Cadde Ve Sokaklar İçin Dekoratif Işık Süslemesi Alımı İhalesi

Cadde Ve Sokaklar İçin Dekoratif Işık Süslemesi Alımı İhalesi

Cadde Ve Sokaklar İçin Dekoratif Işık Süslemesi Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 83
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2959

Şikayetçi:
Led Co - Mehmet İzzedin Özfatura, TEKSTİLKENT TİCARET MERKEZİ A78 BLOK İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Tuzla Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Evlıya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 34945 İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22780 Başvuruya Konu İhale:
2012/46540 İhale Kayıt Numaralı "Cadde Ve Sokaklar İçin Dekoratif Işık Süslemesi Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 09.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Cadde Ve Sokaklar İçin Dekoratif Işık Süslemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Led Co - Mehmet İzzedin Özfatura’nin 21.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  25.06.2012tarih ve 22780sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2415sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) İhale tarihinde yaklaşık maliyetin isteklilere açıklanmadığı, mevzuat gereği açıklanması gerektiği, idarenin yaklaşık maliyeti açıklamamasından dolayı ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük olup olmadığının bilinemediği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnamenin 30 uncu maddesi gereğince ihale öncesinde numune sunmadığı, ihaleden sonra numuneyi idareye sunduğu, söz konusu durumun mevzuata uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 36 ncı maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.”hükmü,

55 inci maddesinde; “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.” hükmü,

Yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasında yaklaşık maliyetin teklif bedelleri ile birlikte açıklanmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin aşırı düşük olup olmadığına yönelik bir değerlendirmenin kendileri tarafından yapılamadığı belirtilmiştir.

Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca, istekliler tarafından sunulan teklif bedelleri ile yaklaşık maliyetin ihale tarihinde açıklanması gerektiği, 55 inci maddesinde mevzuata aykırı işlemin farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, şikâyete konu ihalenin tarihinin 09.05.2012 olduğu, başvuru sahibinin idareye 21.06.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiş olup, ihale tarihini izleyen 10 gün içinde idareye başvuruda bulunulmadığı anlaşıldığından söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı, “Cadde Ve Sokaklar İçin Dekoratif Işık Süslemesi Alımı”şeklinde belirtilmiş olup, idari şartnamenin 7 nci maddesinde isteklilerden mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak herhangi bir katalog, doküman veya numunenin kriter olarak belirlenmediği tespit edilmiştir.

Teknik şartnamenin 30 uncu maddesinde; İhale öncesi firmalardan örnek numuneler istenerek idare tarafından belirlenecek noktaya uygulama yaptırılacaktır.”düzenlemesi,

31 inci maddesinde; “Yapılan uygulama ve numuneler Kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğine kadar idarede kalacaktır.” düzenlemesi,

32 nci maddesinde; “İhale isteklisi firmalardan yapılması istenen numune ve uygulamalara idare ek ücret ödemeyecektir.” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutan“ak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.”hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan Yönetmelik hükmünde, mal alımı ihalelerinde isteklilerden teklif edilen mala ilişkin olarak numune istenebileceği, ancak numunenin ne şekilde sunulacağı ve nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenlemelere, idari şartname içerisinde yeterlik kriteri olarak yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Öncelikle idari şartname içerisinde yeterlik kriterlerinin belirlendiği 7 nci madde içerisinde, teklif edilecek mallara ilişkin numuneler yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden, idarenin Kanunun 37 nci maddesine göre yapacağı yeterlik değerlendirmesinde numunelerin sunulup sunulmadığı hususunu bir ölçüt olarak öngöremeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır. İdarenin mevcut durumda teknik yeterliğe ilişkin sürecinin ancak muayene kabul aşamasında başlaması mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu teknik şartname düzenlemelerinin yeterlik kriteri olarak düşünülemeyeceğinden dolayı, başvuru sahibinin numune değerlendirmesine yönelik iddiasının konusuz kaldığı sonucuna ulaşıldığından söz konusu iddiaların uygun görülmemesi gerekecektir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
KISMEN KARŞI OY İncelemeye konu ihalede; Başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teknik şartnamenin 30. maddesi gereğince, ihale öncesinde numune sunmadığı, ihaleden sonra numuneyi idareye sunduğu, söz konusu durumun mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak, anılan Kurul kararında; “…Söz konusu teknik şartname düzenlemelerin yeterlik kriteri olarak düşünülemeyeceğinden dolayı, başvuru sahibinin numune değerlendirmesine yönelik iddiasının konusuz kaldığı sonucuna ulaşıldığından söz konusu iddiaların uygun görülmemesi gerekecektir.…” ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu ihalede, teknik şartnamenin 30. maddesi incelendiğinde, idarenin ihale öncesinde firmalardan idarece belirlenecek yerde uygulama yapmasının istenildiği, ihale mevzuatı gereği numune ve demonstrasyona ilişkin değerlendirmelerin yeterlik değerlendirmeleri olduğu, 4734 sayılı Kanunun 36. ve 37. maddelerinde yeterlik değerlendirmelerinin isteklilerin sunduğu teklifler üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi iddiasında kendilerinin ihale öncesinde numuneyi idareye sundukları, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından numunenin ihale sonrasında idareye sunulduğu, anılan teknik şartname maddesi gereğince ihalenin üzerinde bırakılmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir. Bu itibarla, ihale dokümanı bir bütün olup kesinleştiğinden ve dokümana ilişkin olarak herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından, teknik şartnamenin 30. maddesinde yer alan düzenleme, isteklilerin yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bir düzenleme olduğundan, başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin 2. iddiasına ilişkin olarak işin,“esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul kararının başvuru sahibinin 2. iddiasına yönelik kısmına katılmıyorum. Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13