Başkanlık Hizmet Binası Ve Çevresi Temizlik İşleri Ve Çeşitli Birimlerde Çalıştırılacak Personel Hizmet Alımı İhalesi

Başkanlık Hizmet Binası Ve Çevresi Temizlik İşleri Ve Çeşitli Birimlerde Çalıştırılacak Personel Hizmet Alımı İhalesi

Başkanlık Hizmet Binası Ve Çevresi Temizlik İşleri Ve Çeşitli Birimlerde Çalıştırılacak Personel Hizmet Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 9
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2715

Şikayetçi:
Hkb Sosyal Hizmetler İnşaat Eğitim Tic. Ltd. Şti., AŞAĞIÖVEÇLER MAH. 1065 CAD. 45/15 ANKARA
İhaleyi yapan idare:
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI , Oğuzlar Mh. Mevlana Bulv. No: 145 06520 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
11.06.2012 / 21412
Başvuruya Konu İhale:
2012/39399 İhale Kayıt Numaralı "Başkanlık Hizmet Binası Ve Çevresi Temizlik İşleri Ve Çeşitli Birimlerde Çalıştırılacak Personel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2242].(0169)./2012-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 02.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Başkanlık Hizmet Binası ve Çevresi Temizlik İşleri ve Çeşitli Birimlerde Çalıştırılacak Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak HKB Sosyal Hizmetler İnşaat Eğitim Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2012 tarih ve 21412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin idari ve teknik şartnamede belirtilen teklif fiyata dahil giderleri karşılamayan teklif fiyatı hakkında yapılan aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında; “… açıklama dokümanı idaremiz tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş, söz konusu açıklamanın idare tarafından belirlenen hizmet şartlarına, teknik şartnamede belirlenen kriterlere ve mevzuatın aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin kural koyucu hüküm ve düzenlemelerine uygun olarak verildiği tespit edilmiştir.” denilmiştir
İhaleye ait idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde,
“2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Başkanlık Hizmet Binası ve Çevresi Temizlik İşleri ve Çeşitli Birimlerde Çalıştırılacak Personel Hizmet Alımı
…”
Anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde,
“…
25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
1. Grup Personel - Temizlik Şefi (1 kişi) Asgari ücretin % 45 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
2. Grup Personel - Temizlik Personeli 1 (40 Kişi) Asgari ücretin % 30 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 12 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
3. Grup Personel - Temizlik Personeli 2 (3 Kişi) Asgari ücretin % 40 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 12 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
4. Grup Personel - Makaş Şoförü (1 Kişi) Asgari ücretin % 45 fazlası maaş verilcektir.
Ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
5. Grup Personel - Şoför (11 Kişi) Asgari ücretin % 30 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
6. Grup Personel - Bilgi İşlem Personeli (1 Kişi) Asgari ücretin % 160 fazlası maaş verilecektir.
7. Grup Personel - Yönetici (1 Kişi) Asgari ücretin % 120 fazlası maaş verilecektir.
8. Grup Personel - Büro Personeli 1 (35 Kişi) Asgari ücretin % 100 fazlası maaş verilecektir.
9. Grup Personel - Büro Personeli 2(5 Kişi) Asgari ücretin % 100 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 12 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
10. Grup Personel- Teknik Personel (2 Kişi) Asgari ücretin % 55 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
11. Grup Personel - Sekreter (15 Kişi) Asgari ücretin % 40 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır.
12. Grup Personel - Host/Hostes (6 Kişi) Asgari ücretin % 30 fazlası maaş verilecektir.
Ayda 22 saat mesai yaptırılacaktır.
25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:
Her ay işçilere, fiilen çalışılan her gün için asgari; 8,00 TL brüt yol bedeli ve 8,00 TL brüt yemek bedeli ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu bedeller her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacak olup, resmi bayram tatilleri fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir. Teknik Şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilen giyecek giderleri ayni olarak karşılanacaktır.
25.3.3. Malzeme giderleri:
Teknik şartnamede ayrıntısı belirtilen malzeme giderleri.
25.3.4. Diğer giderler:
Temizliği yapılacak hizmet binalarının ayda bir defa haşerelere karşı ilaçlanmasına ilişkin giderler ve bahçe bakım giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. % 3”
Teknik şartnamenin 3 üncü maddesi altında,
“…
18- Yüklenici firma işçilere Temizlik Personeline İdarenin belirlediği 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık iş elbisesi verecek; erkek ve bayan kıyafetleri, mevsimine uygun, pantolon ve mont tipi gömlek şeklinde iki parçalı olacak, ayrıca bayanlarda kıyafetine uygun renkte üçgen bandana takılacaktır.
19- Host/Hosteslerin her birinin bedenlerine uygun, tek tip, yazlık-kışlık ikişer takım özel kıyafetleri olacaktır. Kıyafetlerin nasıl olması gerektiğine, şekline idare karar verecek ve idarece uygun görüldükten sonra yüklenici firma tarafından yaptırılıp kullanılacaktır.
20- Teknik Personele 2 adet iş tulumu verilecektir.
21- Bahçe bakımı için oluşturulacak olan 3 kişilik ekip çalışanlarına kışlık mont, anorak bot, bere ve eldiven verilecektir.
22- Yönetici ve temizlik şefi için 2 adet cep telefonu hattı (birbirleriyle sınırsız, diğer görüşmeler için 500 dk. ücretsiz olarak konuşmaları yüklenici tarafından karşılanacaktır.) alınacaktır” düzenlemeleri yapılmıştır.
Ayrıca aynı teknik şartnamenin “malzeme, makine ve ekipman listesi” başlıklı 4 üncü maddesinde, ihale konusu hizmet işi kapsamında kullanılacak 1 yıllık temizlik malzemesinin cins ve miktarlarının belirtildiği “temizlik malzemesi listesi” ile bahçe ve bitki bakım malzemelerinin cins ve miktarlarının belirtildiği malzeme listesi düzenlenmiştir.
Birim fiyat teklif cetvelinde de, ihale konusu hizmet işi kapsamında yer alan iş kalemleri,
“1. Temizlik Şefi (Asgari ücretin % 45 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (1 işçi x 12 ay)
2. Temizlik Personeli 1 (Asgari ücretin % 30 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (40 işçi x 12 ay)
3. Temizlik Personeli 2 (Asgari ücretin % 40 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (3 işçi x 12 ay)
4. Makam Şoförü (Asgari ücretin % 45 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (1 işçi x 12 ay)
5. Şoför (Asgari ücretin % 30 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (11 işçi x 12 ay)
6. Bilgi İşlem Personeli (Asgari ücretin % 160 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (1 işçi x 12)
7. Yönetici (Asgari ücretin % 120 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (1 işçi x 12 ay)
8. Büro Personeli 1 (Asgari ücretin % 100 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (35 işçi x 12 ay)
9. Büro Personeli 2 (Asgari ücretin % 100 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (5 işçi x 12 ay)
10.Teknik Personel (Asgari ücretin % 55 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (      2 işçi x12 ay)
11. Sekreter(Asgari ücretin % 40 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (15 işçi x 12 ay)
12. Host/Hostes (Asgari ücretin % 30 fazlası maaş ödemesi yapılacaktır.) (6 işçi x 12 ay)
13. Temizlik Şefine ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır. (264 saat)
14. Temizlik Personeli 1'e ayda 12 saat fazla mesai yaptırılacaktır. (5760 saat)
15. Temizlik Personeli 2'ye ayda 12 saat fazla mesai yaptırılacaktır. (432 saat)
16. Makam Şoförüne ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır. (264 saat)
17. Şoföre ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır. (2904 saat)
18. Büro Personeli 2'ye ayda 12 saat fazla mesai yapılacaktır. (720 saat)
19. Teknik Personele ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır. (528 saat)
20. Sekretere ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır. (3960 saat)
21. Host/Hostese ayda 22 fazla mesai yaptırılacaktır. (1584 saat)
22. Temizlik malzemesi giderleri (12 ay)
23. Hizmet binası ilaçlama giderleri (12 ay)
24. Bahçe bakım malzemesi giderleri (12 ay)” şeklinde düzenlenmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde,
“…
79.3.  Asgari işçilik maliyeti;
i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),
ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,
iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.
79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.
79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)
79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları bulunmaktadır.
İhale konusu hizmet işinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının 3.599.141,98 TL,
Teknik şartnamede belirtilen giyim bedeli, bahçe bakımı ile temizlik malzemesi ve ilaçlama giderleri hariç yol, yemek, fazla çalışma ve sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyet toplam tutarının 3.493.694,64 TL olduğu anlaşılmıştır.
İdarece, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarından daha düşük olmak üzere 3.519.754,08 TL fiyat teklif eden Ketsil Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif fiyatı hakkında 03.05.2012 tarihli yazı ile “… teklif bileşenlerinin (asgari işçilik maliyeti, %3 sözleşme ve genel giderler ile yol, yemek, giyim, temizlik malzemesi, ilaçlama giderleri, bahçe bakım malzemesi giderleri vb giderleri) dayanaklarıyla belgelendirilmesi suretiyle…” açıklama istenmiştir.
Ketsil Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.05.2012 tarihli açıklama yazısı ve eklerinden, teklif fiyatı kapsamında;
Fazla çalışma ve sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyet toplam tutarı olarak 3.493.694,64 TL öngörüldüğü,
Teknik şartnamede belirtilen giyim bedeli kapsamında, temizlik personeli için 43’er adet yazlık ve kışlık iş elbisesi (15 TL/adet), host/hostes için 6’şar adet yazlık ve kışlık kıyafet (45 TL/adet), teknik personel için 4 adet iş tulumu (20 TL/adet) ile 3’er adet kışlık mont (35 TL/adet), anorak bot (60 TL/çift), bere (10 TL/adet) ve eldiven (5 TL/çift) bedeli olarak toplam 2.240,00 TL (% 3 sözleşme gideri dahil 2.307,29 TL) öngörüldüğü; belirtilen tutarın satışlar üzerinden açıklanması amacıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesine uygun olarak Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil Suat Elçi’den alınmış proforma faturanın maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile birlikte sunulduğu,
Teknik şartnamede belirtilen miktarda 76 kalem temizlik malzemesi için 18.000,00 TL bedel öngörüldüğü; belirtilen tutarın satışlar üzerinden açıklanması amacıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesine uygun olarak Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil Suat Elçi’den alınmış proforma faturanın maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile birlikte sunulduğu,
Teknik şartnamede belirtilen miktarda 16 kalem bahçe-bitki bakım malzemeleri ve benzin için 2.400,00 TL bedel öngörüldüğü; 16 kalem malzemenin toplam tutarının (2.012,00TL) satışlar üzerinden açıklanması amacıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesinde belirtilen ibarenin yer aldığı Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil Suat Elçi’den alınmış proforma faturanın maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile birlikte sunulduğu görülmekle birlikte, anılan firmanın ticari unvanından proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.14 üncü maddesine aykırı olarak proforma faturaya konu (hayvan gübresi, çim tohumu, kaya tuzu, çiçek toprağı, zirai ilaç ve 9 tür çiçek) alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığının anlaşıldığı,
Diğer taraftan, benzin için öngörülen birim fiyatın 01.05.2012 tarihli EPDK Bayi Satış Fiyatı Bülteni ile tevsik edildiği,
İdari şartnamede belirtilen sayıda ilaçlama yapılması için 1.800,00 TL bedel öngörüldüğü, ilaçlama bedelinin maliyete dayalı açıklanması amacıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.5 inci maddesine uygun LDR Çevre Sağlık Hizmetleri’nden alınmış fiyat teklifininmaliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile birlikte sunulduğu,
Ayrıca, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin 22 nci alt maddesinde belirtilen telefon hattı için uygun tarife fiyatına göre 552 TL belirlendiği ve firma kârı olarak 1.000,24 TL eklendiği,
Tespit edilmiştir.
Bu durumda, idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu, teknik şartnamede de cins ve miktarı belirtilen, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir birim fiyat iş kalemi olarak düzenlenen “bahçe bakım malzemesi giderleri” için teklif edilen birim fiyatın açıklaması kapsamında sunulan proforma faturayı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.14 üncü maddesine aykırı olarak profoma faturaya konu alanda faaliyet göstermeyenlerden temin eden isteklinin, aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ketsil Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının reddedilmesi suretiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve tekliflerin değerlendirilmesi ile bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi
EK GEREKÇE
Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde “ihale üzerinde bırakılan isteklinin idari ve teknik şartnamede belirtilen teklif fiyata dahil giderleri karşılamayan teklif fiyatı hakkında yapılan aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiasına yönelik olarak Kurul çoğunluğunca verilen karar ile; idarece aşırı düşük açıklaması uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı Ketsil Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının “idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu, teknik şartnamede de cins ve miktarı belirtilen, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir birim fiyat iş kalemi olarak düzenlenen “bahçe bakım malzemesi giderleri” için teklif edilen birim fiyatın açıklaması kapsamında sunulan proforma faturayı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.14. maddesine aykırı olarak proforma faturaya konu alanda faaliyet göstermeyenlerden temin eden isteklinin, aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının kabul edilerek ihalenin üzerine bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.” Gerekçesi ile uygun bulunmaması sonucunda anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince “düzeltici işlem belirlenmesine” kararı verilmiştir.
Başvuru sahibinin aşırı düşük aşamaya yönelik iddialarına ilişkin olarak, başvuru sahibinin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde verilen Kurul kararı değerlendirmesine katılmakla beraber;
Başvuru sahibinin iddiasına yönelik yapılan incelemeye göre;
Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.
Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.
Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.
İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için Kurulca bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.
Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.
İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin iddiası yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;
İdarece aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihale üzerinde bırakılan, Ketsil Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu temizlik işine ilişkin kullanılması gerekli olan ve Teknik şartnamenin 4. 1. Maddesinde;
Sıra no Malzemenin cinsi Birim Yıllık miktar toplam
1 1Kağıt havlu (Z katlama, 200 yapraklı) Koli 1.200
2 Servis peçetesi (24’lü paket) Koli 80
3 Havlu peçete (24Tü paket) Paket 50
4 Tuvalet kağıdı (3 katlı, 24’lü paket) Paket 800
5 Emmotion havlu 21 cm. (sensörlü) Koli 5
6 Köpük sabun (kremli, ph 5.5, anti bakteriyel, biyosidal belgeli, 1 lt.’lik kartuşlar halinde , ağzı tapalı ve dışarıdan temas olmayan) Adet 1.600
7 Çöp torbası (Jumbo boy- siyah renkte çift kat kaimlisi en az 100 mikron kalınlıkta) 240
8 Çöp torbası (Jumbo boy-mavi çift kat kalınlığı en az 100 mikron kalınlıkta) 600
9 Çöp torbası (Küçük boy çift kat kalınlığı en az 100 mikron kalınlıkta) 120
10 Kareli temizlik bezi Düzme 300
11 Sarı temizlik bezi Düzine 300
12 Mikro fiber temizlik bezi 10’lu Paket 100
13 Yer bezi (havlu) Düzme 70
14 Eldiven Paket 360
15 Bulaşık eldiveni (kırmızı) Adet 100
16 Bulaşık süngeri Adet 600
17 Mop nemli (paspas boyu 35 cm., beyaz renk, yıkandığında deforme olmayan ve kir tutmayan, pamuklu) Adet 500
18 ´ Mop mavi (paspas boyu 35 cm.) Adet 800
19 Çamaşır suyu (ultra yoğun kıvamlı) Kg. 1000
20 Mineralli ovma sıvısı Kg. 100
21 Genel temizlik maddesi Kg. 300
22 Ahşap temizleyici Kg. 1.000
23 Wc temizlik maddesi Kg. 800
24 Oto yıkama fırçası (yumuşak malzeme) Adet 60
25 Oto yıkama fırçası sapı (tahta) Adet 100
26 Püsküllü paspas yedeği (demir saplı) Adet 800
27 Çelik parlatıcısı (D7-750 mg.’lık) Adet 25
28 Cam temizleme takımı Adet 30
29 Cam jileti Paket 10
30 Cam jileti aparatı Adet 15
31 Klozet bloğu (askılı, koku giderici) Adet 2.000
32 Misnet (koku giderici) Kg. 200
33 Parfüm (5 lt.’lik bidon) Adet 15
34 Faraş takımı Adet 30
35 Çekçek (kauçuk uçlu) Adet 50
36 Çizme (kauçuk, içi astarlı) Adet 10
37 Y er kazıyıcı Adet 10
38 Temizlik kovası Adet 50
39 Masa altı çöp kovası (plastik) Adet 300
40 Büyük boy çöp kovası (pedallı, kapaklı) Adet 80
41 Tuvalet için pedallı çöp kovası Adet 75
42 Tuvalet için kapaklı fırça Adet 75 ´
43 Maşrapa Adet 10
44 Bulaşık leğeni (şeffaf plastik) Adet 30
45 Kaşıklık (şeffaf plastik) Adet 15
46 Bulaşık selesi (şeffaf plastik) Adet 15
47 Çay koymak için büyük boy plastik kapaklı kap Adet 25
48 1.5 İt Tik boş kapaklı plastik bidon Adet 100
49 Çift kovalı pres takımı Adet 40
50 Endüstriyel saplı faraş takımı Adet 15
51 Paletli yer paspası Adet 50
52 Islak mop aparatı (komple metal) Adet 100
53 Bulaşık deterjanı (20 İt.Tik bidon) Kg, 700
54 Oto yıkama şampuanı Kg. 500
55 Yağ çözücü Adet 100
56 Çelik parlatıcı Adet 50
57 Dispenser peçete 18 ’11 paket Koli 24
58 Çamaşır makinesi deterjanı (beyazlar için - 10 kg. Tık paketler halinde) Kg. 40
59 Çamaşır makinesi deterjanı (renkliler için - 10 kg. Tık paketler halinde) Kg. 40
60 Yumuşatıcı Kg- 25
61 Plastik bardak Adet 36.000
62 Karton bardak Adet 5.000
63 Hali şampuanı (her türlü döşeme kumaş kaplı yüzeylerin kullanılabilen, kumaşın dokusuna zarar vermeyecek özelliklerde, nötral, alkali ve sabun içermemeli, yoğunluk: 1.03 ± 0.1(g/ml.) ph (direkt): 7.0 ± 1.0) Kg. 200
64 Halı için leke çıkarıcı Kg. 100
65 Kireç çözücü (koku bırakmamalı, parfüm içermemeli, total asidit, ph: 2-4 arası ! olmalıdır) Kg. 50
66 Haşere ilacı Kg. 20
67 Cilalı yüzey bakım maddesi Kg. 200
68 Cila teli Adet 100
69 Parlatma pedi Adet 50
70 Kristal cila Kg. 100
71 Kir ve cila sökücü Kg. 200
72 Zaman ayarlı otomatik koku giderici cihaz Adet 24
73 Zaman ayarlı otomatik koku yedeği Adet 72
74 Halat (dış cephe cam temizliğinde kullanılacak tipte) Metre 120
75 Paraşüt tipi emniyet kemen (dış cephe cam temizliğinde kullanılacak tipte) Adet 3
76 Halat tutucu sistem (dış cephe cam l temizliğinde kullanılacak tipte) Adet 3
Şeklinde belirtilen ve toplamda 76 kalemden oluşan temizlik malzemesinin tevsiki için, birim adet fiyatın 0,02 TL ile 10,00 TL arasında teklif edildiği, toplamda 18.000,00 TL’lik fiyatın öngörüldüğü,  Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil Suat ELÇİ tarafından istekli adına tanzim edilen 01.05.2012 tarihli proforma fatura ile proforma faturada belirtilen tutarların satışlar üzerinden açıklanmasına yönelik maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmıştır.
Aşırı düşük açıklaması idarece uygun görülerek ihale üzerinde bırakılanistekli Ketsil Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu temizlik malzemelerine ilişkin sunduğu; proforma fatura ve maliyet/satış tespit tutanaklarında ön görülen temizlik malzemesi maliyet bedellerinin, maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle, adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede temizlik malzemelerine ilişkin açıklaması kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen ihale üzerinde bırakılan istekli Ketsil Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ninteklifinin, bu gerekçe ile, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçesinin de, Kurul kararının anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri içinde yer alması gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara yönelik Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesi”niteliğindeki karara katılıyorum.
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
EK GEREKÇE
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.
Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.
İnceleme kapsamında karşılaşılan

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13