Amatör Spor Kulüpleri Soyunma Odaları 3.Kısım İnşaatı İşi İhalesi

Amatör Spor Kulüpleri Soyunma Odaları 3.Kısım İnşaatı İşi İhalesi

Amatör Spor Kulüpleri Soyunma Odaları 3.Kısım İnşaatı İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2812

Şikayetçi:
Murat TİTİZOĞLU / Titizoğlu İnşaat, TABAKLAR MAHALLESİ İZZET BAYSAL CADDESİ NO:24/3 BOLU
İhaleyi yapan idare:
Bolu Özel İdaresi, Kültür Sehıtler 47 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
25.05.2012 / 19472
Başvuruya Konu İhale:
2012/35441 İhale Kayıt Numaralı "Amatör Spor Kulüpleri Soyunma Odaları 3.Kısım İnşaatı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[2039].(0260)./2012-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Bolu Özel İdaresi tarafından 11.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Amatör Spor Kulüpleri Soyunma Odaları 3.Kısım İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Titizoğlu İnşaat’ın 17.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.05.2012 tarih ve 19472 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını mevzuata uygun bir şekilde yapamayacağı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; 11.04.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 11 isteklinin teklif sunduğu, 8 teklifin geçerli kabul edilerek 296.195,21TL olarak hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan  Ali Osman Duman Taah. ve Aslan Kardeşler Mimarlık Müh. İnş. Taah.’den, sıralı iş kalemlerinin kümülatif tutarının % 80’ini oluşturan 22 adet iş kalemine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği; Ali Osman Duman Taah.’ün aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, Aslan Kardeşler Mimarlık Müh. İnş. Taah.’ün aşırı düşük teklif açıklamalarının ise idare tarafından uygun bulunduğu ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı görülmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler” başlıklı 38 inci maddesinde; idarelerin, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit ederek, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” nu hazırlayarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklemesi gerektiği belirtilmekte, aynı Tebliğin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde de aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi aşamasında 38 inci madde gereğince hazırlanan “sıralı iş kalemleri listesi”  ve “sıralı analiz girdileri tablosu” esas alınarak açıklama istenilecek iş kalemlerinin ve bu kalemlerde yer alan açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek isteklilere verilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yer almaktadır.
İdare tarafından 18.04.2012  tarih ve 2238 sayılı yazı ile Aslan Kardeşler İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yazı ekinde açıklama istenilecek 22 iş kalemine  ve açıklama istenilmeyecek 144 iş kalemine ilişkin listeye yer verildiği ancak, idarece yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanmadığından, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekinde isteklilere “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin” verilmediği tespit edilmiştir.
İnceleme konusu ihalede teklifi sınır değerin atında kalan Ali Osman Duman İnş. Taah.’ün aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin belgelerini idareye hiç sunmadığı ve bu gerekçeyle de değerlendirme dışı kaldığı, bu durumun da idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekinde açıklama istenilmeyen analiz girdilerine ilişkin listenin yer almamasından kaynaklanabileceği dikkate alındığında, idarece aşırı düşük teklif istenilmesine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesinin anılan istekli açısından hak kaybına neden olabileceği kabulünden hareketle teklif fiyatı sınır değerin altında kalan  isteklilerden aşırı düşük teklif istenilmesine ilişkin işlemlerin anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 ve 45 inci maddelerinde yer verilen açıklamalar doğrultusunda analizlerin yapılarak, açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi ve teklifleri sınır değerin altında kalan 2 istekliye açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin de gönderilmesi suretiyle aşırı düşük teklif sorgulaması gerçekleştirilerek tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13