Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Park Bahçeler Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım Hizmeti Alım İşi İhalesi

Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Park Bahçeler Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım Hizmeti Alım İşi İhalesi

Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Park Bahçeler Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım Hizmeti Alım İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.II-2897

Şikayetçi:
Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., HÜKÜMET CADDESİ ÖZDOYURAN İŞ HANI NO:224 KAT:2 TEKİRDAĞ İhaleyi yapan idare:
Gelibolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Camikebir Mah. Hükümet Cad. 1 17500 ÇANAKKALE Başvuru tarih ve sayısı:
12.06.2012 / 21493 Başvuruya Konu İhale:
2012/48340 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Park Bahçeler Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım Hizmeti Alım İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Gelibolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğütarafından 11.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Park Bahçeler ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  12.06.2012 tarih ve 21493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2254 sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında, yüklenicinin malı olması gereken araca ilişkin olarak, aracın kendi malı olduğunu tevsik eden belge sunulmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, teklif bedeli ile ihale konusu işi gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının yerinde olmadığı,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikâyete konu ihalenin, Gelibolu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Park Bahçeler ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım Hizmeti alım İşi” olduğu anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41 inci maddesinde; “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari şartnamenin 25 inci maddesinde; “25.3.4. Diğer giderler:

İDARE MALI HİDROLİK SEPETLİ KAMYONET 1 ADET İDARE MALI ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP 1 ADET İDARE MALI 5 TONLUK DAMPERLİ KAMYON 1 ADET İDARE MALI 3 TONLUK SU TANKERİ 1 ADET YÜKLENİCİ MALI TAKRİBEN 100 HP GÜCÜNDE ÇİFT KABİN KAMYONET ARAÇ 1 ADET İDARE MALI KAMYONET BÜYÜK KASA PİKAP 1 ADET

İdare 1 adet idare malı hidrolik sepetli kamyonet, 1 adet idare malı çift kabinli pick-up, 1 adet idare malı 5 tonluk damperli kamyon 1 adet idare malı 3 tonluk su tankerini yükleniciye verecek ve Yüklenici İdare emrine TAKRİBEN 100 HP GÜCÜNDE ÇİFT KABİN PİCK-UP ARAÇ (2005 model yılı ve üzeri) tahsisi edecektir.

1 adet İdare malı kamyonet büyük kasa pikap yükleniciye verecek

Bu işçilik hizmet alımı işinde kullanılacak olan ve belirtilen cinsteki yüklenici malı (TAKRİBEN 100 HP GÜCÜNDE ÇİFT KABİN PİCK-UP ARAÇ) aracın işinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu idari şartnamenin eki olan teknik şartnamesinde her bir iş kaleminin birim fiyat tariflerinde belirtilen makine ve ekipmanların amortisman giderleri akaryakıt, mazot yağı benzin, üstübü ile her türlü malzeme giderleri yükleniciye ait olup, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, anılan şartnamenin 25 inci maddesinde bahsi geçen ve yüklenici tarafından teklif fiyata dahil giderler arasında öngörülmesi gereken “takriben 100 HP gücünde çift kabin kamyonet araç” için herhangi bir belge sunulmasının istenilmediği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41 inci maddesinde, işin yapılması için istenilen araçların, isteklinin malı olması şartının kural olarak aranmayacağı, ancak kendi malı olması istenilirse yeterlik kriteri olarak belirlenmesi ve kendi malı olduğunu tevsik eden belgelerin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

İncelenen ihalede, idari şartnamenin 25 inci maddesinde, “yüklenici” tarafından 100 HP gücünde çift kabin pick-up aracın teklif fiyata dahil edilmesinin istenildiği anlaşılmakla birlikte yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7 nci madde ile ihale ilanında aracın isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı göz önüne alındığında, idarenin, söz konusu aracın isteklinin kendi malı olması gerektiği yönünde bir iradesinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu ihalede, istekliler tarafından aracın kendi malı olduğuna dair tevsik edici belge sunulmasına gerek bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında araçların kendi malı olduğunu tevsik edici belge sunmadığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel TebliğininHizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1.Peyzaj Mimarı : Asgari ücret Üzeri % 165 fazla

2.Formen : Asgari ücret Üzeri % 150 fazla 3. Şoför : Asgari ücret Üzeri % 45 fazla. 4.Prk Ve yeşil Aln Bakım ve temz. Elamanı : Asgari ücret Üzeri % 40 fazla. 5.Mevsimsel bayan çiçek ekim elamanı 6 ay Süreli : Asgari ücret Üzeri % 00 fazla. 6.İnşaat Ustası : Asgari ücret Üzeri % 120 fazla 7.Teknisyen : Asgari ücret Üzeri % 50 fazla 8. Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat 1 PEYZAJ MİMARI AY 1,00 7,000 2 FORMEN AY 1,00 7,000 3 SOFÖR AY 4,00 7,000 4 PARK VE YEŞİL ALAN BAKIM VE TAMİRAT ELAMANI AY 15,00 7,000 5 İNŞAAT USTALARI AY 3,00 7,000 6 MEVSİMLİK BAYAN ÇİÇEK EKİM İŞÇİSİ(6 AY SÜRELİ) AY 6,00 6,000 7 TEKNİSYEN AY 1,00 7,000

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 TAKRİBEN 100 HP GÜCÜNDE ÇİFT KABİN KAMYONET ARAÇ SAAT 302,000 2 MALZEME GİDERİ AY 7,000 Okas Kodu Okas Açıklaması 50000000 Onarım ve bakım hizmetleri

İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulacak kayıt ve tutanaklar, Teknik şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenecektir. Bu tutanaklar İdare elemanlarınca tutulacak personel ve araç puantaj cetvellerini de kapsar.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu?nun 17. maddesi, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 6. maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 12. ve 26.ncı maddesi ve İhale dokümanları (İdari şartname, Teknik şartname ve Sözleşme) alt işveren işçilerinin alt işverene karşı herhangi bir alacağı veya hakkının olup olmadığını kontrol yükümlülüğünü Muayene ve Kabul Komisyonuna yüklemiş durumdadır. Bu itibarla, Muayene ve Kabul Komisyonu her dönemin sonunda kıdem tazminatının, İhbar öneli verilmemişse, ihbar tazminatının ödendiğine dair belge ve ibranameleri ister ve bunların temin edilmesi ve varsa tespit edilen diğer eksikliklerin tamamlanması halinde Kesin Teminatı iade eder. YÜKLENİCİ; - SGK işten çıkış bildirgelerini, - Çalışanların izinlerini kullanıp kullanmadığını, - İş bitimi izin ücretlerinin verilip verilmediğini, - İş akitlerinin fesh edileceğinin önceden bildirilip bildirilmediğini, - İş Kanununa uygun iş arama izninin verilip verilmediğini, - Kıdem tazminatı ve İhbar öneli ücretinin peşin olarak ödenip ödenmediğini İDARE?ye belgeleriyle beraber sunacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

1. 25 adet Personele aylık Brüt 26 Gün üzerinden 4335,50 + KDV TL aylık yemek bedeli 7 ay boyunca nakdi olarak 2. 6 adet Personele aylık Brüt 26 Gün üzerinden 1040,52 + KDV TL aylık yemek bedeli 6 ay boyunca nakdi olarak 3. 25 adet Personele aylık Brüt 26 Gün üzerinden 1950,00 + KDV TL aylık yol bedeli 7 ay boyunca nakdi olarak 4. 6 adet Personele aylık Brüt 26 Gün üzerinden 468,00 + KDV TL aylık yol bedeli 6 ay boyunca nakdi olarak

25.3.3. Malzeme giderleri:

CİNSİ ADEDİ KÜREK 20 KÜREK SAPI 30 BEL KÜREĞİ 10 TIRMIK(14 DİŞLİ) 20 KAZMA 10 KAZMA SAPI 30 EL ARABASI 10 BUDAMA MAKASI 10 YABA 5 ÇAPA 30 ÇÖP POŞETİ 20 KOLİ TIRPAN(Tırpan+Çekiç+Sap+Eğe+Örs) 2 FIRÇA 30

25.3.4. Diğer giderler:

a) İDARE MALI HİDROLİK SEPETLİ KAMYONET 1 ADET İDARE MALI ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP 1 ADET İDARE MALI 5 TONLUK DAMPERLİ KAMYON 1 ADET İDARE MALI 3 TONLUK SU TANKERİ 1 ADET YÜKLENİCİ MALI TAKRİBEN 100 HP GÜCÜNDE ÇİFT KABİN KAMYONET ARAÇ 1 ADET İDARE MALI KAMYONET BÜYÜK KASA PİKAP 1 ADET

İdare 1 adet idare malı hidrolik sepetli kamyonet, 1 adet idare malı çift kabinli pick-up , 1 adet idare malı 5 tonluk damperli kamyon 1 adet idare malı 3 tonluk su tankerini yükleniciye verecek ve Yüklenici İdare emrine TAKRİBEN 100 HP GÜCÜNDE ÇİFT KABİN PİCK-UP ARAÇ (2005 model yılı ve üzeri) tahsisi edecektir.

1 adet İdare malı kamyonet büyük kasa pikap yükleniciye verecek Bu işçilik hizmet alımı işinde kullanılacak olan ve belirtilen cinsteki yüklenici malı (TAKRİBEN 100 HP GÜCÜNDE ÇİFT KABİN PİCK-UP ARAÇ) aracın işinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu idari şartnamenin eki olan teknik şartnamesinde her bir iş kaleminin birim fiyat tariflerinde belirtilen makine ve ekipmanların amortisman giderleri akaryakıt, mazot yağı benzin, üstübü ile her türlü malzeme giderleri yükleniciye ait olup, teklif fiyata dahildir.

Bu işçilik hizmet alımı işinde kullanılacak olan ve belirtilen cinsteki idare malı araçların işinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu idari şartnamenin eki olan teknik şartnamesinde her bir iş kaleminin birim fiyat tariflerinde belirtilen makine ve ekipmanların amortisman giderleri akaryakıt, mazot yağı benzin, üstübü ile her türlü malzeme giderleri idareye ait olup teklif fiyata dahildir.

İdare tarafından yükleniciye verilecek olan araç idare malı malzeme bedeli kesintisi aylık olarak: 1 adet idare malı hidrolik sepetli kamyonet 517,71 TL + KDV

1 adet idare malı 5 tonluk damperli kamyon 517,71 TL/ay + KDV

1 adet idare malı 3 tonluk su tankeri 258,86 TL/ay + KDV

1 adet idare malı çift kabinli pick-up 258,86 TL/ay + KDV

1 adet idare malı kamyonet büyük kasa pikap 258,86 TL/AY + KDV

b)

İŞ KIYAFETİ (KIŞLIK) 23 TAKIM

YAĞMURLUK 23

İŞ KIYAFETİ (YAZLIK)23

KABAN 23

YAZLIK İŞ AYAKKABISI 23

İŞ ELDİVENİ 23

YAZLIK ŞAPKA 29

KAR BAŞLIĞI 23

YAZLIK BAYAN İŞ ELBİSESİ 6

KISA KONÇLU BOT 23 ÇİFT

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Park bahçelerde temizlik ( sulama kazma, çim çiçek ekme, biçme) hizmet işi iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5'dir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Çalıştırılacak personele verilecek ücretin yaklaşık maliyetin % 96,95’ini oluşturduğu personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalede, idarece hesaplanan yaklaşık maliyet 478.839,06 TL, kârsız yaklaşık maliyet 435.308,24 TL’dir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli olan 460.625,92 TL’nin, kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik şartnamenin 1.3.5.11 inci maddesinde yüklenicinin; “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine” sahip olacağı düzenlenmiştir.

Teknik şartnamenin, yukarıda yer verilen düzenlemesinden, yüklenicinin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olması gerektiği düzenlenmiş, ancak idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddesi ile ihale ilanında bu konuya ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

Kamu ihale mevzuatı uyarınca, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerine ilişkin esasların ve buna ilişkin teklif ekinde sunulması zorunlu belgelerin idari şartnamede düzenlenmesi esastır. Teknik şartnamede ise ihale konusu işlerin teknik kriterlerine yer verilmesinin yanında, idarece gerek görülmesi durumunda, sözleşmenin imzalanmasından önce işin yürütülmesi için gerekli görülen belge veya dokümanların, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Bunlar dışında, teknik şartnamede, ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu ihaleye ait teknik şartnamede yer alan düzenleme doğrultusunda, isteklilerden teklif değerlendirmesi aşamasında bu şartın karşılanıp karşılanmadığının belgelendirilmesinin istenilmediği anlaşıldığından; başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13