başka bir istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterildiği, firmaları tarafından, işten ayrılan Necdet Çilingir’in kalan süresini tamamlayacak şekilde Mehmet Erdeniz’in ve Necat Yiğitbaşı ile Şahin Atılgan’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, söz konusu anahtar teknik personellere ilişkin gerekli belgelerin sunulduğu, elektrik mühendisi anahtar teknik personel olarak gösterilen Mehmet Erdeniz’in Necdet Çilingir’in işten ayrılmasından itibaren 9 günlük kesinti ile işe alındığı, ihale tarihi itibariyle kendilerinde çalışmayan Necdet Çilingir’e ilişkin meslek odası kaydının sunulmasının mümkün olmadığı, Necdet Çilingir’in anahtar teknik personel olarak sunulmuş gibi karar alınmasının hatalı olduğu, idarece Kurul kararından sonra alınan kesinleşen ihale kararında, yukarıda belirtilen yanlışlıklar düzeltilebilecekken şikâyetlerinin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İdarece gönderilen şikâyet konusu 2011/39443 İKN’ li “Elazığ Merkez Kültür Park Rekreasyon Alanı Yapımı” ihalesine ilişkin ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuru sahibi Ace İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan anahtar teknik personel listesinde beyan edilen anahtar teknik personellerin isimlerinin “Mehmet Erdeniz, Necat Yiğitbaşı ve Şahin Atılgan” olduğu, yine başvuru sahibi tarafından sunulan anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesinde söz konusu isimlerin yanında 22.01.2011 tarihinde işten ayrıldığı belirtilen “Necdet Çilingir”e de yer verildiği, buna karşın 16.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1725 sayılı Kurul kararında, başvuru sahibi Ace İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personellerinin “Necdet Çilingir, Mustafa Erkan, Özgün Erkan ve Murat Yırık” olarak yer aldığı, “Mustafa Erkan, Özgün Erkan ve Murat Yırık”ın ihaleye teklif veren bir diğer istekli Yüksel Hekimoğlu - Polat Kuyumculuk İnşaat Gıda İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmelerine karşın söz konusu Kurul kararında sehven Ace İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan anahtar teknik personel olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, 16.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1725 sayılı Kurul kararında, sehven Yüksel Hekimoğlu-Polat Kuyumculuk İnşaat Gıda İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin anahtar teknik personelleri olarak gösterilen Ace İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personelleri “Necat Yiğitbaşı, Mehmet Erdeniz ve Necdet Çilingir” hakkında yapılan değerlendirmede, söz konusu şahısların “ihale tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde aynı anda birden fazla iş yerinde çalıştıkları” değerlendirmesine yer verilmiştir.

İhale ilan tarihi itibariyle geçerliYapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

“İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

Anahtar teknik personelde aranacak asgari mesleki deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle,kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle,aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

Hükmü yer almaktadır.

İhale işlem dosyası ile Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen 28.03.2012 tarih ve 5058938 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde, başvuru sahibi Ace İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Necat Yiğitbaşı’nın inceleme konusu ihalenin ilan tarihi olan 18.03.2011 tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde 15.06.2010-27.12.2010 tarihleri arasında “Halil Altın” firmasında, 08.09.2010-28.09.2010 tarihleri arasında “AKE Turz. İnş. Ltd. Şti.” firmasında ve 03.01.2011-20.02.2011 tarihleri arasında “Gürbüz Doğalgaz Müh. İnş. Elekt. Mat. Oto San. Ltd. Şti.” firmasında çalıştığı; yine başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Mehmet Erdeniz’in ihalenin ilan tarihi olan 18.03.2011 tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde 10.11.2010-05.09.2011 tarihleri arasında “Adile Orak” isimli şahıs firmasında çalıştığı; diğer anahtar teknik personel Necdet Çilingir’in de ilan tarihi olan 18.03.2011 tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde 12.02.2010-10.04.2010 ve 31.01.2011-24.03.2011 tarihleri arasında “Mass Arıtma Sistemleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.” firmasında çalıştığı anlaşılmış olup, 16.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1725 sayılı Kurul kararında sehven Yüksel Hekimoğlu-Polat Kuyumculuk İnşaat Gıda İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin anahtar teknik personelleri olarak gösterilen Ace İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personelleri “Necat Yiğitbaşı, Mehmet Erdeniz ve Necdet Çilingir”in, söz konusu Kurul kararında da belirtildiği gibi, ihale tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde aynı anda birden fazla iş yerinde çalıştıkları anlaşılmıştır.

16.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1725 sayılı Kurul kararında, ACE İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesinde yer alan ve 22.01.2011 tarihinde işten ayrıldığı belirtilen Necdet Çilingir’e ait, özel sektörde geçen deneyim süresini tevsik eden meslek odası üye kayıt belgesinin bulunmadığı tespitine yer verilmiş olup, söz konusu tespit anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında gösterilmiştir.

Yukarıda aktarılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan, anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesinin zorunlu olduğuna ilişkin hüküm uyarınca, başvuru sahibinin, Necdet Çilingir’e ait, özel sektörde geçen deneyim süresini tevsik eden meslek odası üye kayıt belgesini teklif ekinde sunması gerektiği, 16.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1725 sayılı Kurul kararında da anılan değerlendirmeye yer verildiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddiaların 16.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1725 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanunun 57 nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı, kesinleşen ihale kararının kendisine tebliğ edildiği, 25.05.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.06.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13