8 Adet Özel Güvenlik Personeli İhalesi

8 Adet Özel Güvenlik Personeli İhalesi

8 Adet Özel Güvenlik Personeli İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2735

Şikayetçi:
Ar Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., İZMİR YOLU 5.KM BEŞEVLER MAHALLESİ AKTAŞ SOKAK NO:5 PARS İŞ MERKEZİ KAT:3 BURSA
İhaleyi yapan idare:
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü , P.K.73 01944 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22804
Başvuruya Konu İhale:
2012/51212 İhale Kayıt Numaralı "8 Adet Özel Güvenlik Personeli" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2417].(0219)./2012-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü tarafından 22.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Adet Özel Güvenlik Personeli” ihalesine ilişkin olarak Ar Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2012 tarih ve 22804 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmadığı iddiasına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1. Yüklenicinin çalıştıracağı işçinin ücreti, (Güvenlik görevlisi için asgari ücretin % 50 fazlası), tatil günleri mesai çalışması, (Mesai çalışmalarına ait gün sayıları teknik şartnamede belirtilmiştir.) ve teknik şartnamede belirtilen giyim malzemesi ve teçhizatlar, Mali Sorumluluk sigortası, Atış, Poligon ve Eğitim Giderleri , 2 ( İki ) adet tur kontrol sistemi (Akıllı Kalem) yazıcısı, bilgisayarı, ile her türlü kanuni alacakları teklif fiyata dahildir. Teklif fiyata dahil olan tüm giderler teknik şartname ekinde detaylı olarak belirtilmiştir.
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
İhalede çalışacak 8 adet özel güvenlik personeline brüt asgari ücretin % 50 fazlası ödenecektir.
25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:
İhalede çalışacak personelin yemeği Botaş tarafından karşılanacaktır.İhalede çalışacak personel iş yerine gidiş gelişlerde Botaş servislerinden faydalanacaktır.Giyecek ve teçhizat gideri ayni olarak öngörülmüş olup teklif fiyata dahil edilecektir.Giyecek ve teçhizat malzemeleri teknik şartnamede detaylı olarak belirtilmiştir.
25.3.3. Malzeme giderleri:
Yüklenici firma tarafından istasyonlarda güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 ( İki ) adet tur kontrol sistemi (Akıllı Kalem) yazıcısı, bilgisayarı, akıllı kalem devriye noktaları, akıllı kalemlerin arıza giderimleri ve program kurulumu yükleniciye ait olarak.) diğer tüm aparatları ile birlike (Kırtasiyesi dahil) yüklenici tarafından alınacaktır. Sözleşme süresi sonunda sistem (Bilgisayar, yazıcı, akıllı kalem, kaleme ait devriye noktaları vb. aparatların tamamı) komple bedelsiz olarak BOTAŞ’a devredilecektir.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.
% 1” düzenlemesi,
Teknik şartnamenin “Yükümlülükler Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “…
4.6 Güvenlik İşiyle alakalı tüm kırtasiye, fax, posta masrafları vb. giderler yükleniciye aittir” düzenlemesi,
Teknik şartnamenin “İşin Süresi” başlıklı 7 nci maddesinde; “İşin süresi Başlama: 01.07.2012   Bitiş : 31.12.2013 tarihlerini kapsayan 18 ay olup,
Toplam 8 (sekiz) erkek silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılacak, bu personele brüt asgari ücretin % 50 fazlası ödenecektir. Fazla çalışma yaptırılmayacaktır. Sözleşmenin uygulanması sırasında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uygulanacaktır. Buna göre ulusal bayram ve yılbaşı günlerinde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenecektir.
Resmi ve Dini Bayram gün sayısı 25 gün olup
Dt Kırıkkale Varış İstasyonu için bu günlerde çalışacak  8 silahlı özel güvenlik görevlisine 18 ay için toplam 150 gün üzerinden 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi gereği ücret ödenecek olup, teklif fiyata dahil edilecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
Önemli Not : Her gün  24 saat içerisinde 4 gruptan sadece 3 grup çalışacağından mesai günleri hesaplanırken toplam günlerin % 75’i dikkate alınmıştır…” düzenlemesi,
Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Yüklenici Firma tarafından görevlendirilecek ve Silahlı olarak Görev yapacak Özel Güvenlik Görevlileri görev esnasında Kimlik Kartlarını herkes tarafından görülebilecek şekilde sol göğüs yakalarına takılı olarak bulunduracaklar ve Görev esnasında kullandıkları silahlarını Görev Alanı dışına asla çıkarmayacaklardır. Silahlar ve iletişim maksatlı telsiz cihazları idare tarafından karşılanacaktır. Görev yerinde (G3) piyade tüfeği ve (MP-5) ile güvenlik hizmeti sağlanacaktır. T.C. Ankara Valiliği’nin 30.09.2009 tarih ve B.05.1.EGM.4.06.00.52.02/23891 sayılı yazısında ilgi gösterilen 26.09.2009 tarih ve 27358 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile İçişleri Bakanlığı’nın 26.09.2009 tarih ve 63191 – 156117 sayılı “Yenileme Eğitimi” yazılarında bahsedilen değişiklikle; “Madde 33: Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.” denilmektedir. Eğitim ve Atış Giderleri Yükleniciye Firmaya ait olup, eğitim silahların sevki gerekli izinlerin yetkili makamlarca alınması ile ilgili iş ve işlemler yükleniciye ait olup, eğitimde ve atışta meydana gelebilecek her türlü kazadan yüklenici firma sorumlu olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.
Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde ihale konusu işte istihdam edilecek personellerin giyeceklerinin miktarı ve özellikleri belirtilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;
İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.
79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.
79.3.  Asgari işçilik maliyeti;
i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),
ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,
iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.
79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.
79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.
Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.
Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir…” açıklaması yer almaktadır.
Yukarıda anılan ihale dokümanı düzenlemelerinde belirtilen ihale konusu işte 18 ay boyunca istihdam edilecek 8 adet özel güvenlik personeline brüt asgari ücretin % 50 fazlası verileceği, bu personellerin yemek ve yol bedellerinin yükleniciye ait olmadığı, bu personellerin resmi tatil ve bayram günlerinde toplam 150 gün çalıştırılacağı, bu personellere ait atış, poligon ve eğitim giderleri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile akıllı kalem, bilgisayar ve yazıcının yüklenici tarafından karşılanacağı ve kısa vadeli sigorta prim oranının % 1 olduğu, bu teklif bedeli bileşenlerinin aşırı düşük teklif açıklamasına konu olduğu, ayrıca giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti ile bu maliyetin % 3’ü oranındaki sözleşme ve genel giderlerin toplamının 247.953,78 TL olduğu anlaşılmıştır.
İhale konusu işte G3 ve MP-5 marka silahların kullanılacağı anlaşılmaktadır.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesinde; “
Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.
Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarından yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe bildirir.” hükmü yer almaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğünün 04.01.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.52.45259-(63191)12373 sayılı yazısında; “
Ayrıca, 2012 yılı sonuna kadar yapılacak olan özel güvenlik eğitim atışları ile şirket, kurum ve kuruluşların özel güvenlik hizmet içi eğitim atış ücretlerinin EK-1’ ve EK-2’ deki çizelge doğrultusunda uygulanması ve konunun ilgili kurumlara tebliğ edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.” hususu ve bu yazının ekindeki EK-2’de ise hizmet içi eğitimde MP-5 silahı için kişi başı asgari 50 TL ve G3 silahı için kişi başı asgari 60 TL alınması gerektiği belirtilmektedir.
Ayrıca, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun internet sitesinde yapılan araştırma neticesinde en düşük fişek fiyatının KDV hariç 0,98 TL olduğu tespit edilmiştir.
İhale konusu iş boyunca (18 ay) her özel güvenlik personeli için 25 fişeğin yenilenme eğitiminde kullanılacağı, bu nedenle ihale konusu iş boyunca 8 adet özel güvenlik personellerine ait hizmet içi atış, poligon ve eğitim giderlerinin 596 TL’den aşağı olmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.
İdare tarafından kâr hariç yaklaşık maliyetin (254.384,09 TL) altında teklif bedeli sunan BMG Özel Güvenlik Koruma Ltd. Şti.’nden (248.671,86 TL) aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmiş ve idare tarafından BMG Özel Güvenlik Koruma Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması yeterli bulunarak ihale bu istekli üzerinde bırakılmıştır.
BMG Özel Güvenlik Koruma Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde;
İhale konusu işte çalıştırılacak personellere verilecek giyeceklerin 4,88 TL olarak 21.05.2012 tarihli proforma faturayla Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olarak tevsik edildiği,
İhale konusu işe ilişkin özel sorumluluk mali sigortası için Aviva Sigorta A.Ş.’nin Bölge Müdürlüğünden alınan 29,40 Kuruş tutarında teklifin yer aldığı,
İhale konusu işte kullanılacak akıllı kalem, bilgisayar ve yazıcının 110 TL olarak 21.05.2012 tarihli proforma faturayla Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olarak tevsik edildiği,
İhale konusu işte istihdam edilecek özel güvenlik personellerinin atış, poligon ve eğitim bedelinin 544 TL olduğunun BMG Özel Güvenlik Koruma Ltd. Şti.’nden alınan proforma faturada belirtildiği,
Tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi uyarınca teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilerin teklifleri reddedilmeden önce, isteklilerden bu tekliflerin önemli bileşenlerine ilişkin belirli bir süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını belgelere dayalı olarak sunmalarının ihale komisyonunca istenilmesi, daha sonra belgelere dayalı olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının verilen hizmet yönteminin ekonomik olması, ihale konusu işte seçilen teknik çözümler ile işin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar ve teklif edilen işin özgünlüğü hususlarında değerlendirmesinin yapılması ve aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayan veya aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğünün 04.01.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.52.45259-(63191)12373 sayılı yazısının ilgili ekindeki fiyatlar ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yayımladığı en düşük fişek fiyatı dikkate alındığında BMG Özel Güvenlik Koruma Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu özel güvenlik personellerinin atış, poligon ve eğitim bedelinin (544 TL) olması gereken en düşük atış, poligon ve eğitim bedelinden (596 TL) aşağıda olduğunun tespit edildiği, ayrıca atış, poligon ve eğitiminin hizmet işleri kapsamında olmasından ötürü proforma fatura yerine fiyat teklifiyle tevsik edilmesi gerektiği anlaşıldığından, BMG Özel Güvenlik Koruma Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13