Dosyalarının incelenmesinde eksiklik

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Dosyalarının incelenmesinde eksiklik

Dosyalarının incelenmesinde eksiklik

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü tarafından 25.12.2009 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi Reyhanlı Barajı” ihalesine ilişkin olarak HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti – Makro-Tel İletişim İnş. Nakl. Enerj. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 09.06.2010 tarih ve 13514

sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 05.07.2010 tarih ve 2010/UY.I-1950 sayılı kararı ile “Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 07.04.2011 tarih ve E:2010/1117 sayılı kararı ile“yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiş olup, anılan kararın uygulanmasını teminen alınan 25.04.2011 tarih 2011/MK-91 sayılı Kurul kararı ile;

“1- Kamu İhale Kurulu’nun 05.07.2010 tarih ve 2010/UY.I-1950 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davacı Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifine ilişkin şikayet konusu iddialarla ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Daha sonra Kurumumuzca yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 04.05.2011 tarih ve Y.D. İtiraz No:2011/2205 sayılı kararı ile;

“…2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 23 üncü maddesinde, "Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır." hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafın yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yönünde Ankara 6. idare Mahkemesince verilen 07.04.2011 gün ve E:2010/1117 sayılı karara ilişkin görüşme tutanağında sadece dosyanın havale edildiği üyenin imzasının bulunduğu, heyete katılan diğer üye ite başkan vekilinin imzalarımı-ise yer almadığı tespit edilmiş olup; bu haliyle itiraza konu kararın 2577 sayılı Yasanın 23 üncü maddesinde düzenlenen usule göre alındığı söylenemez.

Bu durumda usule uygun olarak düzenlenen bir görüşme tutanağına dayalı olarak, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesi gerekmektedir…” gerekçesi ile “yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 04.05.2011 tarih ve Y.D. İtiraz No:2011/2205 sayılı kararının uygulanması için;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 25.04.2011 tarih 2011/MK-91 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davacı ihale üzerinde kalan Metok İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti. – NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 
Kazım  ÖZKANBaşkan V.
II. Başkan Ali Kemal  AKKOÇKurul Üyesi Ali  KAYAKurul Üyesi Bahattin  IŞIKKurul Üyesi Adem  KAMALIKurul Üyesi Abdullah  DÜNDARKurul Üyesi Erkan  DEMİRTAŞKurul Üyesi  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13