“Çarpıtma”  Yoluyla Etik İhlali Yapma Eyleminin Cezai Niteliğinin Bulunmadığı

Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali - Önceki Kurul Kararına İtiraz

“Çarpıtma”  Yoluyla Etik İhlali Yapma Eyleminin Cezai Niteliğinin Bulunmadığı

  • “Çarpıtma”  Yoluyla Etik İhlali Yapma Eyleminin Cezai Niteliğinin Bulunmadığı

  • YARGILAMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ (Çarpıtma Yoluyla Etik İhlali Yapmak Şeklinde Şüphelilere İsnat Edilen Eylemlerin Cezai Niteliğinin Bulunmadığının Gözetileceği)

  • İNTİHAL DIŞINDA YAYIN VE ARAŞTIRMA ETİĞİNE AYKIRILIK (Çarpıtma Yoluyla Etik İhlali Yapmak Şeklinde Şüphelilere İsnat Edilen Eylemlerin Cezai Niteliğinin Bulunmadığı - Yargılama İzni Verilmesi Kararına İtiraz)

  • ÇARPITMA YOLUYLA ETİK İHLALİ YAPMAK (Şeklinde Şüphelilere İsnat Edilen Eylemlerin Cezai Niteliğinin Bulunmadığının Gözetileceği - Yargılama İzni Verilmesi Kararına İtiraz)

ÖZET : 

Dava; yargılama izni verilmesi kararına itiraza ilişkindir. Şüphelilere isnat edilen eylemlerin, bilimsel bir eserde intihal dışında yayın ve araştırma etiğine aykırılık olarak tanımlandığı, mevzuatta ise, intihal dışında yayın ve araştırma etiğine aykırılığın varlığının tespit edilmesi halinde bu durumun bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildirileceğinin ve ilgili aday hakkında yükseköğretim disiplin mevzuatı hükümlerine göre derhal soruşturma yapılacağının hükme bağlandığı, bu hükümlere rağmen, Üniversite Rektörlüğünce şüpheliler hakkında ceza soruşturması başlatıldığı ve Yetkili Kurulca karar verildiği, kaldı ki, fezlekede, isnat edilen eylemlerle ilgili olarak adli yönden suç işlendiğine dair delil bulunmadığının belirtildiği, dolayısıyla çarpıtma yoluyla etik ihlali yapmak şeklinde şüphelilere isnat edilen eylemlerin, cezai niteliğinin bulunmadığı gözetilmelidir.

DAVA : 

Şüpheliler :

1 -... - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

2 -... - Aynı Yerde Öğretim Üyesi

3 -... - Aynı Yerde Araştırma Görevlisi

4 - ... - Aynı Yerde Araştırma Görevlisi

5 -... - Aynı Yerde Öğretim Üyesi

7 - ... - Aynı Yerde Öğretim Üyesi Suçları : ..., ... ve ... 'ın :

1- ...'nın doçentlik başvurusunda sunmuş olduğu ulusal hakemli dergide 2005 yılında yayımlanan D8 numaralı makalede çarpıtma yoluyla etik ihlali yapmak.

..., ..., ... ve ...'nun:

2- ... 'nın doçentlik başvurusunda sunmuş olduğu ulusal hakemli dergide 2005 yılında yayımlanan D9 numaralı makalede çarpıtma yoluyla etik ihlali yapmak.

Suç Tarihi: 2005 Yılı.

İncelenen Karar : Şüpheliler ... ve ...'m men-i muhakemelerine, diğer şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ilişkin Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 20.03.2015 tarihli kararı.

Karara İtiraz Edenler : Haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilen ..., ..., ... ve ....

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün 30.09.2015 tarih ve 663.939/14812 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu kararın lüzum-u muhakemeye ilişkin kısmına haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Fatih Karaman'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. maddesinin altıncı fıkrasında, eser incelemesi yapan jüri üyelerinin, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde intihal dışında yayın ve araştırma eliğine aykırılığın varlığını tespit etmesi halinde durumu bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildireceği, bu iddia ile ilgili olarak bir karar verilinceye kadar, Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı, bu durumda aday hakkında yükseköğretim disiplin mevzuatı hükümlerine göre derhal soruşturma yapılacağı, iddianın asılsız çıkması halinde, doçentlik sürecinin kaldığı yerden devam edeceği ve ilgili jüri üyesi hakkında şartların varlığı halinde idarİ ve adli soruşturma yapılacağı, iddianın doğru olduğunun tespiti halinde, adayın yaptığı doçentlik başvurusunda başarısız sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 8. maddesinde ise, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler sayılmış, bunlar arasında yer alan çarpıtma eylemi, "Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek." şeklinde tanımlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, şüpheli ...'nın 2012 yılında yaptığı doçentlik sınav başvurusunda sunduğu eserleri inceleyen bir jüri üyesince başarısız olduğu kanaatine varılarak bu eserlerin etik açıdan incelenmesi gerektiğinin belirtildiği, bu tespit üzerine de Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca başvurunun incelenmek üzere Üniversitelerarası Kurula gönderildiği, Yükseköğretim Kurulu Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından da şüphelilerin 2005 yılında ulusal hakemli dergilerde yayımlanan D8 ve D9 kodlu iki makalelerinde çarpıtma yapmak suretiyle etik ihlali yaptıkları kanaatine varıldığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 26450 sayılı yazısı ile ilgili mevzuat çerçevesinde şüpheliler hakkında gereğinin yapılması için Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne durumun bildirildiği, Rektörlükçe başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekede, adli yönden suç işlendiğine dair delil bulunmadığından şüpheliler hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığının belirtildiği, ancak Yetkili Kurulca şüphelilerin çarpıtma yoluyla etik ihlali eylemlerinin sabit bulunduğu ve şüphelilerden ..., ..., ... ve ... lüzum-u muhakemelerine ... ve ...'ın ise men-i muhakemelerine karar verildiği görülmüştür.

Ancak, şüphelilere isnat edilen bu eylemlerin, bilimsel bir eserde intihal dışında yayın ve araştırma etiğine aykırılık olarak tanımlandığı, mevzuatta ise, intihal dışında yayın ve araştırma etiğine aykırılığın varlığının tespit edilmesi halinde bu durumun bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildirileceğinin ve ilgili aday hakkında yükseköğretim disiplin mevzuatı hükümlerine göre derhal soruşturma yapılacağının hükme bağlandığı, bu hükümlere rağmen, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce şüpheliler hakkında ceza soruşturması başlatıldığı ve Yetkili Kurulca karar verildiği, kaldı ki, fezlekede, isnat edilen eylemlerle ilgili olarak adli yönden suç işlendiğine dair deki bulunmadığının belirtildiği, dolayısıyla çarpıtma yoluyla etik ihlali yapmak şeklinde şüphelilere isnat edilen eylemlerin, cezai niteliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

SONUÇ : 

Bu nedenlerle, 1. ve 2. maddelerden isnat edilen eylemlerin, Türk Ceza Kanunu'na göre suç oluşturmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle 2. maddeden ... ve ...'nın, 1. ve 2. maddelerden de ...'nın lüzum-u muhakemelerine, 1. maddeden ... ve ...'in ise men-i muhakemelerine dair Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 20.03.2015 tarihli kararının bozulmasına, 1. ve 2. maddelerden atık suçlar nedeniyle adı geçenler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın karar ekli olarak Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13