loader image
KİK Uyuşmazlık Kararları

Çöp Toplama Ve Nakli, Çevre Temizliği Hizmet Alım İhalesi

Çöp Toplama Ve Nakli, Çevre Temizliği Hizmet Alım İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2742

Şikayetçi:
Dunaysır Yemek Temizlik Turizm İnş. Nakliyat Sağlık Hizmetleri Tekstil Özel Eğitim Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., FİDANLIK MAHALLESİ TUNA CADDESİ NO:34/13 ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cad. Kalıcı İşyerleri C-Blok 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
01.06.2012 / 20347
Başvuruya Konu İhale:
2012/50947 İhale Kayıt Numaralı "Çöp Toplama Ve Nakli, Çevre Temizliği Hizmet Alım İhalesi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[2126].(0274)./2012-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 31.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Nakli, Çevre Temizliği Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Dunaysır Yemek Temizlik Turizm İnş. Nakliyat Sağlık Hizmetleri Tekstil Özel Eğitim Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.06.2012 tarih ve 20347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
Karar verilmesine yer olmadığına,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde araçlar için kendi malı olma koşulunun öngörüldüğü, bu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabet ortamını engelleyici nitelikte olduğu,
2) Sözleşme tasarısının 12 nci maddesinde; ödemeler ile ilgili herhangi bir plan ve şartın yazılmaması, ödeme planı çerçevesinin belirtilmemesinin ödemelerin ne şekilde yapılacağı hususunda tereddüte yol açtığı,
3) Sözleşme tasarısının 16 ncı maddesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Tip Sözleşme örneğinin 26 numaralı dipnotta yer alan ibarelere uygun olmadığı,
4) Sözleşme tasarısının 15.1 inci maddesinin boş bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, İdari Şartnamenin 18 inci maddesinde öngörülen alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi hususuyla çeliştiği,
5) Teknik Şartnamenin 2 nci maddesindeki; tüm araçlar en az 2010 model ve üzeri olacaktır ibaresinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelik taşıdığı,
6) Teknik Şartnamenin 17 nci maddesinde personele maaş ödenmesine ilişkin yapılan düzenlemenin Genel Şartname hükümlerine ve 4857 sayılı İş Kanunu Hükümlerine aykırı olduğu,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuruya konu ihale, idari şartnamenin 2.1 inci maddesinde “Çöp toplama ve nakli, çevre temizliği hizmet alım ihalesi” olarak tanımlanmıştır.
32 adet ihale dokümanı alınan başvuru konusu ihaleye üç isteklinin katıldığı, teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklif bulunmadığı gerekçesi ile 04.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği görülmüştür.
İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde;
7.5.2.
Bu ihale kapsamında istenilen araçlardan en az 3 adet Çöp Kamyonu ( Hidrolik sıkıştırmalı, ilave dingilsiz min.200 Hp gücünde,14m³+1,5 m³'lük) , en az 1 adet Süpürge Makinesi (Vakumlu, çift taraflı, taşıyıcı kamyonu min.200 Hp. gücünde, üst ekipmanı min. 85 Hp gücünde, min.7 m³ atık kapasiteli, 4 m³ temiz su kapasiteli, yol yıkama, kar küreme, tuzlama ve kanal açma aparatlı), en az 1 adet Süpürge Makinesi (Vakumlu, min 20 Hp gücünde, çöp haznesi min.500 L kapasiteli, çift taraf direksiyonlu, kar küreme, tuzlama, kaldırım temizleme aparatlı), en az 1 adet Çöp Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı (min.180 Hp. gücünde, maks.3 ton temiz ve 3 ton pis su kapasiteli, min. 150 bar yıkama basınçlı, hem plastik hem metal konteyner yıkamalı, yol yıkama ve kanal açma aparatlı) özellik arzetmeleri ve piyasadan teminlerinin kolay olmaması nedeniyle Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 41.maddesi hükmü doğrultusunda ihale konusu işin yapılabilmesi için kendi malı olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Anılan madde kapsamında toplamda istenilen araç ve malzemeler; “14 Adet Çöp Kamyonu (Hidrolik sıkıştırmalı, ilave dingilsiz min.200 Hp gücünde,14m³+1,5 m³); 2 Adet Çöp Kamyonu ( Hidrolik sıkıştırmalı, ilave dingilsiz min.80 Hp gücünde, 7 m³+1 m³) ; 2 Adet Süpürge Makinesi (Vakumlu, çift taraflı, taşıyıcı kamyonu min.200 Hp. gücünde, üst ekipmanı min. 85 Hp gücünde, min.7 m³ atık kapasiteli,4 m³ temiz su kapasiteli, yol yıkama, kar küreme, tuzlama ve kanal açma aparatlı) ;
1 Adet Süpürge Makinesi (Vakumlu, min.80 Hp gücünde, 4 m³ atık kapasiteli, çift taraf direksiyonlu) 1 Adet Kazıcı- Yükleyici (1 m³ kepçe kapasiteli, min.100 Hp gücünde)  2 Adet Paletli Ekskavatör (210 Hp, 2,5 yd³)  3 Adet Damperli Kamyon (Min. 120Hp gücünde,7 ton kapasiteli); 1 Adet Kamyon Arazöz (Min. 120 Hp gücünde,5 ton kapasiteli) ; 2 Adet Mini Kamyonet (Min.50 Hp gücünde min.2 m³ atık kapasiteli, kasalı) 2 Adet Hizmet Aracı (İdareye tahsis binek tipi);  2 Adet Hizmet Aracı (yükleniciye tahsis binek tipi” olarak sayılmıştır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre idareye hizmet alımı kapsamında tahsis edilmesi öngörülen araç ve malzemelerin tamamı dikkate alındığında, isteklinin kendi malı olma koşulu aranan araç ve malzemelerin oranının, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırı olmadığı ve ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
Sözleşme tasarısının iddiaya konu maddesinin;  “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir.
Ödeme planı ve şartları, Genel Şartnamenin “Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci Bölümünde birim fiyat sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.
12.2.Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
12.3.Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.“ şeklinde olduğu görülmüştür.
Sözleşme tasarısının “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde;
“8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2) İdari Şartname,
3) Sözleşme Tasarısı,
…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; ihale sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı belirlenmiştir.
İhale dokümanının ayrılmaz bir parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Hakedişler ve Ödeme başlıklı 42 nci maddesinde;toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmelerde hakediş raporlarının düzenlenmesi ve ödenmesi hususunda düzenlemeler getirilmiştir.
Buna göre, sözleşme tasarısında ödemeler ile ilgili herhangi bir plan ve şartın yazılmaması ve ödeme planı çerçevesinin belirtilmemesinin ihaleye teklif vermeyi engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:
Sözleşme tasarısının iddiaya konu 16 ncı maddesi; “Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tarafından 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 (Onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.
A.)Düzce Belediyesi sınırları içinde kurulan pazaryerlerinin temizliği pazaryeri alış-veriş bitim saatinden sonra yapılacaktır, eğer gerekiyorsa yıkanacaktır. Kış aylarında yerlerde kalan donmuş atıklar kazınarak temizlenecektir.Yapılan denetimde yeterli görülmeyen temizlik işi için her bir pazar yerine sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında para cezası müteahhidin aylık hak edişinden nakit olarak kesilecektir.
B.)Temizlik yapılmayan her cadde ve sokak başına sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında para cezası müteahhidin aylık hak edişinden nakit olarak kesilecektir.
C.)Yüklenicinin kentin temizliği ile ilgili yaptığı iş, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından denetlenecektir. İdarenin tespitleri sonucu şartnameye konulan sayı ve niteliklere sahip araçların o gün içinde bölgede çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
Herhangi bir şekilde çalışmadığı tespit edilen her araç için günlük sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında para cezası müteahhidin aylık hakedişinden nakit olarak kesilecektir.
D.)Yüklenici tarafından getirilen araçlar boyalı ve bakımlı olup ihale süresince boya ve bakımlılığı sağlanacaktır. Katı atık toplama araçlarında pis su sızıntısı ve buna benzer sorunlar olduğu takdirde araç başına sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında para cezası müteahhidin aylık hakedişinden nakit olarak kesilecektir.
E.)Konteynerler çöp toplama araçlarına boşaltıldıktan sonra etrafında katı atık kalıntıları bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde etrafında kalıntı bırakılan konteyner başına sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında para cezası müteahhidin aylık hakedişinden nakit olarak kesilecektir.
F.)Çöp döküm alanı Merkez Taşköprü Köyü Çam köyü Mevkii'ndedir. Bu alan dışında herhangi bir yere yüklenici tarafından çöp dökülmesi halinde, yüklenici, belediyeye araç başına sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında para cezası müteahhidin aylık hakedişinden nakit olarak kesilecektir. Ayrıca döktüğü çöpü Belediyenin gösterdiği çöp döküm alanına taşır.
G.)Çalışma esnasında vatandaşa verilebilecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Zarar karşılanmadığı takdirde, sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında,para cezası müteahhidin aylık hakedişinden nakit olarak kesilecektir.
H.)İdarece yıkanması istenen konteynerlerin yıkanmaması halinde her konteyner başına sözleşme bedelinin onbinde 5`i oranında para cezası müteahhidin aylık hakedişinden nakit olarak kesilecektir.
İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir. ”şeklindedir.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi 16 ncı maddesine ilişkin 26 numaralı dipnotta;
Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:
(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.
(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, … sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.
(3) (Değişik 16/7/2011- 27996 RG./39. md.)İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.
(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir.
(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.”şeklinde açıklamalar yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin 16 ncı maddesine ilişkin  26 numaralı dipnotta yer alan açıklamalar çerçevesinde sözleşme tasarısının yukarıda anılan maddesinde yapılan düzenlemelerin incelenmesi sonucu, idarece yapılan düzenlemedeki farklılıkların esasa etkili nitelikte olmadığı, idarece “diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin” neler olduğunun sözleşme tasarısında belirlendiği, mevzuatta öngörülen ceza oranlarının aşılmadığı ve bu haliyle söz konusu düzenlemedeki farklılıkların esasa etkili nitelikte olmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
4 ) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:
İdari şartnamenin “Alt yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde; “İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almakta olup;  sözleşme tasarısının “Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları” başlıklı 15 inci maddesi boş bırakılmıştır.
Sözleşme tasarısının ilgili maddesinin; yüklenici ile sözleşme imzalanması aşamasında, yüklenicinin idareye teklifi ekinde sunduğu alt yüklenici listesi göz önüne alınarak doldurulacağı açık olduğundan, idari şartnamede alt yüklenici çalıştırılması öngörülmesine karşılık, sözleşme tasarısında “Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları” başlıklı 15 inci maddenin boş bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
5 ) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:
Teknik şartnamenin şikâyete konu edilen maddesi; “Madde 2. Tüm araçlar en az 2010 Model ve üzeri olacaktır.”  şeklinde düzenleme getirmektedir.
İdari şartnamenin 7.5 inci maddesinde istenilen araçların incelenmesinden toplamda 16 adet “Çöp Kamyonu” 2 adet “Mini Kamyonet”, 1 adet “Kamyon Arazöz” ve iki adedi yükleniciye iki adedi idareye tahsisli toplam 4 adet “Hizmet Aracı” istenildiği, aynı maddede belli araçlar için kendi malı olma koşulu da arandığı dikkate alındığında, tüm bu araçların en az 2010 model ve üzeri olması koşulunun ihalede rekabeti sınırlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır.
6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:
Teknik şartnamenin 17 nci maddesinde; “Yüklenici tarafından çalıştırılan personelin maaşları Belediye Başkanlığı tarafından ödenecektir. Yapılan bu ödemeler ilgili hak edişten mahsup edilecek ve ödeme tutarı yükleniciye bildirilecektir. Ödemelerin yapılabilmesi için yüklenici sözleşme tarihinden sonra, 15 gün içinde personelin  maaş bilgileri (banka hesap numaraları cd’ si)  Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne  teslim  edilecektir. Yüklenici her ay hak ediş hazırlanırken çalışan personelin maaş bilgilerinin ve ödeme tutarını bir cd ile Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edecektir. Yüklenici personel maaş bilgilerinde yapılan değişiklik 3 iş günü içinde Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne bildirecektir. Yüklenici bu şartları kabul etmiş olup itiraz etmeyecektir.” düzenlemesine,
Aynı sözleşme tasarısının 8 inci maddesinde;
“8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2) İdari Şartname,
3) Sözleşme Tasarısı
4) Birim fiyat tarifleri (varsa),
5) Özel Teknik Şartname (varsa),
6) Teknik Şartname,
7) Açıklamalar (varsa)”düzenlemesine,
Yer verilmiştir.
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38 inci maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır.
Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.
Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.
Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.
Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.
Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.
Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.” şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.
Sözleşme tasarısının 8 inci maddesinden de anlaşılacağı üzere, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Teknik Şartnameye göre öncelikli olduğundan Teknik Şartname düzenlemelerinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemelerine açıkça aykırı olmaması gerekmektedir.
4857 sayılı İş Kanununun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32 nci maddesinde; “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” şeklinde ücret tanımı yapılmış olup, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan düzenlemede, işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesi ve kontrol teşkilatınca işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğinin takibinde izlenecek yol ve yöntemler belirlenmiştir.  Dolayısıyla Genel Şartnamede, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yoluyla gördürülen hizmet sözleşmelerinin yürütülmesinde, yüklenici ile işçi arasında akdedilen sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi ücretlerinin ödenmesini takip etme ve ödenmeyen işçi aylıklarının hak ediş tutarından kesilerek işçilere ödeme yapılması yetki ve görevi idarelere verilmiştir.
Buna göre, teknik şartnamenin şikâyete konu edilen 17 nci maddesinde, yüklenici tarafından çalıştırılan personel ücretlerinin Belediye Başkanlığı tarafından doğrudan ödeneceğine, yapılan bu ödemelerin ilgilinin hak edişinden mahsup edilerek ve ödeme tutarının yükleniciye bildirileceğine ilişkin teknik şartname düzenlemesi, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesine uygun görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.
Başvuruya konu ihaleye üç isteklinin katıldığı, yapılan değerlendirme sonucu tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklif bulunmadığı gerekçesi ile 04.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği görülmüştür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde olduğundan, teknik şartnamenin şikâyete konu maddesindeki düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu tespit edilmekle birlikte bu aşamada bir ihale ve ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle;
Karar verilmesine yer olmadığına,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz