Çevre Hizmetleri Birliğine Ait Demirli Bertaraf Tesisine Nakliyesi İhalesi

Çevre Hizmetleri Birliğine Ait Demirli Bertaraf Tesisine Nakliyesi İhalesi

Çevre Hizmetleri Birliğine Ait Demirli Bertaraf Tesisine Nakliyesi İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 41
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2745

Şikayetçi:
Hasan Erdoğan/Erdoğan İnşaat , KARBASAN BELDESİ CUMHURİYET MAHALLESİ GÜLLÜL SOKAK NO:3 KÜTAHYA
İhaleyi yapan idare:
Hayrabolu Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No:3 59400 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22835
Başvuruya Konu İhale:
2012/64761 İhale Kayıt Numaralı "İlçemiz Sınırları İçinde Toplanmakta Olan Evsel Katı Atıkların Belediyemiz Katı Atık Nakil İstasyonundan Alınarak Tekirdağ Çevre Hizmetleri Birliğine Ait Demirli Bertaraf Tesisine Nakliyesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06-101.03-.H.[2419].(0188)./2012-147 sayılı Ön İnceleme Raporunda;
Hayrabolu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 06.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İlçemiz Sınırları İçinde Toplanmakta Olan Evsel Katı Atıkların Belediyemiz Katı Atık Nakil İstasyonundan Alınarak Tekirdağ Çevre Hizmetleri Birliğine Ait Demirli Bertaraf Tesisine Nakliyesi” ihalesine ilişkin olarak Hasan Erdoğan - Erdoğan İnşaat’ın 25.06.2012 tarih ve 22835 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,
Yapılan inceleme neticesinde;
Başvurunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin firmalarının üzerine bırakıldığının bildiriminin yapıldığı gün idareye gelmelerinin istendiği, idareye gittiklerinde temin edecekleri çöp transfer aracı semi treylerin özelliklerinin kaç m3 olacağı, sıkıştırma sisteminin üstten mi alttan mı olacağı çekicinin HP gücünün ne kadar olacağı, bu araçta çalışacak personelin ücreti konusunda şartnamede belirtilmeyen özelliklerin istendiğinden, ayrıca teknik şartnamede belirtilen gidiş dönüş mesafe şartnamede belirtilen üzerinde olduğundan anlaşamadıkları idareye 15.06.2012 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 20.06.2012 tarihinde şikayetlerini reddettiği, söz konusu ihalenin şartnamelerinde şikâyete konu hususlar belirtilmediğinden, belirtilenlerin de çelişkili olmasından dolayı, idarenin söz konusu iş ile ilgili isteklerinin şartnameye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının bir kısmının ihale dokümanına yönelik olduğu, diğer bir kısmının ise sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin olduğu anlaşılmıştır.
Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin olarak;
06.06.2012 tarihli ihalede ihale dokümanının başvuru sahibince 06.06.2012 tarihinde satın alındığı, ihale dokümanına yönelik 15.06.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 20.06.2012 tarihli yazısı ile başvurunun reddedildiği, söz konusu yazının 20.06.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine, başvuru sahibinin 25.06.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
Kamu İhale Kanununun 55 ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır.
Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.
4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği, şikâyetçinin ihale dokümanına yönelik olarak en geç ihale tarihinden (06.06.2012) 3 (üç) iş günü öncesine (31.05.2012) kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (15.06.2012) idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.
İdareye şikâyet, sonrasında Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.
Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunduğu, dolayısıyla istekli konumundaki başvuru sahibinin belirtilen hususlara ilişkin olarak şikâyet ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin başvurusunun süre, ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.
Başvuru sahibinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkabilecek hususlara yönelik iddialarına ilişkin olarak;
Kamu İhale Kurumunun, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenen görevleri arasında, ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin anılan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak da bulunmaktadır.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin tanımlara ilişkin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ihale süreci; “İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreç" şeklinde tanımlanmıştır.
Yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiasının ihale sürecine yönelik olmadığı, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında;
Başvurular öncelikle;
a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,
… yönlerinden sırasıyla incelenir…”hükmü ve,
Aynı Yönetmeliğin “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,
Bulunmaktadır.
Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Söz konusu başvurunun ise, sözleşmenin uygulanması aşamasında çıkabilecek hususlara yönelik olduğu ve bu aşamada idare tarafından tesis edilen bir işlem olmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; sözleşmenin yürütülmesine yönelik iddialarına ilişkin başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13