7. Uluslararası Küçükçekmece Göl Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı İşi İhalesi

7. Uluslararası Küçükçekmece Göl Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı İşi İhalesi

7. Uluslararası Küçükçekmece Göl Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı İşi İhalesi

RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ:
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 90
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2966

Şikayetçi:
Fsm İletişim Eğitim Tic. Ltd. Şti., MERKEZEFENDİ MAHALLESİ MEVLANA CAD. TERCÜMAN SİTESİ A-4 BLOK D:1 CEVİZLİBAĞ / İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü), Kartaltepe Mahallesi Suvari Caddesi No.: 16 A Blok Giriş Kat 34295 İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23458 Başvuruya Konu İhale:
2012/64365 İhale Kayıt Numaralı "7. Uluslararası Küçükçekmece Göl Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 15.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “7. Uluslararası Küçükçekmece Göl Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak FSM İlet. Eğit. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  02.07.2012tarih ve 23458sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2504sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; şapka ve tişört numunelerinin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, şapka ve tişört maliyetinin teklif fiyatının % 1'inden daha az olduğu, ayrıca numunelerin teknik şartname kriterlerine uygun olduğu, bu durumun yapılacak bilirkişi incelemesiyle tespit edilebileceği iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin birinci fıkrasının (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde; ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 47 nci maddesinde, isteklilerin, tişört ve şapkalardan herhangi bir örnek baskılı birer numunelerini ihale dosyası ile birlikte sunacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Teknik şartnamenin 6.17 nci maddesinde;

“Tişört: Tişört %100 pamuklu, 200 gr. pike dış yüzey, çift örme, Model; polo yaka 7 cm. kol yaka ile uyumlu, 4 cm. ribanalı, yaka içi biye ile kapatılmalı, omuz-kol üstten reçmeli, etiketi yanda 4 cm., yırtmaç 3,5 cm. den reçme ile kıvırma, sol göğüste nakışlı logo, 3 adet yaka düğmeli olacak. Sırtta idarenin onaylayacağı tasarım nakışlı yada pigment baskılı, 4 beden (XL, L, M, S) ambalajlı şeklide idareye teslim edilecektir. Nakış renkleri ve baskı renkleri idare tarafından belirlenecektir. 4 bedenden toplan 700 adet yapılacaktır.

İstekliler tişörtlerden herhangi bir örnek baskılı birer numunelerini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.

Şapka: Şapka Microfiber kumaştan imal edilmiş, 6 parça, Ön yan ve arka nakış işlemeli, siper sosis, 6 adet kuşgözü, kumaş düğmeli. Nakış işlemeler ve renkler idare tarafından belirlenecek olup 700 adet yapılacaktır.

İstekliler şapkalardan herhangi bir örnek baskılı birer numunelerini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale komisyonu tarafından, başvuru sahibinin sunduğu numunelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen tutanakta, numunenin 200 gr pike dış yüzey, çift örme ve polo yaka,  yaka içi biyeli olmadığı, üzerinde reçme, yırtmaç ve düğme bulunmadığı, sol göğüste nakışlı değil baskılı numune bulunduğu gerekçeleriyle, şapkanın ise gabardin mikrofiber kumaş yerine gabardin kumaştan imal edildiği gerekçesiyle uygun bulunmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

Başvuru sahibinin numunelerin teknik şartname kriterlerine uygun olduğu, bu durumun yapılacak bilirkişi incelemesiyle tespit edilebileceği yönündeki iddiasının incelenebilmesi amacıyla, idareden isteklilerce sunulan numuneler istenmiş, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin bir kısmına ilişkin değerlendirmelerin fiziki muayene ile yapılabilecek ve uzmanlık gerektirmeyecek nitelikte olması nedeniyle, öncelikle bu düzenlemelere ilişkin değerlendirme yapılmış ve numunelere ilişkin teknik görüş istenmesi gerekli bulunmamıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan tişört numunesi incelendiğinde, polo yakalı, düğmeli ve yırtmaçlı olmadığı, üzerindeki logonun nakışlı değil baskılı olduğu görülmüş olup, teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olmadığı belirlenmiştir. Bu itibarla, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Yapılan incelemede, ihale üzerinde kalan istekli olan A-Z Rek. Bas. Org. Tur. Yapı İşl. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan tişört numunesinin, teknik şartnamede yer alan düzenlemeye göre üç düğmeli olması gerekirken iki düğmeli olduğu, bu nedenle sunulan numunenin teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.          
Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13