loader image
Yargı Kararları

Avukatın Vekaletname İbraz Etmeksizin Tevzi Bürosunda Sorgulama Yapılacağına Dair

Avukatın Vekaletname İbraz Etmeksizin Tevzi Bürosunda Sorgulama Yapılacağına Dair

T.C.

ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO:2014/366

KARAR NO:2015/47

 DAVACI: MİRAÇ KARAÇAL

VEKİLLERİ: Av. METİN ÖZDERİN

Tunalı Hilmi Caddesi No:109/11, Kavaklıdere - Çankaya/ANKARA

DAVALILAR: 1- ADALET BAKANLIĞI / ANKARA

2- ANTALYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI / ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ: Avukat olan davacı tarafından, vekaletname olmadan tevzi bürosunca sorgulama yapılarak talep edilen kişilerin mahkeme ve dosya bilgilerinin bildirilmesinin kişisel verilerin korunmasına aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle vekalet ile yada ilgili tarafın bizzat müracaatı halinde ilgili bilgilerin alınmasının mümkün olduğuna ilişkin olarak alınan 13.01.2014 tarih ve 2014/50 sayılı Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı işleminin; kamu hizmeti ifa eden avukatın serbestçe savunmayı temsil edebilmek için kendi hukuksal araştırmasını yapmak, bilgi toplamak hakkının bulunduğu, bu hakkın kullanımının engellenmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmektedir.

ADALET BAKANLIĞI SAVUNMA ÖZETİ:

   Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

ANTALYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SAVUNMA ÖZETİ:

   UYAP bilişim sisteminde kullanıcıların sadece yetkileri dahilindeki uygulamayı açabildikleri, tüm bilgi ve belgelere ulaşamadıkları, tevzi bürolarının kontrolsüz şekilde sorgu sonuçlarının bilgilendirmesini yapmasının özel hayatının gizliliğine aykırılık teşkil edeceği ve hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

   Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belirlenen ve taraflara bildirilen 28.01.2015 gününde davacı ile vekilinin, davalı idareleri temsilen Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Nevzat Açıkgöz'ün geldikleri görülerek duruşmaya başlandı, taraflara usulüne uygun söz verilip iddia ve savunmaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek gereği görüşüldü:

   Husumet mevkiinden Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı çıkarıldıktan ve husumet Adalet Bakanlığı olarak düzeltildikten sonra uyuşmazlığın esasına geçildi.

   Anayasa’nın 36. maddesinin 1. fıkrasında, ‘‘Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.’’ denilmektedir.

   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere adil yargılanmanın en önemli gereklerinden biri olarak, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından davanın tarafları arasında tam bir eşitlik gözetilmeli (silahların eşitliği) buna bağlı olarak da toplanan deliller hakkında taraflara görüş bildirme olanağı tanınmalıdır.

   Silahların eşitliği ilkesi, tarafların birbirleri karşısında önemli bir dezavantaj içine girmeyecek şekilde davaya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşmak açısından eşit imkanlara sahip olmasını içerir.

   1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun"Avukatlığın mahiyeti" başlıklı 1. maddesinde; "Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder." ve "Avukatlığın amacı" başlıklı 2. maddesinde; "Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir." hükümleri yer almış; aynı Kanun'un "İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma" başlıklı 46.maddesinde de "Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tâbi değildir. Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez." kurallarına yer verilmiştir.

   Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleğini icra eden davacının, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na 17/12/2013 tarihli dilekçesi ile yaptığı derdest olan hukuk davası ile ilgili gerekli araştırmayı yapmak üzere sözlü beyanda bulunan (adı, soyadı ve kimlik numarası bildirilen) kişi adına olan davanın hangi hukuk mahkemesinde devam ettiği ve dosya esas numarasına ilişkin bilgi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun 13/01/2014 tarih ve 2014/50 sayılı Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı işlemi ile, vekaletname olmadan tevzi bürosunca sorgulama yapılarak talep edilen kişilerin mahkeme ve dosya bilgilerinin bildirilmesinin kişisel verilerin korunmasına aykırılık teşkil edeceği, vekalet ile ya da ilgili tarafın bizzat müracaatı halinde ilgili bilgilerin alınmasının mümkün olduğu, gerekçesiyle reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

   Yukarıda değinilen Avukatlık Kanunu'na ilişkin hükümler ile "adil yargılanma" ve "silahların eşitliği" ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde, avukatlık mesleğinin, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden ve kamu hizmeti yürüten meslek grubu olduğu,yargı organlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmakla ve avukatların gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü bulundukları, Avukatlık Kanunu'nun belgelerden örnek alınmasını vekaletname ibrazına bağlı tuttuğu, ancak vekaletname ibraz etmeksizin dava dosyalarını inceleme yetkilerinin bulunduğu,bu bağlamda uyuşmazlığa bakıldığında, vekaletname ibraz etmeksizin dava dosyası inceleme yetkisi bulunan avukatın yine vekaletname ibraz etmeksizin gerek duyduğu müvekkili olacak ya da olma ihtimali bulunan kişilerin ad, soyad ve kimlik numarası ile adli mercilere başvurması durumunda ilgili kişilerin yargılamalarının olup olmadığını ve dava bilgilerini öğrenme hakkının bulunduğunun kabulü gerekeceği, aksi durumun; yani bu tür bilgilerin vekaletname ibrazına tabi tutulmasının, kamu hizmeti ifa eden ve bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatların görevlerinin hızlı ve etkin yerine getirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebileceği, bunun da müvekkili olma ihtimali bulunan kişilerin davalarının adil ve çabuk şekilde çözümünde sorunlara sebebiyet vererek adil yargılanma ve silahların eşitliği ilkeleri ile avukatlık mesleğinin gerekleriyle bağdaşmayacağı açıktır.

   Bu durumda, Antalya Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleğini icra eden davacının ad soyad ve kimlik numarası ile birlikte bilgilerini verdiği kişinin dava dosyası bulunup bulunmadığı ile varsa mahkemesi ve esas numarasına ilişkin bilgi talebiyle yaptığı başvurunun avukatlık mesleğinin gerekleri, adil, hızlı ve etkin yargılama ile silahların eşitliği ilkeleri dikkate alındığında vekaletname ibraz etme zorunluluğu olmadan kabul edilerek söz konusu bilgilerin kendisine verilmesi gerekirken ilgili kişinin özel hayatına müdahale olacağından ve kişisel bilgilerin korunmasına aykırılık teşkil edeceğinden bahisle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

   Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 273,70 TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.500,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 28/01/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan İSA YEĞENOĞLU 32674 Üye MUSTAFA EVREN GÜMÜŞ 97683 Üye MEHMET ALTAY 165648

YARGILAMA GİDERLERİ:

Başvurma Harcı:25,20 TL

Karar Harcı:25,20 TL

Y.D. Harcı:41,50 TL

Vekalet Harcı:3,80 TL

Posta Gideri:178,00 TL

TOPLAM:273,70 TL

Kararın e-imzalı aslını indirmek için tıklayınız 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz