7’Nci Ana Jet Üs Komutanlığı Lojman Büyük Onarımı İhalesi

7’Nci Ana Jet Üs Komutanlığı Lojman Büyük Onarımı İhalesi

7’Nci Ana Jet Üs Komutanlığı Lojman Büyük Onarımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 34
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2738

Şikayetçi:
Sel-Ka İnşaat Prj Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., DABAKHANE MAH. HALEP CAD. KARDEŞLER İŞHANI KAT : 3 NO : 19 MALATYA
İhaleyi yapan idare:
Genelkurmay Başkanlığı Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, Cevatpaşa Mah. Karakavak Mevkii 44160 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
15.06.2012 / 21947
Başvuruya Konu İhale:
2012/38652 İhale Kayıt Numaralı "7’Nci Ana Jet Üs Komutanlığı Lojman Büyük Onarımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
28.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[2310].(0281)./2012-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Genelkurmay Başkanlığı Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 19.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Lojman Büyük Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Sel-Ka İnşaat Prj Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.06.2012 tarih ve 21947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Yönbim Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Aycan Keleş’in aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, analizlerinde, işçilik hesaplamalarında eksiklikler olduğu, söz konusu istekliler ile idarenin metrajları arasında önemli farklılığın bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuruya konu ihalede, teklifleri sınır değerin altında kalan 11 istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, açıklamada bulunmayan 4 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, süresi içerisinde açıklama yapan 7 istekliden; Yunus Gök, Ali Haydar Saygılı, Zafer Sarıbaş, Şahin Bilg. Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu açıklamaların ihale komisyonu tarafından uygun bulunmayarak söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihale üzerinde bırakılan Yönbim İnş. Müh. Big. Elk. Day. Tük. Mal. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Aycan Keleş’in yapmış olduğu açıklamaların ihale komisyonu tarafından uygun bulunduğu anlaşılmıştır.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60 ıncı maddesinde;
“İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,
yazılı olarak ister.
(2) İhale komisyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.
(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;
“45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.
Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”açıklamaları yer almaktadır.
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;
Söz konusu istekli tarafından açıklama istenen 6 iş kalemi için belirlenen birim fiyatların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2012 yılı için yayımlanmış birim fiyatlarının kâr ve genel giderler hariç tutarının üzerinde olduğu ve iş kalemleri için düzenlenen analizlerin anılan Tebliğin 45.1.5 inci maddesine uygun olduğu,
Sunulan analizlerde, işçilik maliyeti için belirlenen tutarın 2012 yılı ilk yarısı için geçerli olan saatlik asgari ücretin üzerinde olduğu görülmüştür.
İdare ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sorgulamaya konu 6 adet iş kalemine ilişkin yapılan metraj hesaplamalarının ve buna bağlı ortaya çıkan farkın gösterildiği tablo aşağıdadır:
Poz no İdare İhale üzerinde bırakılan istekli Fark (yaklaşık)
19.055/A3 2.675,2 m2 3.023,12 m2 % 13 (+)
25.034/2 4.295,94 m2 3.023,12m2 % 29 (-)
25.015/1 2.932,28 m2 688 m2 % 76 (-)
23.241/A 18.273,60 kg 16.864,00 kg % 8 (-)
MSB 815 1.186,35 m2 792,678 m2 % 33 (-)
23.152 5.216,06 kg 3.750,12 kg % 28 (-)
Anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde, idarece belirlenen miktarlar ile istekliler tarafından öngörülen miktarların birebir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, belirtilen miktarlar arasındaki sapmaların makul düzeyde olması gerekmektedir.
Yapılan inceleme neticesinde; açıklama istenen iş kalemleri için ihale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu miktar hesabının, idare tarafından belirlenen miktarlardan yaklaşık % 29, % 76,  % 33 gibi düşük oranlarda belirlendiği görüldüğünden, bu farklılığın kabul edilebilir düzeyde olmadığı anlaşılmıştır.
Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Yönbim İnş. Müh. Big. Elk. Day.Tük. Mal. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Aycan Keleş tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;
İstekli tarafından, açıklama istenen 6 iş kalemi için belirlenen birim fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2012 yılı için yayımlanmış birim fiyatlarının kâr ve genel giderler hariç tutarının altında olduğu ve söz konusu iş kalemleri için anılan Tebliğin 45.1.4 üncü maddesine uygun olarak analiz düzenlendiği,
Analizlerde yer alan aynı zamanda istekli tarafından açıklanması istenilen analiz girdileri kapsamında bulunan girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla proforma fatura sunulduğu, yapılan belgelendirme işleminin anılan Tebliğin 45.1.13 üncü maddesine uygun olduğu,
Sunulan analizlerde, işçilik maliyeti için belirlenen tutarın 2012 yılı ilk yarısı için geçerli olan saatlik asgari ücretin üzerinde olduğu görülmüştür.
Söz konusu istekli ile idare tarafından sorgulamaya konu 6 adet iş kalemine ilişkin yapılan metraj hesaplamalarının ve buna bağlı ortaya çıkan farkın gösterildiği tablo aşağıdadır:
Poz no İdare Aycan Keleş Fark (yaklaşık)
19.055/A3 2.675,2 m2 2.810,00 m2 % 5 (+)
25.034/2 4.295,94 m2 4.285,00 m2 %0.25 (-)
25.015/1 2.932,28 m2 725,00 m2 % 75 (-)
23.241/A 18.273,60 kg 19.938,42 kg % 9 (+)
MSB 815 1.186,35 m2 1.186,35 m2 Aynı
23.152 5.216,06 kg 5.216,25 kg Aynı
Yapılan inceleme neticesinde; açıklama istenen iş kalemleri içinde yer alan 25.015/1 poz numaralı “Demir imalatın 1 kat antipas 2 kat yağlı boyayla boyanması” iş kalemi için söz konusu isteklinin yapmış olduğu miktar hesabının, idare tarafından belirlenen miktardan % 75 oranda düşük belirlendiği, bu farklılığın kabul edilebilir düzeyde olmadığı anlaşılmış ve Aycan Keleş’in aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
İdare tarafından açıklamaları geçerli bulunan Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;
İstekli tarafından, açıklama istenen 6 iş kalemi için belirlenen birim fiyatların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2012 yılı için yayımlanmış birim fiyatlarının kâr ve genel giderler hariç tutarının altında olduğu ve söz konusu iş kalemleri için anılan Tebliğin 45.1.4 üncü maddesine uygun olarak analiz düzenlendiği,
Analizlerde yer alan aynı zamanda istekli tarafından açıklanması istenilen analiz girdileri kapsamında bulunan girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla proforma fatura sunulduğu, yapılan belgelendirme işleminin anılan Tebliğin 45.1.13 üncü maddesine uygun olduğu,
Sunulan analizlerde, işçilik maliyeti için belirlenen tutarın 2012 yılı ilk yarısı için geçerli olan saatlik asgari ücretin üzerinde olduğu görülmüştür.
Söz konusu istekli ile idare tarafından sorgulamaya konu 6 adet iş kalemine ilişkin yapılan metraj hesaplamalarının ve buna bağlı ortaya çıkan farkın gösterildiği tablo aşağıdadır:
Poz no İdare Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fark (yaklaşık)
19.055/A3 2.675,2 m2 3.114,94 m2 % 16 (+)
25.034/2 4.295,94 m2 3.324,07m2 % 23 (-)
25.015/1 2.932,28 m2 643,08 m2 % 78 (-)
23.241/A 18.273,60 kg 19.570,02 kg % 7 (+)
MSB 815 1.186,35 m2 968,95 m2 % 18 (-)
23.152 5.216,06 kg 6.375,01 kg % 22 (+)
Yapılan inceleme neticesinde; açıklama istenen iş kalemleri için söz konusu isteklinin yapmış olduğu miktar hesabının, idare tarafından belirlenen miktarlardan yaklaşık % 23, % 78 gibi düşük oranlarda belirlendiği görüldüğünden, bu farklılığın kabul edilebilir düzeyde olmadığı anlaşılmış ve Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Yönbim İnş. Müh. Big. Elk. Day.Tük. Mal. Ltd. Şti. ve Aycan Keleş’in tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi
KARŞI OY
İncelemeye konu ihalede;
Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan Yönbim Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Aycan Keleş’in aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, analizlerinde, işçilik hesaplamalarında eksiklikler olduğu, söz konusu istekliler ile idarenin metrajları arasında önemli farklılığın bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.
İhale konusu “7. Ana Jet Üs Komutanlığı Lojman Büyük Onarımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, bahse konu ihalede 19 adet ihale dokümanı satın alındığı, 17 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonunca sınır değer belirlendiği ve 11 istekliden teklifleri sınır değerin altında kaldığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,  açıklamada bulunmayan 4 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, süresi içerisinde açıklama yapan 7 istekliden; Yunus Gök, Ali Haydar Saygılı, Zafer Sarıbaş, Şahin Bilg. Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu açıklamaların ihale komisyonu tarafından uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihale üzerinde bırakılan Yönbim İnş. Müh. Big. Elk. Day.Tük. Mal. Ltd. Şti. veekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Aycan Keleş’in yapmış olduğu açıklamaların ihale komisyonu tarafından uygun bulunduğu anlaşılmıştır.
Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda, anılan Kurul kararı ile; idarece, ihale üzerinde bırakılan Yönbim İnş. Müh. Big. Elk. Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Aycan Keleş’in ve idarece, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, bazı iş kalemlerinin metrajlarının idarece belirlenen miktarlara oranla (%18, %23, %28, %29, %78 gibi) çok düşük olduğu gerekçesiyle, aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Ancak, yapılan incelemeden; anılan Kurul kararında, her üç isteklinin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen iş kalemlerinden ortak olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen ve de idarece, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Aycan Keleş’in, (23.152 ve MSB 8/5 pozlarında idarenin metrajının aynısını, 25.034/2 pozunda %0,25 farklılıkla, diğer pozlarda ise Kurulca kabul edilen oranlarda azaltma ile teklifte bulunmuş) aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçesinin tek dayanağı olan ve açıklama istenen iş kalemleri içinde yer alan, 25.015/1 poz numaralı “Demir imalatın 1 kat antipas 2 kat yağlı boyayla boyanması” iş kalemi için, her üç isteklinin de sırasıyla; Yönbim İnş. Müh. Big. Elk. Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.’nin %76, Aycan Keleş’in %75 ve  Betsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin %78 oranında, idarenin belirlediği miktardan düşük miktarlar teklif edildiği tespiti yer almaktadır.
Poz no İdare İstekliler Fark (yaklaşık)
25.015/1 2.932,28 m2 Yönbim İnş. Ltd. Şti.: 688,00 m2 % 76 (-)
Aycan Keleş:              725,00 m2 %75(-)
Betsan İnş. Ltd. Şti.:   643,08 m2 % 78 (-)
İlke olarak idarenin projesinin ve metrajlarının doğru olduğunun kabulü esas olmakla birlikte, ihaleye rekabetçi bir ortamda teklif veren isteklilerin bazı pozlarda aynı oranda eksiltme/fazlalaştırma yapmalarının tereddüde yol açacağı tabiidir.
İdarece, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemleri arasında yer alan, 25.015/1 poz nolu iş kalemine ilişkin olarak, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan 7 isteklinin tamamının açıklamalarına bakılarak, söz konusu poza ilişkin imalat miktarlarına yönelik verilen teklifler karşılaştırılarak, bu 7 isteklinin çoğunluğu aynı veya birbirine yakın miktarları öngörmüş iseler, bu durumda proje üzerinden inceleme yapılarak karar verilmesi gerekir iken,  bu hususa ilişkin olarak gerekli inceleme yapılmadan eksik inceleme sonucu verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde karara katılmıyorum.
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13