Dosyadan Alınan Fotokopi Tebliğ Yerine Geçmez , Süreleri Başlatmaz

Geçerli Teklif Kalmaması -İhalenin İptali Kararı

Dosyadan Alınan Fotokopi Tebliğ Yerine Geçmez , Süreleri Başlatmaz

Dosyadan Alınan Fotokopi Tebliğ Yerine Geçmez , Süreleri Başlatmaz

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/19497 KARAR NO:2015/29941 KARAR TARİHİ:01/12/2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte şikayetçi borçlu, iade ödeme emri tebligatından sonra tebligat yapılmadığını, takip dosyasından 12.06.2014 tarihinde fotokopi aldığını, fotokopi alma işleminin tebligat gibi kabul edilip haksız yere takibin kesinleştirildiğini, kesinleştirmeden sonra evin kıymet takdirinin yapıldığını ileri sürerek, usulüne uygun yapılmayan tebligat sebebiyle takibin kesinleşmesini iptal etmek için ödeme emrinin iptalini ve buna bağlı olarak yapılan kıymet takdiri ve satış işlemlerinin iptalini talep ettiği, mahkemece, borçlu tarafın takip dosyasından 12.06.2014 ve 16.10.2014 tarihlerinde fotokopi aldığı, yapılan başvurunun İİK'nun 16/1. maddesine göre yasal 7 günlük sürede olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, borçluya gönderilen örnek 10 ödeme emri tebligatının tebliğ edilmeden 12.06.2014 tarihinde iade edildiği, borçlunun 12.06.2014 tarihinde takip dosyasından fotokopi alması üzerine 24.06.2014 tarihli icra müdürlüğü kararı ile borçlunun takibi öğrendiği kabul edilerek, borçlu hakkındaki takibin kesinleştirildiği, alacaklının 24.06.2014 tarihli talebiyle kıymet takdiri yapıldığı, 28.10.2014 tarihli talebiyle taşınmazın satışına ilişkin 100. madde yarar bilgilerinin toplanmasına karar verildiği görülmüştür.

Borçluya ödeme emri tebliğ edilip takip kesinleştirilmeden yapılan işlemler doğru değildir. Çünkü İİK'nun 61. maddesine göre ödeme emri tebliği ile borçlu itiraz ve şikayet hakkını kullanabilir. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup süresiz şikayete tabidir. Borçluya usulsüz de olsa daha önce yapılmış bir ödeme emri tebligatı olmadığından olayda 7201 sayılı Yasa'nın 32. maddesinin uygulanma imkanı da bulunmamaktadır. O halde mahkemece, şikayet süresinde kabul edilerek şikayetin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13