Benzer İş Değerlendirmesinin Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Yapılması Gereği

Benzer İş Değerlendirmesinin Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Yapılması Gereği

 

Benzer İş Değerlendirmesinin Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Yapılması Gereği

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 26.04.2010 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 2010/41053 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası 2. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Bakım, Onarım, Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak MRM Turz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Maksu İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin itirazen şikayet başvurusu ve Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 01.11.2010 tarih 2010/UY.I-3331 sayılı ve 01.11.2010 tarih 2010/UY.I-3334 sayılı kararları ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Çelikler Taah. İnş. ve San. A. Ş. tarafından anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 04.05.2011 tarih ve E:2011/48 sayılı kararı ile;

“…Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin katılma iradesini ortaya koyduğu İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 26.04.2010 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan "Avrupa Yakası 2. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmursuyu Bakım Onarım Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı" ihalesine ön yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere 05.04.2010 tarih ve 1637 sayılı "Üsküdar İlçesi Dahilindeki Dere Islahı ve Yan Yol Eksikliklerinin Tamamlanması İnşaatı" işine ilişkin iş deneyim belgesini sunduğu, uyuşmazlık konusu ihaleye katılan ve ön yeterliliği kabul edilmeyen isteklilerin yaptığı itirazen şikayet başvuruları neticesinde davalı idare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde yer bulan eşit muamele ilkesi uyarınca yapılan incelemede davacı şirketin ön yeterlik değerlendirmesine sunduğu iş deneyim belgesinin, benzer iş olarak belirlenen içme ve kullanma suyu ile kanalizasyon işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işleri kapsamadığından yeterli kabul edilmemesi gerektiğine dava konusu 01.11.2010 tarih 2010/UY.I-3331 sayılı ve 01.11.2010 tarih 2010/UY.I-3334 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları ile karar verilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu ihalenin 08.04.2010 tarihinde yayınlanan ilanının 4.3.1. maddesinde; iş deneyim belgelerinin son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 23.500.000,00 TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterir belgeleri kapsayacağı ve ilanın 4.4.1 maddesinde; bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiş, davacı şirket tarafından da; 05.04.2010 tarih ve 1637 sayılı "Üsküdar İlçesi Dahilindeki Dere Islahı ve Yan Yol Eksikliklerinin Tamamlanması İnşaatı" işine ilişkin 2002 yılı birim fiyatıyla ilk sözleşme bedeli 5.992.000,00 TL. toplam sözleşme bedeli 18.039.240,06 TL. belge tutarı 16.820.752,04 TL olan iş deneyim belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Uyuşmazlık konusu ihale ile iş olarak benzer nitelikte olan ve davacı şirketin aynı iş deneyim belgesini sunduğu "Avrupa Yakası 3. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmursuyu Bakım Onarım Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı" ihalesinde, iş deneyim belgesinin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işleri kapsamadığından bahisle yeterli kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin 01.11.2010 tarih 2010/UY.1-3332 sayılı ve 2010/UY.I-3333 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları ile karar verilmesi üzerine bu işlemlerin iptali istemiyle açtığı davada: Ankara 14. İdare Mahkemesinin 13.01.2011 tarih ve E:2010/2511 sayılı kararıyla "davacı şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin, davalı idare tarafından, hak ediş belgeleri, işi yaptıran İdarenin söz konusu iş kapsamında yapılan iş ve imalatlarla ilgili açıklamalar dikkate alınarak ihale ilanında benzer iş olarak kabul edilen Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işlerini hangi yönlerden kapsamadığı ve Tebliğ'de yer alan iş gruplarının hangisinin kapsamında değerlendirilmesi gerektiği tereddüde yer vermeyecek şekilde gerektiğinde bu konuda uzman kişilerden görüş ve bilgi isteyerek açıklığa kavuşturulması gerektiği" gerekçesi ile hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, bu karar uyarınca davalı idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alınan 04.04.2011 tarih ve 2011/UY.1-1146 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; Çelikler Taah. İnş. San. A.Ş. tarafından söz konusu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere sunulan 27.01.2003 sözleşme tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesine taahhüt edilen "Üsküdar İlçesi Dahilindeki Dere Islahı ve Yan Yol Eksikliklerinin Tamamlanması İnşaatı" ilişkin 05.04.2010 tarih ve 1637 sayılı iş deneyim belgesinde yer alan işe ilişkin hakedişlerin incelenmesinden benzer iş tanımına uygun olan kanalizasyon ve/veya yağmur suyu başlıklı işlerin toplamının 11.080.464,92 TL(Yağmur İmalat Toplamı)+480.327,98 TL (Atıksu imalatları toplamı)= 16.560.792,90 TL olduğu, ihale tenzilatı düşüldüğünde ulaşılan rakamın 11.783,832,19 TL olduğu, benzer iş kapsamında olan ve 27 nolu hakedişte yer alan "filiz sokak imalatları ile Ataşehir baraj yolu imalatları" başlıklı işler kapsamında 94.081,38 TL bedel ödendiği, toplamda Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler kapsamında 11.877.913,57 TL bedel ödendiği, bu rakamın güncellendiğindeki tutarın 27.653.105,77 TL olduğu, sonuç itibariyle de; davacı şirketin ön yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere sunmuş olduğu iş deneyim belgesi kapsamında yer alan işlerden Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler kapsamında değerlendirilebilecek işlerin toplam tutarının, ön yeterlik değerlendirmesi için istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından, anılan isteklinin yeterli kabul edilerek teklif vermeye davet edilmesi gerektiği gerekçesiyle düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği görülmektedir.

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 13.01.2011 tarih ve E:2010/2511 sayılı Yürütmenin Durdurulması kararı uyarınca Kamu İhale Kurulu tarafından söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak yeniden yapılan değerlendirmede, davacı şirketin uyuşmazlık konusu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere sunduğu iş deneyim belgesinin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler kapsamında olduğuna karar verilmiş olması karşısında, aynı iş deneyim belgesinin, A/V grubu iş deneyim belgesi istenilen bu davanın konusu ihalede de benzer iş kapsamında olduğunun kabulü gerekeceğinden, ayrıca iş deneyim belgesine konu işlerin toplam tutarının davaya konu "Avrupa Yakası 2. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmursuyu Bakım Onarım Görüntüleme ve Dere Kesiti Düzenleme İnşaatı" ihalesinde ön yeterlik değerlendirmesi için istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesi ile “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 04.05.2011 tarih ve E:2011/48 sayılı kararının uygulanması için;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 01.11.2010 tarih 2010/UY.I-3331 sayılı ve 01.11.2010 tarih 2010/UY.I-3331 sayılı kararlarının davacı Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş.’ne ilişkin hükümlerinin iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davacı Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 
Kazım  ÖZKAN Başkan V. II. Başkan  
Ali Kemal  AKKOÇ Kurul Üyesi   Ali  KAYA Kurul Üyesi   Bahattin  IŞIK Kurul Üyesi  
Adem  KAMALI Kurul Üyesi   Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi   Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13