6 Aylık Danışma, Müraacat, Acil Karşılama Ve Taşıma, Hasta Ve Refakat Yönlendirme Görevlisi Hizmet Alımı İhalesi

6 Aylık Danışma, Müraacat, Acil Karşılama Ve Taşıma, Hasta Ve Refakat Yönlendirme Görevlisi Hizmet Alımı İhalesi

6 Aylık Danışma, Müraacat, Acil Karşılama Ve Taşıma, Hasta Ve Refakat Yönlendirme Görevlisi Hizmet Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 73
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2951

Şikayetçi:
Sercan Tem. Yemek Ve Otomasyon Hiz. İnş. Ve Turz. San. Dış Tic. Ltd. Şti., KARLIKTEPE MAHALLESİ ŞAFAK SOKAK SANCAKLI APT. NO:26/6 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Cad. Doğan Sok. No: 13 34860 İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
06.07.2012 / 24169 Başvuruya Konu İhale:
2012/59202 İhale Kayıt Numaralı "6 Aylık Danışma, Müraacat, Acil Karşılama Ve Taşıma, Hasta Ve Refakat Yönlendirme Görevlisi Hizmet Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 08.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “6 Aylık Danışma, Müracaat, Acil Karşılama ve Taşıma, Hasta ve Refakat Yönlendirme Görevlisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.07.2012tarih ve 24169sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2587sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı ve ihalede 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, maddenin üçüncü fıkrasında, şikâyet başvurularının idareye, itirazen şikâyet başvurularının ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı belirtilmiş, yedinci fıkrada da, itirazen şikâyet dilekçelerine eklenmesi zorunlu belgeler arasında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ve başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belge sayılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar başvuruya ilişkin eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru dilekçesinin imzasız olduğu, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin sunulmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun itirazen şikâyet dilekçesine eklenmediği, söz konusu eksikliklerin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliklerin süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir.Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13