Dava açılmadan önce, ürün hakkında bir kuruluştan rapor alınmasının olumlu etkisi hakkında

Dava açılmadan önce, ürün hakkında bir kuruluştan rapor alınmasının olumlu etkisi hakkında

Dava açılmadan önce, ürün hakkında bir kuruluştan rapor alınmasının olumlu etkisi hakkında

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 09.08.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/85254İhale Kayıt Numaralı “Masaüstü Bilgisayar Alımı” ihalesine ilişkin olarak; İnformatik Bilişim Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.09.2010 tarih ve 32311sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2010 tarihli itirazen şikayet başvurusu  hakkında alınan 25.10.2010 tarih ve 2010 /UM.III-3255sayılı karar ile;
“4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmiştir.
istemiyle Sentim Bilişim Tek. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara  7. İdare Mahkemesi tarafından 05.05.2011 tarih ve E:2011/119 sayılı karar ile; “…….
Teknik şartnamenin, zeyilname ile değiştirilen 4.9 uncu maddesinde; “Teklif edilecek masaüstü bilgisayarda en az 2 GB (2x1024 MB) DDR3 bellek olacak ve bellek hızı en az 1066 Mhz olacaktır. Belleklerin işlemci ile uyumlu olduğuna dair işlemci üreticisinden; veya belleklerin bilgisayar ile uyumlu olduğuna dair bilgisayar üreticisinden alınacak onaylı belge veya teklif veren firma onaylı internet çıktısı ile belgelendirilecektir.” düzenlemesine, 4.10 uncu maddesinde ise; “Teklif edilecek masaüstü bilgisayarın anakartının bellek kapasitesi en az 8 GB’a çıkabilecek ve anakart üzerinde en az 4 DIMM yuvası bulunacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.
Olayda; itirazen şikayet dilekçesinde yer alan hususlara ilişkin olarak davalı idarece 11.10.2010 tarihinde akademik bir kuruluştan teknik görüş istendiği, Prof. Dr. H.Selçuk Geçim tarafından hazırlanan teknik görüşte; “Sonuç olarak ihale üzerinde kalan firmanın teklifi şartnamenin tartışmaya neden olan 4.9 uncu maddesini hem anakart hem de chipset yönünden sağlamaktadır.  4.10 uncu maddesinde ise sadece kart üzerindeki bellek kapasitesinin en az 8 GB’a çıkabilmesi ve kart üzerinde 4 DIMM yuvası bulunması istenmektedir. Bu iki şart anakart bakımından sağlanmaktadır. 4.10 uncu maddesi chipset yönünden incelendiğinde ise, bellek kapasitesinin 8 GB’a kadar desteklendiği anlaşılmaktadır.   İNTEL G41 chipsetinin 2 kanallı olduğu ve kanal başına 1 DIMM desteklediği katalog bilgilerinden anlaşılmaktadır. İNTEL G41’de 2 adet DIMM standart olarak desteklenmektedir. Ancak bu chipset desteği 4.10 da açıkça yer almamıştır. Sonuç olarak ihale üzerinde kalan firma şartnamenin 4.9 ve 4.10 uncu maddelerini sağlamaktadır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Bu durumda yukarıda belirtilen Kanuna göre ihale konusu malın her türlü özelliğinin teknik şartnamede belirtilmesi esas olup, ihaleyi yapan idarece hazırlanan teknik şartnameye göre ürün teklifi sunan ve teknik görüş ile bu durumu belgeleyen davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı”gerekçeleri ile   “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiş olup anılan Mahkeme Kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 25.05.2011 tarihinde tebellüğ edilmiştir.
Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 27/2 maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan Mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,
Açıklanan nedenlerle;
1) Kamu İhale Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 2010/UM.III-3255 sayılı Kararının Sentim Bilişim Tek. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,
2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Sentim Bilişim Tek. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
 
Kazım  ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Ali  KAYA
Kurul Üyesi
Bahattin  IŞIK
Kurul Üyesi
Hakan  GÜNAL
Kurul Üyesi
Adem  KAMALI
Kurul Üyesi
Abdullah  DÜNDAR
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13