Çobançeşme Teknik Hizmetler Binası Yer Altı Otoparkı İnşaatı Ve Çevre Düzenleme İşi İhalesi

Çobançeşme Teknik Hizmetler Binası Yer Altı Otoparkı İnşaatı Ve Çevre Düzenleme İşi İhalesi

Çobançeşme Teknik Hizmetler Binası Yer Altı Otoparkı İnşaatı Ve Çevre Düzenleme İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 26
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2731

Şikayetçi:
Taşkınlar İnşaat Taah. Ve Tic. A.Ş., AMİRAL NECDET URAN CADDESİ TAŞKIN APT. NO:28 İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
Bahçelievler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sirinevler Mah. Barbaros Cad. No 9 34188 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
13.06.2012 / 21592
Başvuruya Konu İhale:
2012/21182 İhale Kayıt Numaralı "Çobançeşme Teknik Hizmetler Binası Yer Altı Otoparkı İnşaatı Ve Çevre Düzenleme İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[2266].(0261)./2012-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Bahçelievler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 26.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çobançeşme Teknik Hizmetler Binası Yer Altı Otoparkı İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” ihalesine ilişkin olarak Taşkınlar İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş.’nin 30.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.06.2012 tarih ve 21592 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamalarının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İncelenen ihalede, aşırı düşük teklif sınır değerinin 5.213.466,90TL olduğu, üç isteklinin söz konusu tutarın altında teklif verdiği, idarece, 16.04.2012 tarihli yazılarlabahse konu isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istenildiği ve Haşlak İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin açıklamaları yeterli bulunmayıp, diğer iki isteklinin açıklamaları kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.
İhale üzerinde bırakılan istekli Alba İnş. Taah. Tic. – Ali Albayrak tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde; açıklama istenilen, “ÖFZ-4: Epoksi Kaplama (Portakal Desenli) Döşeme”, “ÖFZ-5: Alüminyum Kompozit Panel (050 mm + 3 mm + 0,50 mm) ile Cephe Kaplaması Yapılması”, “ÖZL-004: Dere Taşı Temini ve Döşenmesi”, “ÖZL-005: Membran Gölgelik Yapılması”, “YFZ.P.001: Hazır Rulo (Kültür) Çim Temini ve Serilmesi (Nakliyesi Dahil)”, YT36, YT73 ve YT93iş kalemleri için teklif edilen fiyatların, piyasadan alınan fiyat teklifleri ile belgelendirildiği, bahse konu iş kalemleri için sunulmuş olan belgelerde malzeme, montaj, işçilik, nakliye, dikim vs. fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmediği, yalnızca toplam tutarlara yer verildiği, açıklama istenilen 16.058/1A poz numaralı iş kaleminde yer alan analiz girdilerinden düz işçi için 3,80 TL/saat birim fiyat teklif edildiği, ayrıca, açıklama istenilen iş kalemlerinin altısına (16.058/1A, ÖZL-005, ÖFZ-4, 261-154, YT36, ÖFZ-5) ilişkin olarak, idarece, yaklaşık maliyette hesaplanan miktarlardan farklı ve daha düşük miktarlar öngörüldüğü tespit edilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;
“…
45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.
45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.
45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları bulunmaktadır.
Resmi Gazetede yayımlanmış olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, asgari ücrete, 2012 yılının ilk yarısı için bir günlük 29,55 TL olarak yer verildiği, dolayısıyla 26.03.2012 olan ihale tarihinde saatlik asgari ücretin 3,94 TL (29,55 TL / 7,5 saat) olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda yer verilen tespit ve Tebliğ açıklamaları çerçevesinde; bir iş kalemine (16.058/1A) ait analizde yer alan işçilik fiyatını (3,80 TL/saat) ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin (3,94 TL/saat) altında öngören, sekiz iş kalemine (ÖFZ-4, ÖFZ-5, ÖZL-004, ÖZL-005, YFZ.P.001, YT36, YT73, YT93) ilişkin olarak, malzeme, montaj, işçilik, nakliye, dikim vs. bedellerini ayrı ayrı gösterecek şekilde sunulması gereken belgeleri (analiz ve/veya fiyat teklifi), bahse konu girdileri ayrı ayrı göstermeyen, kapsamında yalnızca toplam tutarları bulunduran şekilde sunan, ayrıca, açıklanması gereken altı iş kalemi (16.058/1A, ÖZL-005, ÖFZ-4, 261-154, YT36, ÖFZ-5) için idarece yaklaşık maliyet hesaplanırken dikkate alınan miktarların çok altında miktar (sırasıyla idarenin miktarlarına oranlar: % 88 - % 83 - % 88 - % 87 - % 80 - % 86) öngören ihale üzerine bırakılan istekli Alba İnş. Taah. Tic. – Ali Albayrak tarafından sunulan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Hisar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ninaçıklamaları incelendiğinde; açıklama istenilen, “ÖFZ-4: Epoksi Kaplama (Portakal Desenli) Döşeme”, “ÖFZ-5: Alüminyum Kompozit Panel (050 mm + 3 mm + 0,50 mm) ile Cephe Kaplaması Yapılması”, “ÖZL-004: Dere Taşı Temini ve Döşenmesi”, “ÖZL-005: Membran Gölgelik Yapılması”, “YFZ.P.001: Hazır Rulo (Kültür) Çim Temini ve Serilmesi (Nakliyesi Dahil)”, YT36, YT73ve YT93 iş kalemleri için teklif edilen fiyatların, piyasadan alınan proforma faturalar ile belgelendirildiği, bahse konu iş kalemleri için sunulmuş olan belgelerde malzeme, montaj, işçilik, nakliye, dikim vs. fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmediği, yalnızca toplam tutarlara yer verildiği görülmüştür.
Bu kapsamda; sekiz iş kalemine (ÖFZ-4, ÖFZ-5, ÖZL-004, ÖZL-005, YFZ.P.001, YT36, YT73, YT93) ilişkin olarak, malzeme, montaj, işçilik, nakliye, dikim vs. bedellerini ayrı ayrı gösterecek şekilde sunulması gereken belgeleri (analiz ve/veya proforma fatura), bahse konu girdileri ayrı ayrı göstermeyen, kapsamında yalnızca toplam tutarları bulunduran şekilde sunan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Hisar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Alba İnş. Taah. Tic. – Ali Albayrak ile Hisar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13