Belediye Hizmet Binası Yapım İhalesi

Belediye Hizmet Binası Yapım İhalesi

Belediye Hizmet Binası Yapım İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 85
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2883

Şikayetçi:
ÖzTunç İnş.Telekominikasyon Turz.San. Tic. Ltd. Şti. - Ka-Se İnş.Tic. San. Ltd. Şti. , TURAN GÜNEŞ BULVARI 29/8 YILDIZ ANKARA İhaleyi yapan idare:
Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk 07190 ANTALYA Başvuru tarih ve sayısı:
18.06.2012 / 22132 Başvuruya Konu İhale:
2012/37783 İhale Kayıt Numaralı "Belediye Hizmet Binası Yapım" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 25.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Belediye Hizmet Binası Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Öztunç İnş. Tele. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. - Ka-Se İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 01.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2012tarih ve 22132sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2323sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; iş hacmine ilişkin yeterlilik kriterini sağlamadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu kriteri sağladıkları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibi Öztunç İnş. Tele. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. - Ka-Se İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklif dosyası incelendiğinde; 9.811.200,00 TL teklif edildiği, pilot ortak Öztunç İnş. Tele. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin % 51, özel ortak Ka-Se İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin ise % 49 ortaklık oranına sahip olduğu, Öztunç İnş. Tele. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait 2009 ve 2010 yılına ait gelir tablosunu içeren Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Ka-Se İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’ye ait 2009 ve 2010 yılına ait gelir tablosunu içeren Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için, isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde;

“(1) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37 nci maddesinde;

“(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında;

“10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da taahhüt altında devam eden veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaları sunması zorunludur. Bu çerçevede, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür.

10.3. İş hacmini göstermek üzere bir aday veya istekli tarafından hem taahhüt altında devam eden, hem de bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaların sunulması halinde, bu faturalardaki parasal tutarlar toplanmak suretiyle iş hacmine ilişkin kriterin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.”açıklaması,

Aynı Tebliğin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında;

“36.1.Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilirler. Ancak bu durumda ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait belgelerin sırasıyla sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait iş hacmini gösteren belge ile yeterlik kriterlerini sağlayamayan bir isteklinin, 2009-2010 veya 2008-2009-2010 veya 2007-2008-2009-2010 veya 2006-2007-2008-2009-2010 yahut 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait belgeleri sunmak suretiyle yeterlik kriterlerini sağlaması mümkündür. Ancak; örneğin 2006 yılına ait belgeler sunulmadan, 2005-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait belgeler sunulmak suretiyle yeterlik kriterlerinin sağlanması mümkün değildir.” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamede, iş hacminin belgelendirilmesi amacıyla, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak şartıyla gelir tablosunun veya teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak şartıyla isteklinin taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların sunulmasının istenildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespitler ve mevzuat çerçevesinde, ihale tarihi (25.04.2012) yılın ilk dört ayında olan başvuruya konu ihalede, bir önceki yıla (2011) ait gelir tablosunu sunmayan başvuru sahibi bakımından, iki önceki yılın (2010), ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edileceği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi isteklinin, özel ortağı ve pilot ortağının her ikisinin de ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilecek olan 2010 yılı ve ihalenin yapıldığı yıldan iki önceki yıl olarak kabul edilecek olan 2009 yılına ait gelir tablolarını sunmuş olduğu, söz konusu gelir tablolarında bulunan net satışlar tutarlarının güncel değerlerinin, hem pilot ortak açısından (2009 ve 2010 yılı net satışlar tutarlarının ortalaması yeterli), hem özel ortak açısından (2010 yılı net satışlar tutarı yeterli), mevzuatta ve idari şartnamede öngörülen karşılanması gereken tutarları karşıladığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iş hacmine ilişkin yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öztunç İnş. Tele. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. - Ka-Se İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13