Adilcevaz-Erçiş Yolu Km:37+000-44+000 Arası(Adilcevaz Şehir Geçişi)Yoluna Toprak İşleri,Sanat Yapıları,Üstyapı (Pmt,Pmat,Bitümlü Temel,Binder,Aşınma Tabakası) Yapılması Yapım İşi İhalesi

Adilcevaz-Erçiş Yolu Km:37+000-44+000 Arası(Adilcevaz Şehir Geçişi)Yoluna Toprak İşleri,Sanat Yapıları,Üstyapı (Pmt,Pmat,Bitümlü Temel,Binder,Aşınma Tabakası) Yapılması Yapım İşi İhalesi

Adilcevaz-Erçiş Yolu Km:37+000-44+000 Arası(Adilcevaz Şehir Geçişi)Yoluna Toprak İşleri,Sanat Yapıları,Üstyapı (Pmt,Pmat,Bitümlü Temel,Binder,Aşınma Tabakası) Yapılması Yapım İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 56
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.II-2855

Şikayetçi:
Utay İnşaat A.Ş. - Uğur İnşaat Mim. Müh. Dek. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, MAHATMA GANDİ CADDESİ NO:43/3 G.O.P./ ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü 11.Bölge Müdürlüğü, Selimbey Mahallesi Iskele Caddesi 65090 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
03.07.2012 / 23767
Başvuruya konu ihale:
2012/1959 İhale Kayıt Numaralı "Adilcevaz-Erçiş Yolu Km:37+000-44+000 Arası(Adilcevaz Şehir Geçişi)Yoluna Toprak İşleri,Sanat Yapıları,Üstyapı (Pmt,Pmat,Bitümlü Temel,Binder,Aşınma Tabakası) Yapılması Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğütarafından 02.08.2012tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüile yapılan “Adilcevaz-Erçiş Yolu Km:37+000-44+000 Arası (Adilcevaz Şehir Geçişi) Yoluna Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Pmt, Pmat, Bitümlü Temel, Binder, Aşınma Tabakası) Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.07.2012tarih ve 23767sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2539sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; idarece tekliflerinin, 30.05.2012 tarih ve 2012/UY.II-2333 sayılı Kurul kararı üzerine, Uğur İnşaat Mim. Müh. Dek. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan, ortağı Süleyman Maden’e ait iş deneyimini gösteren belgenin, anılan ortağın tüzel kişilikte son bir yıldır kesintisiz olarak yarıdan fazla hisseye sahip ortak olma şartını sağlamadığı belirtilerek kullanılamayacağı gerekçe gösterilerek yeterli bulunmadığı, ancak özel ortak Uğur İnşaat Mim. Müh. Dek. Tic. Ltd. Şti.’nin iki mühendisin % 50-% 50 ortaklık oranı ile kurulduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin 12 ve 13 üncü fıkraları uyarınca, mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi sunulmasının gerektiği, her iki ortağın mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişilerin ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabileceği, bu durumda her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması gerektiği, teklifleri incelendiğinde şirket ortakları Süleyman Maden ve İsmet Cidam’a ait diplomaların sunulduğu ve teklif dosyalarında bulunan Süleyman Maden’e ait diplomanın iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla tekliflerinin yeterli bulunmama gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
30.05.2012 tarih ve 2012/UY.II-2333 sayılı Kurul kararında; Utay İnş. A.Ş.-Uğur İnş. Mim. Müh. Dek. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifine ilişkin olarak, özel ortak Uğur İnş. Mim. Müh. Dek. Tic. Ltd. Şti. tarafından, ortağı Süleyman Maden’e ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulduğu, ancak teklif dosyasında Süleyman Maden’in Uğur İnş. Mim. Müh. Dek. Tic. Ltd. Şti.’nin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğunu tevsik eden, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmadığının tespit edildiği, bu itibarla, Utay İnş. A.Ş.-Uğur İnş. Mim. Müh. Dek. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan Süleyman Maden’e ait iş deneyimini gösteren belgenin ön yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınamayacağı sonucuna varılarak söz konusu ortak girişimin yeterli bulunmaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddiaların 30.05.2012 tarih ve 2012/UY.II-2333 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanunun 57 nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13