Bornova Işıklar İm/Dm Fider Aktarımları Yg Elektrik Tesisi (2012-35-01) İhalesi

Bornova Işıklar İm/Dm Fider Aktarımları Yg Elektrik Tesisi (2012-35-01) İhalesi

Bornova Işıklar İm/Dm Fider Aktarımları Yg Elektrik Tesisi (2012-35-01) İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2724

Şikayetçi:
Celil Kaya Celka Enerji Elk.Tic Ve Taah., RAFETPAŞA MAH. 5068 SOK. NO : 7 K-1 İZMİR
İhaleyi yapan idare:
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Gediz Edaş, Kazim Dirik Mah. Üniversite Caddesi No:57 35042 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
14.06.2012 / 21695
Başvuruya Konu İhale:
2012/23342 İhale Kayıt Numaralı "Bornova Işıklar İm/Dm Fider Aktarımları Yg Elektrik Tesisi (2012-35-01)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[2284].(0226)./2012-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Gediz EDAŞ tarafından 19.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bornova Işıklar İm/Dm Fider Aktarımları Yg Elektrik Tesisi (2012-35-01)” ihalesine ilişkin olarak Celil Kaya/Celka Enerji Elektrik Malzemeleri Toptan Ticareti ve Taahhüt İşleri’nin 31.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  14.06.2012 tarih ve 21695 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına ve ihale dokümanına uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği iddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;
“45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:
45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir…”açıklamaları yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları uyarınca idarelerce teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen bir istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenirken, açıklama istenecek iş kalemlerinin neler olduğunu gösteren “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile açıklanması gereken iş kalemlerinde yer alan hangi imalat bileşenlerinin isteneceğini gösteren “sıralı analiz girdileri listesi”nin hazırlanması ve açıklama talep yazısı ekinde bu listelerin isteklilere verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
İhale komisyonu tarafından ihalede geçerli teklifler dikkate alınarak sınır değer hesabı yapıldıktan sonra, sınır değerin altında teklif veren Ehlihanlılar Müh. ve Müş. Elk. ve San. Ltd. Şti., Çağ-Ser Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Celil Kaya/Celka Enerji Elektrik Malzemeleri Toptan Ticareti ve Taahhüt İşleri’nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan Çağ-Ser Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedildiği, Ehlihanlılar Müh. ve Müş. Elk. ve San. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görüldüğü, 16.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Ehlihanlılar Müh. ve Müş. Elk. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibinin belirlendiği anlaşılmıştır.
Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen işlemler incelendiğinde; isteklilere gönderilen 03.04.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazıları ile 34.4 poz numaralı “Betonarme kablo galerisi yapılması” iş kalemi ile 32.11.1 poz numaralı “20.3/35 kV XLPE yalıtkanlı PVC Dış kılıflı kablolar 1x240ş/25mm^2” iş kalemlerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine uygun olarak yazının tebliğinden itibaren 5 gün içinde açıklanmasının istendiği görülmüştür.
İdarenin yaklaşık maliyetinin hazırlanması esnasında sıralı iş kalemleri listesi hazırlanmış olmakla birlikte, açıklama istenecek iş kalemlerine ilişkin olarak sıralı analiz girdileri tablosunun oluşturulmadığı, dolayısıyla aşırı düşük tekliflerin sorgulanması esnasında da açıklama talep yazısı ekinde açıklanması istenen ve istenmeyen analiz girdileri tablosunun isteklilere gönderilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta yer verilen usule uygun yapılmadığı anlaşılmış olup, usulüne uygun yapılmayan bir aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, istekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığının sağlıklı bir şekilde değerlendirebilme imkânı olmayacağından, aşırı düşük teklif açıklaması sürecinin usulüne uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sıralı analiz girdileri listesinin oluşturulmasının ardından anılan kalemlerdeki açıklanması istenen ve istenmeyen analiz girdileri belirlenerek, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13