Araç Kiralama Hizmeti (3 Kısım) İhalesi

Araç Kiralama Hizmeti (3 Kısım) İhalesi

Araç Kiralama Hizmeti (3 Kısım) İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 84
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2882

Şikayetçi:
Kaanmert Taş. Tem. İnş. Gıda Besi Pet. Ür. Tic. Ve San. Ltd. Şti., ŞAZİBEY MAH. ORHAN SEZAİ BUL. NO: 46 KAHRAMANMARAŞ İhaleyi yapan idare:
Kahramanmaraş Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Ismet Pasa Mah. Trabzon Cad. Özel Idare Is Merkezı 12 46100 KAHRAMANMARAŞ Başvuru tarih ve sayısı:
08.06.2012 / 21117 Başvuruya Konu İhale:
2012/41184 İhale Kayıt Numaralı "Araç Kiralama Hizmeti (3 Kısım)" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Araç Kiralama Hizmeti Alımı (2. Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Kaanmert Taş. Tem. İnş. Gıda Besicilik Pet. Ürn. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 29.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.06.2012tarih ve 21117sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2212sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamalarının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuruya konu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve üç kısımdan oluştuğu, başvuruya konu ikinci kısmın, şoför ve yakıtı yükleniciye ait olacak şekilde, ayda 22 gün üzerinden 6 ay çalışacak beş adet 4x2 pick-up kiralanması hizmeti olduğu, söz konusu araçların günlük ortalama 200 km yol katedeceğigörülmüştür.
İncelenen kısma ilişkin olarak, Gülpak Kardeşler Akar. Tem. Taş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’den, 15.05.2012 tarihli yazıylateklifine ilişkin açıklama istenildiği ve sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülerek, ihalenin bahse konu kısmının bu istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.
Gülpak Kardeşler Akar. Tem. Taş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ikinci kısma ilişkin açıklamaları incelendiğinde; bir adet pick-up aracına sahip olduklarının belirtildiği, söz konusu araç için yakıt, işçilik, kasko ve trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ve bakım giderlerinin hesaplandığı ve bir araçlık maliyetin, toplam araç sayısı olan beşle çarpılarak araçlara ilişkin toplam maliyete ulaşıldığı, başka bir araca sahip olduklarına veya diğer araçları kiralayacaklarına dair bir bilgi ya da belgeye yer verilmediği, sahip olunan araca ilişkin amortisman giderlerinin hesaba dahil edilmediği anlaşılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;
79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.
79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,
e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,
g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)
79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları bulunmaktadır.
Yukarıda yer alan tespitler ve anılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde, beş adet pick-up çalıştırılacak olan işte, araçların kendi malı olması halinde amortisman gideri öngörülmesi, kiralanacak olması halinde ise fiyat teklifi sunulması gerektiği halde, kendine ait bir araç olduğunu beyan eden ve bu araca ilişkin amortisman gideri öngörmeyen, geriye kalan dört araca sahip olduğuna dair beyanda bulunmayan ve amortisman gideri öngörmeyen veya bahse konu dört aracın kiralanacağına dair fiyat teklifi sunmayan Gülpak Kardeşler Akar. Tem. Taş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin ikinci kısmına ilişkin olarak, Gülpak Kardeşler Akar. Tem. Taş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13