Cenaze Evlerine Yemek Alımı İşi

Cenaze Evlerine Yemek Alımı İşi

Cenaze Evlerine Yemek Alımı İşi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 33
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3167

Şikayetçi:
Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda Turz. ve Sos. Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., E-5 KARAYOLU ÜZERİ KIRKGÖZ MEVKİİ KAT:1-2-3 (ULAŞ IŞIKLAR) TEKİRDAĞ İhaleyi yapan idare:
Esenyurt Belediye Başkanlığı (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü), Yenikent Mah. Doğan Araslı Cad. İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
13.07.2012 / 24764 Başvuruya Konu İhale:
2012/52237 İhale Kayıt Numaralı "Cenaze Evlerine Yemek Alımı İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
  Esenyurt Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğütarafından 18.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cenaze Evlerine Yemek Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda Turz. ve Sos. Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 13.07.2012 tarih ve 24764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.   Başvuruya ilişkin olarak 2012/2667 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
  Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:   İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle:   1) Şikâyete konu ihaleye ilişkin olarak taraflarına bildirilen kesinleşen ihale kararında, sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmediği belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususuna yer verildiği, kararda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ayrıntılı olarak yer verilmediği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.6 ncı maddesine aykırı hareket edildiği,   2) Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde istenen araçların günlük veya iş süresince kaç kilometre yol yapılacağına ilişkin bir bilgiye ihale dokümanında yer verilmediği,   3) Kesinleşen ihale kararına yönelik idareye şikâyet başvurusunda bulunmaları üzerine, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin kendilerine bildirildiği ancak bu gerekçelerin yerinde olmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen işlemin mevzuata uygun aykırı olduğu,   İddialarına yer verilmiştir.   Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65 inci maddesinin ilk fıkrasında; “Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.” hükmü,   Anılan Yönetmelik’in “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 66 ncı maddesinin ilk fıkrasında ise“Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.” hükmü yer almaktadır.   Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.6ıncı maddesinde “Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.açıklamasına yer verilmiştir.   İdarece kesinleşen ihale kararının bildirimine yönelik tesis edilen işlemlerin, yukarıya aktarılan mevzuat düzenlemelerine aykırı olarak yapıldığı anlaşılmış olmakla birlikte; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin65 ve 66 ncı maddelerinin ilk fıkralarında yer alan hükümler, ihaleye teklif veren/başvuruda bulunan aday veya isteklilerin kendileri aleyhine tesis edilen işlemin gerekçelerini vakit geçirmeksizin öğrenmelerini temin ederek,  muhtemel hak ve zaman kayıplarını engellemeyi amaçlamaktadır.   Başvuru sahibinin beyanına göre, teklifinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmediğinden değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği tarih, kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi olan 22.06.2012 tarihidir.   Başvuru sahibince, aynı gün idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve kesinleşen ihale kararı ile gerekçelerin taraflarına bildirilmemesinin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir.   Bu başvuru üzerine idarece 26.06.2012 tarihli ve M34.57.ESB.0.22/419-68152 sayılıyazı ile sunulan açıklamaların uygun görülmeme gerekçeleri bildirilmiş dolayısıyla başvuru sahibinin hak kaybına sebep olacak bir sonuç ortaya çıkmadığı anlaşıldığından, bu hususa yönelik iddia yerinde görülmemiştir. 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:   Başvuru sahibinin “teknik şartnamenin 15 inci maddesinde istenen araçların günlük veya iş süresince kaç kilometre yol yapılacağına ilişkin bir bilgiye ihale dokümanında yer verilmediği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak idareye süresinde ve usulüne uygun bir başvuru yapılmadığı anlaşılmıştır.   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.        İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.”hükmü yer almaktadır.        İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde istekli sıfatını taşıyanların, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilecekleri,   Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasınd, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği,        “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında ise idareye yapılan şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.   Dolayısıyla başvuru sahibinin, teklif vererek istekli sıfatını taşıdığı da göz önüne alındığında, ihale dokümanına yönelik buiddiasının incelenmeksizin ehliyet ve süre yönünden gerekmektedir. 3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:   Başvuru sahibi Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda Turz. ve Sos. Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar, ihale dokümanı ve idarenin istekliden teklifine ilişkin açıklama talep ettiği 23.05.2012 tarihli ve 323 sayılı yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde incelenmiştir.   Buna göre,   Çalıştırılması öngörülen personelin işçilik ücretlerinin, KİK işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle tespit edildiği,   Üretimi ve dağıtımı yapılacak yiyecek ve içeceklerin birim fiyatlarının tevsiki için proforma faturalar alındığı, proforma faturalarda yazılı birim fiyatlar ile teknik şartnamede belirtilen gramajlar esas alınarak verilecek yemek maliyetinin hesaplandığı,   Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde idareye tahsis edileceği belirtilen binek araç maliyetini tevsik etmek üzere 2011 binek aracın kendi malı olduğuna ilişkin olarak SMMM onaylı demirbaş defterinin sunulduğu görülmüştür.   Ayrıca Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde idareye tahsis edileceği belirtilen binek aracın günlük 250 km. yol katedeceği ve kilometre başına 0,30.-TL tutarında yakıt sarf ettiği dikkate alınarak, söz konusu binek aracın işin süresi boyunca 15.750,00.-TL tutarında yakıt harcayacağı,   İsteklinin yemek fabrikası Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde kurulu olduğundan, Çorlu ile ihale konusu işin gördürüleceği Esenyurt İlçesi arasındaki mesafe ve Esenyurt İlçe merkezinde katedilecek yol için günlük 230 km. öngörüldüğü, önerilen aracın kilometre başına 0,40.-TL tutarında yakıt sarf ettiği dikkate alınarak, söz konusu servis aracı için işin süresi boyunca 19.320,00.-TL tutarında yakıt harcayacağı hesap edilmiş ve bu unsurlar toplam teklif bedeline yansıtılmıştır.   Ancak söz konusu araçların sarfedeceği yakıt bedeline ilişkin bir belgelendirme yapılmadığı, araçların kilometre başına sarf ettikleri yakıtın litre üzerinden miktarı da belirtilmediğinden, bahse konu araçlar için kilometre başına yapılan hesabın doğru olup olmadığının anlaşılamadığı, ayrıca kendi malı olduğu belgelenen 2011 model binek araç için amortisman maliyetinin teklife yansıtılmadığı,   Yemek servisinde kullanılacağı belirtilen servis aracının isteklinin kendi malı olması halinde bu hususun araç ruhsatı/demirbaş defteri ile belgelendirilmesi ve teklif fiyata (varsa) aracın amortisman bedelinin yansıtılması, kiralama suretiyle temin edilen araç olması halinde ise, kira bedeline ilişkin fiyat teklifi sunulması ve bu bedelin teklif bedeline yansıtılması gerektiği halde servis aracınınne şekilde temin edileceğine ve servis aracının maliyetine ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği, sadece akaryakıt giderinin maliyet hesabına yansıtıldığı anlaşılmıştır.   Dolayısıyla  başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, servis aracı ve binek araç maliyetine yapmış olduğu açıklamanın mevzuata aykırı olduğu ve idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması şeklinde tesis edilen işlemin sonuç itibarıyla yerinde olduğu görülmüştür.   Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:   Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,   Oyçokluğu ile karar verildi.      

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 
 

KARŞI OY

İncelemeye konu ihalede;

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; “Kesinleşen ihale kararına yönelik idareye şikâyet başvurusunda bulunmaları üzerine, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin kendilerine bildirildiği ancak bu gerekçelerin yerinde olmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen işlemin mevzuata uygun aykırı olduğu,” şeklinde ifade edilen üçüncü iddiasına yönelik olarak Kurulca, “..Dolayısıyla, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, servis aracı ve binek araç maliyetine yapmış olduğu açıklamanın mevzuata aykırı olduğu ve idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması şeklinde tesis edilen işlemin sonuç itibarıyla yerinde olduğu görülmüştür.” gerekçelerine dayanılarak “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına yönelik yapılan incelemede;

Esenyurt Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Cenaze Evlerine Yemek Alımı Hizmet İşi” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilen fiyatların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle toplam 1.317.500,00 TL olarak hesaplandığı;

Bahse konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, 18.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği,

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin “İş deneyim belge tutarının yetersiz olduğu” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin “Gıda Üretim İzin Belgesinin olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında geriye kalan 3 teklifin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

İsteklinin Adı

Teklif bedeli (TL)

Bersude Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

586.500,00

Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda Turz. ve Sos. Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.

595.000,00

Erdoğan Yem. Ürt. Gıda İnş. İlet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.

688.500,00

Şeklinde verildiği, idarece üç geçerli tekliflerin tümü aşırı düşük teklif olarak belirlenmiş ve teklifi geçerli kabul edilen başvuru sahibi Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda Turz. ve Sos. Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., Bersude Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Erdoğan Yem. Ürt. Gıda İnş. İlet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, en düşük bedelli teklif sahibi iki isteklinin yaptığı açıklamaların idarece uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen diğer istekli üzerinde bırakılarak ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması yönünde idarece gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı düşünülmektedir.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede geçerli tekliflerden tümü yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan geçerli tekliflerin değerlendirilmesi sonucuna göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurulca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13