Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servisi , Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)İhalesi

Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servisi , Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)İhalesi

Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servisi , Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 68
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2866

Şikayetçi:
Atlas Servis Otomasyon Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağ. İnşaat San .Ve Tic. Ltd. Şti., ORTA MAH. LALE SK. NO : 36/2-B İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Hacettepe Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sihhiye Kampusu 06100 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
28.06.2012 / 23233 Başvuruya Konu İhale:
2012/48068 İhale Kayıt Numaralı "Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servisi , Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 23.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servisi, Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)” ihalesine ilişkin olarak Atlas Servis Otomasyon Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağ. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.06.2012tarih ve 23233sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2479sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, teklif ettikleri bedel ile temizlik malzemelerinin maliyetinin karşılanamayacağı, ayrıca teklif fiyata dâhil giderler arasında yer alan makine kırılması teminatı, yangın mâli sorumluluk sigortası, üçüncü şahıs mâli mesuliyet sigortası ve işveren mâli mesuliyet sigortası giderlerinin de karşılanmasının mümkün olmadığı, sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.hükmü bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dâhil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Yüklenici için öngörülen kâr tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.”hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde; “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden işçilik hesaplama modülü kullanılarak % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması,

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1. Her türlü ulaşım sigorta, vergi, resim ve harç giderleri istekliye ait olacaktır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Bütün işçiler ve yöneticiler için SSK işveren payı % 20 olarak alınmıştır. Sorumlu Müdüre brüt asgari ücretin % 130 fazlası, Sorumlu Müdür Yardımcısına brüt asgari ücretin % 110 fazlası, Yemek Servis Yöneticisine brüt asgari ücretin % 90 fazlası, yönetici personelden Yemek Servis Gözetmenine brüt asgari ücretin % 70 fazlası, Ekip şefine brüt asgari ücretin % 80 fazlası ve hasta taşıma-yardımcı hizmetliye brüt asgari ücretin % 10 fazlası, işçilere asgari ücret ödenmesi ön görülmüş olup teklifte bu oranlar kullanılacaktır. (İstekliler hesaplamalarında Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücreti baz alacaklardır.)

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesine göre işçiler; kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenecek (belirlenecek ücret vasıfsız personel için brüt asgari ücret üzerinden, vasıflı personel için brüt asgari ücretin % fazlası üzerinden belirlenerek çalışanlara ödenecektir), yasal kesintileri ilgili kurumlara beyan edilecektir. Sözleşme süresi boyunca resmi ve dini bayram günlerinde yönetici personel dâhil toplam 486 kişi (280 kişi temizlik-yemek servisi işçisi, 189 kişi hasta taşıma-yardımcı hizmetli, 12 Ekip şefi, 4 yemek servis gözetmeni, 1 kişi sorumlu müdür yardımcısı) 4,5 gün çalışacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

- Yemek bedeli günlük olarak brüt 3,00.-TL olup ayda 26 gün idare yemekhanesinden ayni olarak karşılanacak ve firma hakedişinden kesilecektir.

- Yol bedeli günlük olarak brüt 8,38.-TL olup ayda 26 gün nakden brüt olarak işçinin ücretiyle birlikte ödenecek ve bordrosunda gösterilecektir.

- Yüklenici, bu Sözleşme kapsamında istihdam ettiği personele mevsim şartlarına ve görevlerine uygun Genel Teknik Şartname madde 8'de ayrıntısı tanımlanan iş elbiselerini ve ayakkabılarını, ayni olarak karşılayacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri: Birim Fiyat Teklif Mektubu eki cetvelde yer alan malzeme giderleri teklif fiyata dâhil olacaktır.

25.3.4. Diğer giderler:

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, ihale yöntemi ile alınan hizmetlerde görev yapacak olan tüm personele; (yıl içinde işe yeni başlayan ve işten ayrılan personelin yerine alınacak olan işçilerin sayısı ile beraber tahmini 980 adet) İnfeksiyon Kontrol Ünitesi önerileri doğrultusunda; Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG (suçiçeği), kızamık IgG, kabakulak IgG (ELISA) ve Anti Rubella IgG (ELISA) (kızamıkçık), HBs Ag (ELISA), Anti HBs (ELISA), Anti HCV (ELISA) bakılacak, işe başlamasını takiben bir ay içerisinde test sonuçları, Ev İdaresi Koordinatörlüğü aracılığı ile İnfeksiyon Kontrol Ünitesine iletilecektir. Ayrıca tüberkülin deri testi (ppd) yaptırılarak (Hıfzıssıhha?da ücretsiz yaptırılacak) sonuçlar yine; personelin işe başlamasını takiben bir ay içerisinde İnfeksiyon Kontrol Ünitesi tarafından değerlendirilecektir. Test sonuçlarına göre aşılanması gereken personelin (tahmini 300 adet) ilk doz hepatit aşıları 1 ay içerisinde yapılacaktır. Yüklenici tarafından aşıların yapıldığına dair belge idareye sunulacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, ihale yöntemi ile alınan hizmetler bünyesinde çalışan tahmini 250 personele (tahmini 250 adet); kan yolu ile bulaşan infeksiyonlardan korunma ve riskli yaralanmaların izlenmesi protokolüne göre, kan yolu ile bulaşan infeksiyonlar yönünden riskli bir yaralanma meydana geldiğinde yaralanan kişinin tekrar, Anti HBs (ELISA), Anti HCV (ELISA)’sine bakılarak İnfeksiyon Kontrol Ünitesi tarafından gerekli görülen durumlarda tahmini 15 adet 72 saat içerisinde Hepatit B immünglobülin?i yapılacaktır. Tüm bu testlerin yapılma yükümlülüğü yükleniciye aittir. Bu yaralanmal arın HIV yönünden risk taşıyıp taşımadığı İnfeksiyon Kontrol Ünitesine danışılarak belirlenecek ve HIV yönünden risk taşıyan bir yaralanma olduğunda İnfeksiyon Kontrol Ünitesi önerilerine uygun olarak tahmini 235 adet Ek Test yaptırılacaktır. Tüm bu sonuçlar; Ev İdaresi Koordinatörlüğü tarafından, İnfeksiyon Kontrol Ünitesine değerlendirilmesi için teslim edilecektir.

Tetkik bedelleri belirlenirken; Bütçe Uygulama Talimatında yer alan EK-8 tablosundaki rakamlar, aşı bedelleri (Hepatit B) belirlenirken; T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 2012 yılı ilaç fiyatlarına göre azami fiyatları aşağıdaki şekildedir. Teklif edilen tetkik ve aşı bedelleri bu fiyatlar baz alınıp piyasa rayiç fiyatlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Varicella Zoster Virus (VZV)IgG (suçiçeği) 10,20.-TL, Kızamık IgG 5,00.-TL, Kabakulak IgG (ELISA) 5,00.-TL, Anti Rubella IgG (ELISA) (Kızamıkçık) 3,60.-TL, HBsAg (ELISA) 2,90.-TL, Anti HBs (ELISA) 3,60.-TL, Anti HCV (ELISA) 3,60.-TL, Anti HIV (ELISA) 3,60.-TL, Hepatit B İmmunglobulin 236,00.-TL, Hepatit B Aşısı 22,00.-TL.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1,5'dur.

Yüklenicinin Sigorta Yaptırma İle ilgili Sorumlulukları:

Yüklenici; Ev İdaresi Hizmetleri ihalesi süresince, aşağıda belirtilen riskleri teminat altına alan sigorta poliçelerini İdare tarafından uygun görülecek sigorta şartnamesini kabul görecek bir sigorta Şirketi veya Şirketlerine yaptıracaktır. a) Makine kırılması: Yüklenici, Ev İdaresi Hizmetlerinde kullanacağı şartnamede cins ve miktarları tanımlanmış makine-ekipman için piyasa rayiç bedelleri üzerinden 300.000- TL?den az olmamak üzere makine kırılması teminatı satın alacaktır b) Yangın Mali Sorumluluk (Komşuluk ve Kiracılık Sorumluluğu); Yüklenici gerek İdare tarafından kendisine ayrılan bölüme, gerekse diğer alanların işletmecilerine veya kullanıcılarına vereceği her türlü maddi/bedeni/manevi hasarları teminat altına almak için sigorta limiti en az 300.000- TL olmak üzere Yangın Mali Sorumluluk (Komşuluk ve Kiracılık Sorumluluğu) poliçesi satın alacaktır.

c) Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti; yüklenici üçüncü şahıslara vereceği her türlü maddi/bedeni/manevi hasarları teminat altına almak üzere Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet poliçesi satın alacaktır. Bu poliçe teminatı en az 30.000- TL olacak, yangın ve kötü niyetli hareket ek teminatları dâhil edilmiş olarak satın alınacaktır. d) İşveren Mali Mesuliyeti; Yüklenici kendi çalıştırdığı personelin uğrayabileceği iş kazaları ile ilgili hasarları teminat altına almak üzere İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi satın alacaktır. Şartnamede belirtilen personel sayısı (%20 artışlar dâhil) üzerinden poliçe hazırlanacak ve teminat limiti, şahıs başına 3.000- TL ‘den az olmamak kaydıyla özellikle sürekli sakatlık ve ölüm durumunu da kapsayan bir poliçe satın alacaktır Yüklenici söz konusu sigorta poliçelerinin ve ilgili belgelerin birer kopyasını, Ev İdaresi Hizmetlerine başladığı ilk hafta İdareye temin ve tevdi edecektir. Söz konusu sigortalara ilişkin sigorta primlerinin ödenmesi ve sair tüm masraflar Yüklenici?ye ait olacaktır. Yüklenici mezkûr sigortaları, Ev İdaresi Hizmetleri Sözleşmesi süresince idame ettirecektir.” düzenlemesi,

Teknik şartnamenin “Temizlik malzemelerinin dökümü” başlıklı 4 üncü maddesinde “4.1 Temizlik Malzemelerinin Dağılım Listesi

Temizlik /Kim. Malzemeleri 3 aylık miktar
1 Sıvı wc temizleme malzemesi 2.000 kg
2 Sert cila marley ve PVC yüzeyler için Akrilik 350 kg
3 Sert yüzeyler için kireç sökücü 350 kg
4 Sert yüzeyler için krem temizleyici 1.500 kg
5 Halı ve kumaş için pas sökücü 3 lt
6 Tanin (gıda) çözücü 3 lt
7 Mermer cilası kristalize 350 kg
8 Kir ve cila sökücü 150 kg
9 Halı şampuanı 50 kg
10 Genel Temizlik Malzemesi 12.000 kg
11 Temizlik ve cila bakım malzemesi 400 kg
12 Sıvı el sabunu 11.000 kg
13 Paslanmaz çelik yüzey bakım malzemesi 300 kg
14 Oda parfümü 400 lt
15 Kaya tuzu (kar için) 200 kg
16 Fırın deterjanı 300 kg
17 Bulaşık bastırma malzemesi 1.500 kg
18 Bulaşık makinesi deterjanı 5.000 kg
19 Bulaşık makinesi parlatıcısı 2.000 kg
20 Bulaşık sabunu 1.500 kg
21 Yağ Sökücü 1.000 kg
22 Banyo ve WC için koku giderici (ernet/misnet) 100 kg
23 Ahşap yüzeyler için temizlik ve bakım malzemesi 2 lt

Kullanılacak Temizlik Malzemeleri Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

4.2. Miyatlı Temizlik Sarf Malzemeleri Listesi:

Miyatlı Temizlik Sarf Malzemeleri 3 aylık miktar (adet/çift)
1 Mop kuru 1.000
2 Mop nemli 2.500
3 Mop ıslak 3.000
4 Cam jilet 10 luk 10
5 Cam sil lastiği 92 cm 50
6 Yer kazıma Jileti 10
7 Toz bezi kırmızı 7.500
8 Toz bezi mavi 5.000
9 Toz bezi sarı 5.000
10 Toz bezi beyaz 3.500
11 Toz bezi yeşil 2.000
12 Temizlik Peti Kahverengi 40
13 Temizlik Peti beyaz (cila için) 20
14 Temizlik Peti Kırmızı 10
15 Çelik Yün Pedi 50
16 Temizlik süngeri yeşil 1.300
17 Temizlik süngeri beyaz 500
18 Garson Önlüğü 75
19 Bulaşık Önlüğü 150
20 Çizme 50
21 Kırmızı Eldiven 2.500
22 Çöp alanı için özel kıyafet 25
23 Çöp alanı için özel eldiven 30
24 Tek kullanımlık eldiven 10.000
25 Tek kullanımlık beyaz bone (garsonlar için) 5.000
26 Tek kullanımlık beyaz maske ( garsonlar için) 5.000
27 Sarı eldiven 2.000
28 Mavi eldiven 1.000
29 Islak zemin levhası 50
30 Temizlik Kiti (maske, önlük, sünger, gözlük) Kemoterapi için 20

4.3. Diğer Malzemelerin Listesi:

Kullanılacak Diğer Malzemelerin Cinsi 3 aylık miktar adet
1 Cam Peluş Sapı (Plastik) 30
2 Cam Çekçek Sapı 30
3 Cam Çekçek Mıknatıslı 2
4 Cam Çekçek Aparatı (40) 30
5 Cam Çekçek Aparatı (45) 30
6 Cam Jilet Tutucu 10
7 Yer Kazıyıcı (35 cm) 5
8 Çekçek Grubu (Orta Boy) 50
9 Çekçek grubu (Büyük Boy) 50
10 Temizlik Kovası (Kırmızı) 10
11 Temizlik Kovası (Mavi) 10
12 Temizlik Kovası (Yeşil) 10
13 Temizlik Kovası (Sarı) 10
14 Mop Aparatı (Nemli) 250
15 Mop Aparatı (Kuru) 250
16 Tuvalet Fırçası 130
17 Lavabo Fırçası 60
18 Faraş Takım 200
19 Lavabo Pompası 10
20 Tuvalet Pompası 10
21 Süpürge battal 20
22 Mop Aparatı (Islak) Takım 300
23 El Arabası 2
24 Katlanabilir Merdiven 3

Yukarıda belirtilen diğer malzemeler eskidikçe, özelliğini yitirdikçe, İdarenin isteği doğrultusunda yenisi ile değiştirilecektir.” düzenlemesi,

Aynı teknik şartnamenin “Üniformalar” başlıklı 8 inci maddesinde “…Üniformalar erkek ve kadın personel için %100 pamuk, 1/20 çözgü, 2/30 atkılı 240 gr gabardin kumaş pantolon ve 1/40 % 100 pamuk ipliğinden mamul poplin gömlek veya idarenin tercihine göre 1/30 penye % 100 pamuk kumaştan t-shirt olacaktır. Yüklenici personeli çalışırken sürekli bu üniformaları giyecek ve tanıtma rozetleri ve işaretlerini takacaklardır.

Giyeceklerin tanımları ve personel sayıları aşağıdaki gibidir;

İş Ayakkabısı: Temizlik işçisi ve yemek servisi işçisi için kaymaz tabanlı keten ayakkabı, hasta taşıma-yardımcı hizmetler işçisi için kaymaz tabanlı meşin ayakkabı yazlık 1 çift) (ameliyathane ve anjiyoda çalışan 60 kişi hariç) toplam 878 kişi

İş Elbisesi: Temizlik, hasta taşıma-yardımcı hizmetler işçisi ve yemek servisi işçisi için alt üst yazlık 1 takım (ameliyathane ve anjiyoda çalışan 60 kişi hariç) toplam 878 kişi

Gömlek: Yönetici personel (ekip şefi-yemek servisi gözetmeni) için yazlık 2 adet toplam 31 kişi

Önden Düğmeli Yün Kazak: Yemek servis işçisi, hasta taşıma-yardımcı hizmetler işçisi (ameliyathane ve anjiyoda çalışanlar dâhil) ve Yönetici personel (ekip şefi-yemek servisi gözetmeni) için 1 adet toplam 539 kişi)

İçi Yünlü Dışı Kauçuk Bot: Dış alan temizlik personeli için 1 çift 20 kişi

İçi Elyaf Dışı Su Geçirmez Sentetik Kumaştan Mont: dış alan temizlik personeli için 1 adet 20 kişi

Bere: ( Dış alan temizlik personeli için) 1 adet 20 kişi

Terlik (Sabo v.b): Ameliyathane ve anjiyo bölümlerinde çalışan temizlik ve hasta taşıma-yardımcı hizmetler işçisi için 1 çift 60 kişi…”düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde; birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvelin hazırlanması gerektiği, bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan maliyetler ile varsa diğer unsurların gösterileceği, birim fiyata dâhil olan maliyetlerin, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiği ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderlerin öngörülemeyeceği,

Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutarın, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenmesi ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârının eklenmesi gerektiği, yaklaşık maliyetin kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak hesaplanması gerektiği belirtilmektedir.

Yapılan incelemede, ihale konusu işin toplam 973 kişi ile 3 aylık süre boyunca yapılacak “Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servisi, Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler)” olduğu,

Yaklaşık maliyetin işçilik, temizlik ve sarf malzemeleri ile tetkik ve aşı giderlerinden oluştuğu, ancak idari şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde teknik şartnameye atıf yapılarak söz konusu giderlerin yanı sıra iş sürecinde personele toplam 878 adet alt üst yazlık takım, 62 adet gömlek, 539 adet yün kazak, 20 adet mont ve 20 adet bere ile ayrıca 878 çift ayakkabı, 20 çift bot, 60 çift terlik verilmesi gerektiği; bununla birlikte, yüklenicinin makine kırılması teminatı için makine-ekipmanın piyasa rayiç bedelleri üzerinden 300.000 TL’den az olmamak üzere; yangın mali sorumluluk sigortası için limiti en az 300.000 TL olmak üzere; üçüncü şahıs mali mesuliyeti sigortası için en az 30.000 TL olmak üzere; işveren mali mesuliyeti sigortası için de limiti şahıs başına 3.000 TL‘den az olmamak üzere poliçe satın alması gerektiği düzenlenmiştir.

İdari şartnameye göre teklif fiyata dâhil giderler arasında yer alan “giyim ve sigorta giderleri”nin yaklaşık maliyet tespit edilirken dikkate alınmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin olması gereken tutardan daha düşük hesaplandığı, ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinin;

1 B
SSıra No   İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Miktarı   Teklif Edilen Birim Fiyat   Tutarı
  Birimi   İşçi sayısı   Ay/gün/saat
11 İŞÇİ ÜCRETİ (Temizlik grubundaki işçilerin mesai hariç birim maliyeti) işçi x ay 430,00 3,000
22 İŞÇİ ÜCRETİ (Yemek Servisi grubundaki işçilerin mesai hariç birim maliyeti) işçi x ay 130,00 3,000
33 İŞÇİ ÜCRETİ (Hasta Taşıma - Yardımcı Hizmetler grubundaki işçilerin mesai hariç birim maliyeti) işçi x ay 378,00 3,000
44 İŞÇİ ÜCRETİ (Yemek Servisi Gözetmeninin mesai hariç birim maliyeti) işçi x ay 7,00 3,000
55 İŞÇİ ÜCRETİ (Ekip Şefinin mesai hariç birim maliyeti) işçi x ay 24,00 3,000
66 İŞÇİ ÜCRETİ (Yemek Servisi Hizmetleri Yöneticisinin birim maliyeti) işçi x ay 1,00 3,000
77 İŞÇİ ÜCRETİ (Sorumlu Md. Yrd. mesai hariç birim maliyeti) işçi x ay 2,00 3,000
88 İŞÇİ ÜCRETİ (Sorumlu Müdürünün birim maliyeti) işçi x ay 1,00 3,000
99 MESAİ ÜCRETİ (Temizlik grubundaki işçilerin mesai ücreti) işçi x gün 215,00 4,500
110 MESAİ ÜCRETİ (Yemek Servisi İşçisi grubundaki işçilerin mesai ücreti) işçi x gün 65,00 4,500
111 MESAİ ÜCRETİ (Hasta Taşıma-Yardımcı Hizmetler grubundaki işçilerin mesai ücreti) işçi x gün 189,00 4,500
112 MESAİ ÜCRETİ (Yemek Servisi Gözetmeni mesai ücreti) işçi x gün 4,00 4,500
113 MESAİ ÜCRETİ (Ekip Şefi mesai ücreti) işçi x gün 12,00 4,500
114 MESAİ ÜCRETİ (Sorumlu Müd. Yardımcısı mesai ücreti) işçi x gün 1,00 4,500
I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)
SSıra No   İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması   Birimi   Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
1 Temizlik/ Kimy,Miyatlı Sarf ve Diğer Malzemeler adet 1,000
2 Varicella Zoster Virus (VZV)IgG adet 980,000
3 Kızamık IgG adet 980,000
4 Kabakulak IgG (ELISA) adet 980,000
5 Anti Rubella IgG (ELISA) (Kızamıkçık) adet 980,000
6 HBsAg (ELISA) adet 980,000
7 Anti HBs (ELISA) adet 1.230,000
8 Anti HCV (ELISA) adet 1.230,000
9 Anti HIV (ELISA) adet 235,000
10 Hepatit B İmmunglobulin adet 15,000
11 Hepatit B Aşısı adet 300,000
II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Şeklinde olduğu, idari şartnamenin 25 inci maddesinde alt limit tutarları belirtilen sigorta giderlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yer almadığı anlaşılmaktadır.

İdare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak giyim gideri hariç % 3 sözleşme ve genel gider dâhil toplam asgari işçiliğin 4.593.591,77 TL olarak hesaplandığı, % 3,5 oranında olmak üzere 168.235,97 TL kâr öngörüldüğü, “giyim ve sigorta giderleri” hariç olarak tespit edilen yaklaşık maliyetin kârsız tutarının 4.806.741,92 TL olduğu, tüm isteklilerin teklifinin, % 3 sözleşme ve genel gider dâhil, giyim gideri hariç asgari işçilik tutarını karşıladığı, ancak 2 isteklinin teklifinin kârsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı, ihale komisyonu tarafından da söz konusu isteklilerden 24.05.2012 tarihli yazılar ile “…hazırlayacağınız teklifinize ait toplam bedeli oluşturan teklif bileşenleri ile ilgili ayrıntıları (işçilik giderleri, yol, yemek, resmi ve dini bayram tatillerinde çalışacak personele ödenecek ücretler, aşılar, temizlik, kimyasal, miatlı sarf ve diğer malzemeler vs.) içeren” aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği ve sunulan açıklamaların kabul edilerek ihalenin Genç Ufuklar Danışma Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Baybora Hiz. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeline ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde;

Teklif bileşenlerinin ayrıntılı olarak yer aldığı bir açıklama yazısının sunulduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri esas alınarak açıklama yapıldığı,

Giyim gideri dâhil işçilik maliyetini tevsik amacıyla toplam 14 adet KİK işçilik hesaplama modülü çıktısının sunulduğu, işçilik için teklif edilen bedelin asgari işçilik maliyetini karşıladığı,

Giyim bedeli için sözleşme gideri dâhil toplam 998,38 TL öngörüldüğü

Pantolon, gömlek, kazak, mont ve bere giderlerini tevsik amacıyla, Gonca Tekstil-Hüseyin Türkoğlu’ndan alınmış olan 18.05.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, sunulan bu faturanın SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarenin yer aldığı, ayrıca proforma faturadaki bilgileri teyit amacıyla bir adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) da sunulduğu tespit edilmiştir.

Ancak, teknik şartnamede “iş elbisesi” kapsamında toplam 878 adet alt üst yazlık takımın verileceği, söz konusu üniformaların da gabardin kumaş pantolon ve gömlek veya t-shirtten ibaret olduğu belirtildiği halde, anılan isteklinin 878 adet alt üst yazlık takım (pantolon ve gömlek/ t-shirt) kapsamında sadece 878 adet gabardin kumaş pantolonun maliyetini açıkladığı, alt üst takımın bir diğer parçası olan 878 adet gömlek/t-shirt için herhangi bir bedel öngörmediği, dolayısıyla giyim giderini oluşturan maliyet bileşenlerinden tümünün teklif fiyata dâhil edilmediği anlaşılmıştır.

Ayakkabı, bot ve terlik giderlerini tevsik amacıyla Papuç Kundura-Mehmet Karahan’dan alınmış olan 18.05.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, sunulan bu faturanın SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarenin yer aldığı, ayrıca proforma faturadaki bilgileri teyit amacıyla bir adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) da sunulduğu tespit edilmiştir.

77 kalemden oluşan temizlik ve sarf malzemesi giderleri için toplam 8.109,38 TL öngörüldüğü, bu gideri tevsik amacıyla, Rota Bilişim Tek. Tem. Taah. ve Org.- Şueyüp Pekcan’dan alınmış olan 18.05.2012 tarihli 3 adet proforma faturanın sunulduğu, sunulan bu faturaların SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerlerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarenin yer aldığı, ayrıca proforma faturalardaki bilgileri teyit amacıyla bir adet Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının (Ek-O.5) da sunulduğu tespit edilmiştir.

Personel aşı giderleri için toplam 46.008,00 TL öngörüldüğü, açıklama yazısında aşı fiyatları için idari şartnamenin 25.3.4 üncü maddesinde yer verilen azami rayiç bedellerin esas alındığının belirtildiği görülmüştür.

Ancak söz konusu isteklinin açıklama yazısında, sigorta giderlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüş olup; teklif bedelini oluşturan maliyet kalemleri içinde bu giderin yer almadığı anlaşılmıştır.

Netice itibariyle, idare tarafından teklifin toplam bedelini oluşturan teklif bileşenleri ile ilgili aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, ancak söz konusu isteklinin teklif tutarı içinde sigorta giderlerine yer verilmediği ve giyim giderini oluşturan maliyet bileşenlerinden tümünün teklif fiyata dâhil edilmediği anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmamıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif bedeline ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde;

Açıklama yazısı ile teklif bileşenlerinin ayrıntılı olarak yer aldığı bir maliyet hesaplama tablosunun sunulduğu, giyim gideri hariç işçilik maliyetini tevsik amacıyla 8 adet KİK işçilik hesaplama modülü çıktısının sunulduğu, işçilik için teklif edilen bedelin asgari işçilik maliyetini karşıladığı,

Giyim gideri için toplam 10.010,00 TL öngörüldüğü, giyime ilişkin sözleşme giderinin (300,30 TL) de teklif fiyata dâhil edilmiş olduğu, söz konusu gideri tevsik amacıyla, Ezel Endüstriyel Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nden alınmış olan 23.05.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, sunulan bu faturanın SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarenin yer aldığı, ayrıca proforma faturadaki bilgileri teyit amacıyla bir adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) da sunulduğu tespit edilmiştir.

77 kalemden oluşan temizlik ve sarf malzemesi giderleri için toplam 3.351,95 TL öngörüldüğü, bu gideri tevsik amacıyla, Ezel Endüstriyel Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nden alınmış olan 23.05.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, sunulan bu faturanın SMMM tarafından onaylı olduğu ve üzerinde mevzuat gereğince bulunması zorunlu ibarenin yer aldığı, ayrıca proforma faturadaki bilgileri teyit amacıyla bir adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) da sunulduğu tespit edilmiştir.

Personel aşı giderleri için toplam 46.008,00 TL öngörüldüğü, açıklama yazısında aşı ve test bedellerinde, idari şartnamenin 25.3.4 üncü maddesinde yer verilen azami rayiç fiyatların esas alındığının belirtildiği görülmüştür.

Sigorta giderleri için toplam 998,50 TL öngörüldüğü, bu gideri tevsik amacıyla Ray Sigorta A.Ş.’den alınan 24.05.2012 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde yer alan sigorta bedeli teminat limitlerinin, idari şartnamede belirtilen limitlere eşit olduğu tespit edilmiştir.

Netice itibariyle, söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında mevzuatın aradığı şartları taşıyan tevsik edici belgelerin sunulduğu görülmüş olup, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmuştur.

Tüm tespit ve değerlendirmeler neticesinde; her ne kadar ihale üzerinde bırakılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de idare tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyata dâhil tüm giderler esas alınarak oluşturulmadığı, “giyim ve sigorta giderleri”nin yaklaşık maliyet tespit edilirken dikkate alınmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin olması gereken tutardan daha düşük hesaplandığı, söz konusu giderler dâhil edilmiş olsa idi kârsız yaklaşık maliyetin daha yüksek olacağı ve bu durumun başvuru sahibi dâhil diğer isteklilerin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması sonucunu doğurabileceği,

Öte yandan, birim fiyata dâhil olan maliyetlerin, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiği ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderlerin öngörülemeyeceği dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde idari şartnamenin 25 inci maddesinde belirtilen sigorta giderlerinin ayrı bir iş kalemi olarak yer almamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, idare tarafından aşırı düşük sorgulaması kapsamında, teklif fiyata dâhil tüm giderlerin açıklanmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sigorta giderlerini teklif fiyatına yansıtmadığı, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan diğer isteklinin söz konusu sigorta giderlerini teklif fiyatına dâhil ettiği, birim fiyat teklif cetvelindeki düzenlemeye herhangi bir şikâyet yapılmamış ve ihale dokümanı kesinleşmiş olsa dahi söz konusu düzenleme ile isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlayamadığı ve bu aşamada aşırı düşük teklif sorgulamasının da sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşıldığından, ihalenin iptali gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13