Bitüm Nakli Hizmet Alımı İhalesi

Bitüm Nakli Hizmet Alımı İhalesi

Bitüm Nakli Hizmet Alımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2840

Şikayetçi:
Öztaç Petrol Hafr. İnş. Nak. Temz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., KAZIM DİRİK MAH. İSTİKLAL CAD. NO : 152/11 İZMİR
İhaleyi yapan idare:
Isparta Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Kutlubey Mimar Sinan No. 1 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
18.06.2012 / 22094
Başvuruya Konu İhale:
2012/48180 İhale Kayıt Numaralı "Bitüm Nakli Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Isparta Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 10.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bitüm Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öztaç Petrol Hafr. İnş. Nak. Temz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2012 tarih ve 22094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2319 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak aşırı düşük sorgulama yazısının kendilerine ulaştırılmadığı, idarece gönderilen faksın teyidinin bulunmadığı, faksla bildirimin teklif mektubunda yer alan şirket faks numarası yerine şirket telefon numarasına yapıldığı, açıklanan nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65 inci maddesinde;
“Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:
1 ) İmza karşılığı elden.
2 ) İadeli taahhütlü mektupla.
3 ) Elektronik ortamda.
4 ) Faksla.
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”hükmü,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6 ncı maddesinde;
“(1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir…” hükmü yer almaktadır.
İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklif mektubunda, faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edildiği, idare tarafından isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve 21.05.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısının istekliye faks yoluyla gönderilerek aynı gün iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olduğu, faks yoluyla istekliye gönderilen yazı üzerinde, yazının ulaştığına dair istekliye ait kaşenin ve imzanın yer aldığı, ayrıca, kaşe ve imzanın hemen üzerinde 21.05.2012 tarihinin yazılı olduğu görülmüştür.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Usulüne aykırı tebliğin hükmü” başlıklı 32 nci maddesinde yer alan;
“Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.
Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.”hükmüne göre, tebligatın usulüne uygun şekilde yapılmadığı hallerde, ilgili tebligattan haberdar olmuşsa tebligat geçerli sayılmakta ve ilgilinin beyan ettiği tarih tebliğ tarihi olarak esas alınmaktadır.
Bu durumda, tebligatın başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde şirket faks numarası yerine şirket telefon numarasına yapıldığının, diğer bir deyişle, tebligatın usulüne uygun şekilde yapılmadığının kabulü halinde dahi, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının üzerinde yer alan tarih, şirket kaşesi ve imzadan, isteklinin tebligattan 21.05.2012 tarihi itibariyle haberdar olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.
Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından Kuruma, tebligatın kendilerine zamanında ulaşmış olduğunun fark edildiği ve itirazen şikâyet başvurusundan vazgeçildiğine dair bir dilekçe gönderilmişse de (itirazen şikâyet başvuru tarihinden sonra), 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, itirazen şikâyet başvurusundan feragat edilmesi, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve anılan Kanunun 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13