Elazığ – Maden – 9. Bl. Hd. Yolu Km= 73+500 – 79+860 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı Ve Köprü İşleri İhalesi

Elazığ – Maden – 9. Bl. Hd. Yolu Km= 73+500 – 79+860 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı Ve Köprü İşleri İhalesi

Elazığ - Maden - 9. Bl. Hd. Yolu Km= 73+500 - 79+860 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı Ve Köprü İşleri İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 12
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2820

Şikayetçi
Hay-Ma İnşaat Taahhüt Nakliye Ticaret Ltd. Şti. - Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, CİNNAH CADDESİ NO:39/12 ANKARA İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü (8. Bölge Müdürlüğü), T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23647 Başvuruya Konu İhale:
2011/62585 İhale Kayıt Numaralı "Elazığ - Maden - 9. Bl. Hd. Yolu Km= 73+500 - 79+860 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı Ve Köprü İşleri" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğütarafından 30.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Elazığ - Maden - 9. Bl. Hd. Yolu Km = 73+500 - 79+860 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı ve Köprü İşleri” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012 tarih ve 23647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2516 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; firmalarınca ihaleye teklif verildiği, 01.06.2012 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Özsal İnş. – Şahinler İnş. ortak girişimi üzerinde bırakıldığı, idareye 11.06.2012 tarihine şikâyet başvurusunda bulundukları, herhangi bir sonuç elde edilememesi üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmak zorunda kaldıkları, idarece alınan ikinci düzeltici ihale kararının Kurumca gönderilen 07.05.2012 tarih ve 2012/MK-143 sayılı karar ile yayımlanan düzeltici işlem kararına aykırı olduğu, Kurulun 07.05.2012 tarih ve 2012/MK-143 sayılı kararı ile nasıl ve ne şekilde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiğini açıkça belirttiği, ihale komisyonu ve Kurulun bu hatayı düzeltme yetkisi bulunmadığı, Kurulun kararlarının sadece mahkeme marifeti ile düzeltilmesinin mümkün olduğu, şikâyete konu ihale komisyonun düzeltici ihale kararının düzeltilmesi gerektiği çünkü mevcut hukuki durum itibari ile bahse konu ihalenin 16.01.2012 tarih ve 2012/UY.III-324 sayılı kurul kararı ile iptal edildiği, ayrıca Şahinler İnşaat Ltd. Şti.’ne ait teklif dosyasının geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılmasının ve yeni ihale kararının alınması gerektiği, bu itirazlarının incelenmesi ile ihalenin saydamlığının eşit muamelenin ve rekabetin sağlanmasını talep ettikleri, idari şartnameye ve uygulama yönetmeliğine aykırı durumların bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü’nce 30.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Elazığ - Maden - 9. Bl. Hd. Yolu Km= 73+500 - 79+860 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı ve Köprü İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hay-Ma İnş. Taah. Nak. Tic. Ltd. Şti. - Ziver İnş. Taah. Mad. Turz. Paz. San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 10.10.2011 tarih ve 2011/UY.III-3378 sayılı kararı ile;

“1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Bedirhan Hayırlı, Arif Çolak ve Mehmet Orman’ın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca ilgili primlerinin yatırılıp yatırılmadığının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilmesine,”karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle, Özsal İnş. Taah. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 06.03.2012 tarihli 2011/2496 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanması amacıyla 07.05.2012 tarih ve 2012/MK-143 sayılı Kurul kararı ile ;

“1- Kamu İhale Kurulunun 10.10.2011 tarihli ve 2011/UY.III-3378 sayılı Kararının Şahinler İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti-Özsal İnş. Taah. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının anahtar teknik personele ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verildiği,

İdarenin 29.05.2012 tarihli 2 nci düzeltici işlem kararı ile ihalenin “Özsal İnş. - Şahinler İnş. Ortak Girişimi” üzerinde kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin “Hay-Ma İnş. + Ziver. İnş. Ortak Girişimi” olduğu, ayrıca alınan bu kararın Kamu İhale Kurumunun 2012/MK-143 karar nolu Kurul kararına istinaden alındığı belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 23 üncü maddesine “(Değişik: 03/05/2011- R.G. 2"7923/1 md) Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü eklenmiştir.

Dolayısıyla anılan yönetmelik değişikliği gereği başvuru sahibinin kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususunun öğrenildiği idarenin 29.05.2012 tarihli düzeltici işlemin 01.06.2012 tarihinde kendisine tebliğ edilmesini izleyen 10 (on) gün içinde doğrudan Kuruma yapılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra yapıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda Kamu İhale Kurulunun 10.10.2011 tarih ve 2011/UY.III-3378 sayılı kararının yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle, Özsal İnş. Taah. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 06.03.2012 tarihli 2011/2496 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararının uygulanması amacıyla 07.05.2012 tarih ve 2012/MK-143 sayılı Kurul kararı alındığı, bu karar üzerine İdarenin 29.05.2012 tarihli ikinci düzeltici işlem kararı ile Özsal İnş - Şahinler İnş. Ortak Girişimi’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olduğunun belirlendiğine ilişkin düzeltici işlem kararının başvuru sahibi Hay-Ma İnşaat Taahhüt Nakliye Ticaret Ltd. Şti. - Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’ne 01.06.2012 tarihinde bildirilmesini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.07.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibinin diğer iddialarına ilişkin olarak 15.06.2011 tarihli ilk kesinleşen ihale kararının bildiriminin 20.06.2011 tarihinde tebliği ile başvuru sürecinin başlayacağı ve bu çerçevede ilk kesinleşen ihale kararının bildirimini izleyen 10 (on) gün içinde idareye başvuru yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra idareye başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13