6 Gün Süreli Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi

6 Gün Süreli Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi

6 Gün Süreli Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 75
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2953

Şikayetçi:
Başak Grup Turizm Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti., KAZIM ÖZALP MAHALLESİ REŞİT GALİP CADDESİ NO:111/1 ÇANKAYA RESİDANCE G.O.P. / ANKARA İhaleyi yapan idare:
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 58069 SİVAS Başvuru tarih ve sayısı:
09.07.2012 / 24358 Başvuruya Konu İhale:
2012/2012 İhale Kayıt Numaralı "6 GÜN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Sivas Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından  yapılan “6 Gün Süreli Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin olarak başvuru sahibince 09.07.2012tarih ve 24358sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2622sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin ilk olarak kendileri üzerine bırakıldığı, daha sonra ise iptal edildiği ve yapılan yeni ihale ile işin başka bir firma üzerinde bırakıldığı, idarenin belirtilen fiilinin haksız rekabete sebebiyet verdiği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde de, Kurumun görev alanında bulunmayan başvurulara ilişkin olarak “başvurunun reddine” karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuruya konu alımın, 4734 sayılı Kanunun “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Kanunun 18 inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin, şikâyet üzerine idarece verilen cevabın bir örneğinin sunulmadığı, başvuru dilekçesine, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiştir. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13