Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Giderleri ile Vekalet Ücreti

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Giderleri ile Vekalet Ücreti

Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Giderleri ile Vekalet Ücreti

T.C DANIŞTAY 3. DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ESAS NO.: 2014/12156 KARAR NO : 2015/1402 KARAR TARİHİ: 18.03.2015

DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ İLE VEKALET ÜCRETİ

İYUK Md. 24, 31

Özel esaslara tabi mükellefler listesine alınma işleminin iptali istemiyle açılan davada, mükellefin dava dilekçesinin mahkeme kayıtlarına girdiği tarihten önce genel esaslara geçirilmiş olması halinde, dilekçe tarihi itibariyle mükellef hakkında tesis edilmiş bir işlem bulunmadığından, davanın açılmasına idarenin yol açtığından söz edilemeyeceği, bu durumda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılması gerektiği hk.

İstemin Özeti: Davacı tarafından, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davalı idarece dosyaya sunulan 27.08.2014 tarih ve 10740 sayılı savunma dilekçesinde, davacının özel esaslara alındığı ancak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine istinaden genel esaslara geçirildiği belirtildiğinden, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı idarece; davanın konusuz kalması nedeniyle yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılması gerektiği ileri sürülerek kararın bu yönden bozulması istenilmiştir.

KARAR:2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 24. maddesinin (f) bendinde, yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin kararlarda belirtileceği, 31. maddesinin 1. fıkrasında, bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılarak, Kanun’un 447. maddesinde; mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yapılan yollamaların, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun bu hükümlerinin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

6100 sayılı Kanun’un, 326. maddesinin 1. fıkrasında, Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği; 330. maddesinde, vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücretinin, taraf lehine hükmedileceği, 331. maddenin 1. fıkrasında da, davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde, hakimin davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmedeceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından sahte fatura kullanımı nedeniyle davalı idarece özel esaslara tabi mükellefler listesine alındığı ileri sürülerek söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı, davalı idarenin 27.08.2014 tarihinde kayda geçen savunma dilekçesinde, davacının özel esaslara alındığı ancak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca genel esaslara geçirildiği belirtilmiş olup, buna göre dava dilekçesinin mahkeme kayıtlarına girdiği 26.06.2014 tarihi itibariyle davacı hakkında tesis edilmiş bir işlem bulunmadığından, davanın açılmasına davalı idarenin yol açtığından söz edilemez. Bu durumda vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, kararın sözü edilen hüküm fıkrasının bozulması gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin kararının temyiz istemine konu edilen hüküm fıkrasının bozulmasına, oy çokluğuyla karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13