4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak genel usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, maliyeti en az on milyon ABD Doları olan mal ve hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendi ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aday: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin bir kısmını Yüklenici adına gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Ana Tedarik Sözleşmesi: İhtiyaç duyulan mal veya hizmetlerin tedarikine yönelik hususları düzenleyen ve Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren sözleşmeyi,

ç) Ar-Ge: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan araştırma ve geliştirme faaliyetini,

d) Daire Başkanlığı: Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren idareler bünyesinde görevlendirilen mevcut bir daire başkanlığını veya bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile belediyelere ait şirketlerde ilgili mevzuatına uygun olarak görevlendirilen bir birimi,

e) Genel Müdürlük/Başkanlık: Bu Yönetmelik kapsamında alım yapan idareler bünyesinde görevlendirilen Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğü veya Başkanlığı,

f) Hizmet: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik bakım ve onarım, modernizasyon, araştırma ve geliştirme, haberleşme, danışmanlık, sigorta, eğitim, bilişim sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

g) İdare: 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ve bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren idareleri,

ğ) İhale: Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ve Sanayi İşbirliği Programı içeren mal veya hizmet alım ihalelerini,

h) İhale dokümanı: Proje kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin teknik, idari, mali ve hukuki esasları içeren doküman ve eklerini,

ı) İhale Makamı: İhtiyaç Makamı veya ilgili idarenin İhtiyaç Makamı adına ihaleyi yapan birimini,

i) İhale yetkilisi: İhale Makamının ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip üst yöneticisini veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İhtiyaç Makamı: İlgili idarenin mal veya hizmet alımına ihtiyaç duyan birimini,

k) İstekli: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

l) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeleri,

m) Kredilendirme: Yüklenicinin Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerin, bu Sözleşmede yer alan toplam taahhüdünden düşürülmesini,

n) Kriter Ağacı: Tekliflerin değerlendirmesi çalışmalarında esas alınacak kriterleri, kriter ağırlıkları ve kriterlerin değerlendirme yöntemlerini içeren çizelgeyi,

o) Kümelenme Teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği,

ö) Mal: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik alıma konu olan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

p) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

r) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin geçerlilik kazanması ve kredilendirilebilmesi için söz konusu faaliyetlere başlamadan önce Yüklenici tarafından alınması gereken yazılı onayı,

s) Program dönemi: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde esas alınmak üzere Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren Daire Başkanlığı tarafından belirlenen program yılı içerisindeki dönemi,

ş) Program yılı: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde esas alınmak üzere Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlayan ve Sanayi İşbirliği Programı taahhüt süresi içerisinde geçen her on iki aylık süreyi,

t) Proje: İhale Makamının projenin başlatılmasına ilişkin yazılı talebinin Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanmasını takiben İhale Makamı ve Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Ana Tedarik ve Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin tümünü,

u) Sanayi İşbirliği Programı (SİP): Proje kapsamında, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması amacıyla bu Yönetmelikte belirtilen SİP kategorileri altında gerçekleştirilen işlem ve faaliyetleri,

ü) SİP Planı: Yüklenici tarafından SİP Sözleşmesinin bir eki olarak hazırlanan ve Yüklenicinin SİP Sözleşmesi kapsamındaki SİP kategorilerine yönelik yükümlülüklerinin program yılı ve dönemlerine göre ayrıntılarını tanımlayan planı,

v) SİP Sözleşmesi: Ana Tedarik Sözleşmesine istinaden Yüklenici ile imzalanan ve Yüklenicinin SİP yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

y) Teknoloji transferi: Teknoloji, bilgi, tasarım, yöntem, üretim metotları ve sistemlerinin; yeni ürünler, hizmetler, süreçler veya uygulamalar üretilebilmesi veya geliştirilebilmesi amacıyla ilgili taraflar arasında aktarılmasını,

z) Teminat: 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan teminat olarak kabul edilecek değerleri,

aa) Yatırım projesi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan yıllık Yatırım Programına konulmak üzere ilgili idare tarafından hazırlanan mal veya hizmet tedarik projesini,

bb) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

cc) Yerli üretici veya hizmet sunucusu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi üreticiler/hizmet sunucuları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişi üreticileri/hizmet sunucularını,

çç) Yerlileşme: Proje kapsamında taahhüt edilen yerli katkı oranının sağlanmasını,

dd) Yurt içi katma değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet, işçilik gibi bedellerin; idari (seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi) masraflar hariç olmak üzere, ilgili genel yönetim giderlerinin; yerli üretici/hizmet sunucuları tarafından elde edilen kârlar ve ilgili vergilerin toplamından oluşan kısmı,

ee) Yüklenici: İhale konusu işi gerçekleştirmek üzere İhale Makamı ve Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık ile sözleşmeler imzalayan ve Ana Tedarik ile SİP yükümlülüklerinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Temel İlkeler

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projeler için, İhale Makamı ile Yüklenici arasında Ana Tedarik Sözleşmesi ve bu sözleşmeye istinaden Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık ile Yüklenici arasında SİP Sözleşmesi imzalanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mal veya hizmet alımı yapmaya karar veren idareler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak SİP uygulanmasını sağlayacak şekilde organizasyon yapılarını oluşturabilir, düzenleme yapabilir, ihale ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin dokümanlar hazırlayabilir.

(3) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen asgari SİP taahhüt oranı ihale dokümanında yer alır. SİP taahhüt oranı belirlenirken, tedarik edilmek istenen mal veya hizmetin sektörel teknoloji düzeyi göz önüne alınır.

(4) Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin Sözleşmede belirlenen sebeplerle en fazla %20 oranında olmak üzere artırılması veya azaltılması durumunda, Yüklenicinin toplam SİP yükümlülüğünün değeri de bununla orantılı olarak artırılır veya azaltılır.

(5) Yüklenici tarafından bir ihale kapsamında gerçekleştirilen SİP faaliyeti, bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen diğer ihalelerdeki SİP yükümlülüğüne sayılmaz.

(6) Yüklenici, SİP yükümlülüğünü gerçekleştirirken ilgili idareye ilave herhangi bir mali yük getiremez.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm projeler verimlilik ve iktisadilik esaslarına göre yapılır. Proje tedarikinde iktisadilik; sadece en düşük fiyatlı teklifin değil; işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, yaşam döngüsü maliyeti ve SİP taahhüdü gibi fiyat dışındaki diğer unsurlar da dikkate alınarak en avantajlı teklifin tespiti suretiyle sağlanır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

(4) 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(5) Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamaz.

(6) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek, proje maliyetinin %10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

(7) Mal veya hizmet alım maliyetinin hesaplanmasında, maliyetin hesaplandığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz alış kuru esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhtiyaçların Bildirilmesi ve Projenin Başlatılması

Sanayi geliştirme komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren idareler bünyesinde ilgili Bakan onayı ile Sanayi Geliştirme Komisyonu kurulur. Mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile belediyelere ait şirketlerde, Sanayi Geliştirme Komisyonu ilgili mevzuatına uygun olarak teşekkül ettirilebilir.

(2) Sanayi Geliştirme Komisyonu, ilgili idarenin üst yöneticisi başkanlığında, en az beş ve tek sayıda kişi olmak üzere karar almaya yetkili idari, teknik, mali ve hukuki üst düzey yöneticilerden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu Komisyonun görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyelerin yerine yeni üye veya görev süresi biten üye yeniden görevlendirilir. İki yıllık süre içerisinde üye değişikliği olması halinde göreve gelen yeni üyeler, yerine geldikleri üyelerin görev süresini tamamlar.

(3) Sanayi Geliştirme Komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlarını oybirliğiyle alır.

Daire Başkanlığının faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren idareler bünyesinde mevcut bir daire başkanlığına bu maddede sayılan faaliyetleri yürütme görevi verilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile belediyelere ait şirketlerde SİP faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatına uygun olarak bir birim görevlendirilebilir.

(3) Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır:

a) Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi.

b) Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki SİP faaliyetlerinin yürütülmesi.

c) SİP kapsamında alım yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması.

ç) İlgili idarenin farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması.

d) İhtiyaç listelerinin envanterinin tutulması ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizinin yapılması.

e) SİP içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan Yüklenici ile SİP Sözleşmesinin imzalanması için Sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük/Başkanlık onayına sunulması.

f) SİP taahhütlerinin takibi ve denetiminin yapılması veya yaptırılması, Yüklenici tarafından sunulan raporların incelenmesi.

g) Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolojinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğinin denetlenmesi, kredilendirme ve gerektiğinde SİP eskalasyonu uygulamalarının yapılması.

ğ) Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerinin araştırılması ve geliştirilmesi.

h) İlgili idarelerin sektörel veri tabanının hazırlanması.

ı) İlgili idarelerde yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibi, koordinasyonu ve yönlendirmesinin yapılması.

i) İlgili sektörün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik ve destekler konusunda görüş bildirilmesi.

j) İlgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapılması, bilgi alışverişinde bulunulması.

k) Teknolojik gelişmelerin SİP uygulamalarında kullanılmasının sağlanması, ihracat artışına katkıda bulunulması.

l) Uygun görülen mal veya hizmetlerin SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırılmasında yerli ve yabancı yatırım imkânlarının araştırılması.

m) Teklif Değerlendirme Komisyonu için bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayıyla Proje Grubundan üye görevlendirilmesi.

n) Görev alanıyla ilgili sanayi sektörlerinin geliştirilmesi amacıyla SİP politikaları konusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve güncellenmesi.

o) Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarının ve bilimsel komisyonların kurulması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi.

ö) Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, takip edilmesi ve bunlara katılım sağlanması.

İhtiyaçların bildirilmesi ve ödenek ayrılması

MADDE 8 – (1) İhtiyaç Makamları, takip eden yıla ait maliyeti en az on milyon ABD Doları olan mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe/Başkanlığa gönderir.

(2) Daire Başkanlığı tarafından; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içermesi durumunda SİP kapsamında alım yapılması uygun bulunan mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesi ve bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen dokümanlar Şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlük/Başkanlık aracılığıyla Sanayi Geliştirme Komisyonu onayına sunulur.

(3) İhtiyaç Makamı ve Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ihtiyaç listesi ekinde, listede yer alan mal veya hizmetlerin alınmasına yönelik gerekçeler, yurt içinde üretiminin ve teknolojisinin bulunup bulunmadığı, ithal edilenlerin ithalat miktarları, mal veya hizmetin teknolojisinin stratejik durumları, elde edilmek istenen kritik teknolojiler gibi bilgiler yer alır.

(4) Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından ihtiyaç listesinin Mart ayı sonuna kadar değerlendirilmesi neticesinde bu Yönetmelik kapsamında alım yapılması uygun görülen ihtiyaçlar için, İhtiyaç Makamı ve Daire Başkanlığı tarafından ekinde ayrıntılı fizibilite raporu ve SİP hakkında ön bilgilerin yer aldığı yatırım projesi teklifi hazırlanır.

(5) Yatırım projesi teklifi, Yatırım Programında yer almak üzere İhtiyaç Makamı tarafından bütçe takvimine uygun olarak ilgili idarenin Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığıyla Kalkınma Bakanlığına sunulur. Yatırım Programına alınması uygun görülen projeler, Yatırım Programında ayrı bir proje numarasıyla yer alır.

(6) İdareler tarafından mal veya hizmet alımı ihalelerinin bedeli, yıllık Yatırım Programına alınması teklif edilen projenin kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra proje için ayrılan ödenekten karşılanır.

(7) Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından ihtiyaç listesinin değerlendirilmesi neticesinde bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülen ve ödeneği ilgili idarenin döner sermayesinden karşılanan projelerde mal veya hizmet alımı ihalelerinin bedeli, proje için ayrılan ödenekten karşılanır.

Projenin başlatılması

MADDE 9 – (1) Ödeneği ayrılan proje, İhale Makamının yazılı talebinin Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile başlatılır.

Ana tedarik grubu ve proje grubunun kurulması

MADDE 10 – (1) Projenin Ana Tedarik sürecinin yürütülmesi amacıyla, projenin başlatılmasını takiben İhale Makamı bünyesinde Ana Tedarik Grubu kurulur.

(2) Ana Tedarik Grubu, ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere en az beş kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu personelden üçünün bahse konu işin uzmanı olması, birinin muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üyenin de satın alma biriminden görevlendirilmesi esastır. Ana Tedarik Grubu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) Projenin SİP sürecine ilişkin faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, projenin başlatılmasını takiben Daire Başkanlığı bünyesinde Proje Grubu kurulur.

(4) Proje Grubu, Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık onayıyla; biri başkan olmak üzere en az beş kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Proje Grubunda, SİP yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi, teknik alanda uzman en az üç personel ile mali ve hukuki alanlarda uzman en az birer personel bulunması esastır. Proje Grubu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(5) Ana Tedarik Grubunun görev süresi Yüklenici tarafından Ana Tedarik taahhütlerinin tamamının yerine getirilmesiyle; Proje Grubunun görev süresi ise SİP taahhütlerinin tamamının yerine getirilmesiyle sona erer.

(6) İhale Makamında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, ilgili idarenin başka birimlerinden veya diğer idarelerden Ana Tedarik Grubuna üye alınabilir.

(7) Daire Başkanlığı bünyesinde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, ilgili idarenin başka birimlerinden veya diğer idarelerden Proje Grubuna üye alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulü ve Ana Tedarik Sürecine İlişkin Esaslar

İhale usulü

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır.

(2) İhalede en az üç aday veya istekli olması esastır. Ancak, ön yeterliğe başvurma veya teklif verme aşamasında en az üç aday veya istekli bulunmaması durumunda, ilgili idarelerce belirlenen stratejik önemi haiz, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, yeni ve özgün bir teknoloji içeren mal veya hizmet alımı ihalesine, gerekçesi belirtilmek üzere, Sanayi Geliştirme Komisyonu onayıyla devam edilebilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulünde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ilgili idarece davet edilen istekliler teklif verebilir.

(2) İlgili idare tarafından belirlenen ihaleye katılmada yeterlik şartları ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların teknik, ekonomik ve SİP yeterlikleri esas alınarak ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Ön yeterlik değerlendirmesi mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

(3) Ön yeterlik ilânında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterli bulunan adayların tamamı teklif vermeye davet edilebilir ya da yeterlikleri tespit edilenler arasından kısa liste oluşturulabilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(4) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 25 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Ana tedarik sürecine ilişkin esaslar

MADDE 13 – (1) Ana Tedarik sürecinde; yaklaşık maliyetin belirlenmesi, idari ve teknik şartname ile Ana Tedarik Sözleşmesi taslağının düzenlenmesi, ihale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi, bu dokümanlarda değişiklik veya açıklama yapılması, Ana Tedarik ihalesine katılmada yeterlik ve yeterliğin belirlenmesine ilişkin belgeler, tekliflerin geçerlilik süresi, Ana Tedarik Sözleşmesinin uygulanması, fiyat farkı verilmesi, sözleşmede değişiklik, sözleşmenin devri ve feshi konuları ilgili idareler tarafından yayımlanan düzenlemelerde ve/veya ihale dokümanında belirtilir.

(2) İhale dokümanında; idari ve teknik şartname, Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı, SİP Şartnamesi ve SİP Sözleşmesi taslağı, isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen Ana Tedarik ve SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(3) Yaklaşık maliyet, ön yeterlik ve ihale dokümanı ile Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ve eklerinin Ana Tedarik Grubu tarafından; SİP Şartnamesi, SİP Sözleşmesi taslağı ve eklerinin Proje Grubu tarafından hazırlanması esastır.

(4) Ana Tedarik Grubu ve Proje Grubu tarafından hazırlanan dokümanlar eşgüdüm amacıyla birlikte değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanayi İşbirliği Programına İlişkin Esaslar

SİP kategorileri

MADDE 14 – (1) Yüklenici tarafından, İhtiyaç Makamının ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin tedariki kapsamındaki taahhütlere ilaveten; sanayide yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması, yerli sanayinin katma değerinin ve rekabet gücünün artırılması ve ihracat imkânlarının geliştirilmesi amacıyla SİP kategorileri kapsamında taahhüt edilen faaliyetlerin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) İhaleye katılan istekliler, SİP uygulamasıyla hedeflenen amaçlara göre Ana Tedarik Sözleşmesinde yer alan asgari SİP taahhüt oranı değerindeki yükümlülüklerini, aşağıda belirtilen SİP kategorileri kapsamında yerine getirileceğini taahhüt eder.

a) Kategori A- Yerli Üretim Katkısı: Yüklenici tarafından, Ek-1’de yer alan rehber SİP faaliyetleri yoluyla mevcut tesisler kullanılarak tedarik konusu mal veya hizmet kapsamında yüksek teknolojili bir ürünün veya parçasının belirlenecek bir yerlilik taahhüdü ile Türkiye’de üretilmesidir.

b) Kategori B- Yatırım: Yüklenici tarafından, Ek-2’de yer alan rehber SİP faaliyetleri yoluyla yeni bir üretim tesisi kurularak tedarik konusu mal veya hizmet kapsamında yüksek teknolojili bir ürünün veya parçasının belirlenecek bir yerlilik taahhüdü ile Türkiye’de üretilmesidir.

c) Kategori C- Teknolojik İşbirliği: Yüklenici tarafından, Ek-3’te yer alan rehber SİP faaliyetleri yoluyla gerçekleştirilecek taahhütlerle yerli sanayiye teknolojik yeterlik kazandırılmasıdır.

ç) Kategori D- İhracat: Yüklenici tarafından, Ek-4’te yer alan rehber SİP faaliyetleri yoluyla gerçekleştirilecek taahhütlerle Türkiye’den ihracat yapılmasının sağlanmasıdır.

(3) Kategori C veya Kategori D kapsamındaki taahhütler, ancak Kategori A ve/veya Kategori B kapsamındaki taahhütler ile birlikte verilir.

(4) İlgili idareler tarafından yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması amacına uygun olarak, SİP kategorileri kapsamında diğer taahhüt yöntemleri de belirlenebilir.

SİP şartnamesi

MADDE 15 – (1) İlgili idarece yayımlanan ve Ek-5’te asgari şartları yer alan tip SİP Şartnamesi esas alınarak, ihale dokümanının hazırlanması süresi içerisinde, Proje Grubu tarafından hazırlanan SİP Şartnamesi ihale dokümanına eklenir.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında, asgari SİP taahhüt oranını sağlamak üzere SİP kategorilerinin ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılacak olan ve Ek-6’da yer alan SİP Taahhüt Oranları Tablosu, her projenin özelliğine ve önceliklerine göre hazırlanır ve SİP Şartnamesine eklenir. Şartnamede, SİP Taahhüt Oranları Tablosunun istekliler tarafından doldurulabileceğine ilişkin hükümler yer alabilir.

(3) SİP kategorileri kapsamında Proje Grubu tarafından belirlenen ve Yüklenici tarafından gerçekleştirilen taahhütlerin kredilendirilmesinde kullanılacak SİP kredilendirme katsayı tablosu, her projenin özelliğine ve önceliklerine göre 33 üncü madde esas alınarak hazırlanır ve SİP Şartnamesine eklenir.

SİP sözleşmesi

MADDE 16 – (1) Proje Grubu tarafından, ihale dokümanı içeriğinde yer alan SİP sözleşme taslaklarının hazırlanmasında, bu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili idarece yayımlanan ve Ek-7’de asgari şartları yer alan tip SİP sözleşmeleri esas alınır.

(2) Tip sözleşmelerde hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuatına aykırı olmamak şartıyla düzenlemeler yapılabilir.

(3) Yüklenici tarafından doldurulacak olan ve SİP kategorileri kapsamında yer alan SİP faaliyetlerinin program yılı ve dönemlerine göre listelendiği SİP Planı taslağı, SİP Sözleşmesi taslağının ekinde yer alır.

SİP için yeterlik şartları ve teminatlar

MADDE 17 – (1) Proje Grubu tarafından SİP Şartnamesinde yer almak üzere SİP yeterlik şartları belirlenirken SİP uygulamasına ilişkin teknik yeterlikler, şirketlerin ekonomik ve malî kapasitelerine ilişkin hususlar, SİP taahhütleri kapsamındaki iş deneyim belgeleri, alt yüklenicilere yaptırılabilecek işler ve alt yüklenicilere ilişkin bilgiler, şirketlerin istihdam edeceği teknik personele ilişkin hususlar gibi bilgi ve belgeler dikkate alınır.

(2) İsteklilerden teklif bedeli üzerinden alınan en az %3 oranında geçici teminat ile Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin en az %6 oranında kesin teminata ilaveten; SİP taahhüt oranını sağlayan bedel üzerinden en az %4 oranında kesin teminat alınır.

(3) SİP Sözleşmesi kapsamında alınan kesin teminatlar, tüm SİP taahhütlerinin tamamlanmasını takiben en az bir yıl boyunca serbest bırakılmaz.

(4) İlgili idarece hazırlanan standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

İhale Onayının Alınması, İhaleye Davet ve İhale İşlem Dosyası

İhale onayının alınması

MADDE 18 – (1) Ana Tedarik Grubu tarafından hazırlanan Ana Tedarik yaklaşık maliyet hesap cetveli, idari ve teknik şartname ve Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ile Proje Grubu tarafından hazırlanan SİP Şartnamesi, SİP Sözleşmesi taslağı ve diğer dokümanlar ihale onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale onay belgesinde Teklif Değerlendirme Komisyonunun asil ve yedek üyeleri de belirtilir.

(2) İlan verilebilmesi, yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi ve bilgi formu gönderilebilmesi gibi işlemler için; ön yeterlik ilânından önce İhale Makamınca, Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır.

Ön yeterlik ilânı, isteklilerin belirlenmesi ve ihaleye davet

MADDE 19 – (1) İhale dokümanının hazırlanmasını takiben bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla; son başvuru tarihinden en az yirmi gün önce İhale Makamı tarafından ön yeterlik ilânı yapılır.

(2) İhale, Kamu İhale Bülteninin diğer ilânlar bölümünde ve Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen zorunlu ilânın dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleler, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler, yayın araçları, bilgi işlem ağı veya internet yoluyla da ayrıca ilân edilebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine on gün eklenir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında, adayların Ana Tedarike ilişkin genel uygunluklarını, teknik yeterlikleri ile ekonomik ve malî kapasitelerini değerlendirmek üzere ilgili idarece belirlenen ön yeterlik kriterlerine dair bilgiler ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen SİP yeterlik şartları yer alır.

(5) Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre davet edilecek olanlara, tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden en az kırk gün önce ihaleye davet mektubu gönderilir.

(6) Ön yeterlik ve ihale dokümanı ilgili idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

İhale işlem dosyası

MADDE 20 – (1) İhale Makamı tarafından, ihalesi yapılacak her proje için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada, ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale ve ön yeterlik dokümanı, ilân metinleri, aday ve istekliler tarafından sunulan başvurular ve teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, şikâyetler ve sonuçları, sözleşme suretleri ve diğer belgeler ile teklif değerlendirme tutanak ve kararları gibi ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Teklif değerlendirme komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 21 – (1) İhale onayının alınmasını takiben, İhale Makamı bünyesinde asil ve yedek üyelerden oluşan Teklif Değerlendirme Komisyonu kurulur.

(2) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere, mali ve hukuki alanlarda uzman iki personel, Ana Tedarik Grubunun bir üyesi ve Proje Grubunun teknik alanda uzman iki üyesinin katılımıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.

(3) İhale Makamında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, ilgili idarenin başka birimlerinden veya diğer idarelerden Komisyona üye alınabilir.

(4) İhale işlem dosyasının birer örneği, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale onayını izleyen üç iş günü içerisinde İhale Makamı tarafından Teklif Değerlendirme Komisyonu üyelerine verilir.

(5) Teklif Değerlendirme Komisyonu üye tamsayısı ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) Teklif Değerlendirme Komisyonu teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgili mercilerce ivedilikle karşılanır.

Teklif değerlendirme planının hazırlanması

MADDE 22 – (1) Teklifler alındıktan sonra ancak açılmadan önce, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından; Ana Tedarik ve SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri, değerlendirme takvimi ve iş akışı, tekliflerin açılması ve puanlanması gibi hususları içeren Teklif Değerlendirme Planı hazırlanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) Teklif Değerlendirme Planının onaylanmasını takiben ve teklifler açılmadan önce, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından Ek-8’de yer alan Teklif Değerlendirme Rehber Kriter Ağacı Tablosu esas alınarak Kriter Ağacı hazırlanır veya ilgili idarelerce hazırlanan diğer kriter puanlama yöntemleri kullanılır.

(3) Kriter Ağacı, tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin teknik performans, iş programı, iş deneyimi gibi teknik, idari ve ekonomik hususlar ile Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te belirtilen Kriter Ağacı Hazırlanmasında Kullanılacak Rehber SİP Faaliyetleri Tabloları çerçevesinde belirlenen SİP kategorilerine ilişkin kriterler göz önüne alınarak hazırlanır. İhale dokümanında yer almayan hiçbir husus, Kriter Ağacında yer alamaz.

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

MADDE 23 – (1) Ana Tedarik konusu mal veya hizmet için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat, isteklinin ekonomik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine ekonomik teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Mal alımlarında birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

(2) Ana Tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(3) Ana Tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin ekonomik ve teknik teklife ait kapalı zarflar birlikte ayrı bir dosya içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İhale Makamının açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

(4) İstekliler, ihale dokümanında belirtilen asgari SİP taahhüt oranını sağlamak üzere; üçüncü fıkrada belirtilen Ana Tedarik teklif dosyasıyla birlikte, içerisinde SİP Sözleşmesi ve ekinde SİP Planı bulunan SİP dosyasını ve kapalı bir zarf içerisindeki SİP teklif mektubunu İhale Makamına sunar. SİP yeterlik şartı olarak istenilen bütün belgeler SİP dosyası içerisinde yer alır.

(5) Sözleşmeler ve eklerinin ilgili boşlukları istekli veya temsilcisi tarafından doldurulur, her bir sayfası imzalanır ve kaşelenir.

(6) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ilgili idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Tekliflerin açılması

MADDE 24 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

(2) Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Ekonomik ve SİP teklif zarfları ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın Teklif Değerlendirme Komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler, Teklif Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Teklif değerlendirme çalışmalarında rekabetin ve tarafsızlığın korunması ile maliyette etkinlik esastır.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, iki iş gününden az olmamak üzere ilgili idarece belirlenen sürede isteklilerden yazılı olarak bu eksik bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile 26 ncı madde hükümlerine göre hesaplanan teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Bu işlemlerden sonra, ihale dokümanında belirtilen asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin ekonomik ve SİP teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir.

(5) Ekonomik teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya bu belgeleri usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin ekonomik ve SİP puanları 26 ncı madde hükümlerine göre hesaplanır.

(6) Teklif mektubunda yazan bedelde, yazı ve rakam farklılığı bulunan veya teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması hâlinde, İhale Makamı tarafından bu süre sona ermeden önce isteklilerden geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresinin, kırk günden az olmamak üzere uzatılması istenir.

(8) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklamalar, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(9) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, alımın; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi sağlanması amacına uygun olmaması, maliyetin yüksek bulunması gibi nedenlerle SİP kapsamında yapılmasının uygun görülmemesi halinde, Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile proje bu Yönetmelik kapsamından çıkarılır ve ihale iptal edilir.

Tekliflerin hesaplanması

MADDE 26 – (1) Teklifler, Teklif Değerlendirme Planı ve Kriter Ağacına uygun olarak hesaplanır.

(2) Toplam teklif puanı, Ek-9’daki Teklif Değerlendirme Rehberinde yer alan ve maliyet etkinlik puanlamasına esas olan Etkin Maliyet Formülü (K) kullanılarak hesaplanır. Toplam tekliflerin hesaplanmasında, her bir projenin özelliğine ve önceliklerine göre belirlenen Teknik Puan (T), Ekonomik Puan (E) ve SİP Puanının (S) yüzdesel ağırlıkları ve bu ağırlıklara göre belirlenen toplam puanlar esas alınır. Teknik ve Ekonomik Puan, SİP Puanı ile aynı tabanda ve aynı sayı aralığında olan bir puanlama sistemiyle değerlendirilir.

(3) SİP Puanı, Ek-9’da yer alan SİP Puanı formülü kullanılarak hesaplanır. SİP Puanının hesaplanmasında, asgari SİP taahhüt oranını sağlamak üzere her bir projenin özelliğine ve önceliklerine göre Proje Grubu tarafından belirlenen SİP kategorilerinin yüzdesel ağırlıkları ile bu kategoriler kapsamında yerine getirilmesi taahhüt edilen SİP faaliyetlerinin ağırlıklı puanları esas alınır.

(4) İlgili idareler tarafından, maliyet etkinlik puanlamasına esas olan toplam teklif puanı ve SİP Puanı için diğer hesaplama formülleri hazırlanabilir ve kullanılabilir.

(5) Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmek üzere, isteklilerden bir kez en iyi ve en son tekliflerini vermeleri İhale Makamı tarafından yazılı olarak talep edilebilir. En iyi ve en son tekliflerin alınması halinde, toplam teklif puanları ikinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek tekrar hesaplanır.

(6) Yapılan değerlendirmeler sonucunda Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan Teklif Değerlendirme Raporu ihale yetkilisinin onayına sunulur. Teklif Değerlendirme Raporunda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklifleri, ihalenin tarihi ve tekliflerin hesaplanması sonucunda toplam teklif puanına göre en avantajlı teklifi verdiği belirlenen ilk üç isteklinin tekliflerine ilişkin gerekçeler ve ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(7) İhale yetkilisi tarafından onaylanan Teklif Değerlendirme Raporu Sanayi Geliştirme Komisyonuna sunulur.

Müzakere

MADDE 27 – (1) Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından, Teklif Değerlendirme Raporu üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında Raporda belirtilen en avantajlı teklif veren ilk üç istekli ile sözlü müzakere yapılmasına ilişkin karar alınabilir. Bu durumda, belirlenen istekliler Sanayi Geliştirme Komisyonu kararından itibaren on iş günü içerisinde İhale Makamı tarafından müzakereye davet edilir.

(2) Müzakerede, Teklif Değerlendirme Komisyonu ile istekliler arasında isteklilerin Ana Tedarike ilişkin teknik ve ekonomik teklifleri ile SİP teklifleri görüşülür.

(3) Üç istekliden herhangi biri, önceki teklifinden daha avantajlı olmak üzere teklifini yenilemek istediğinde, diğer isteklilere de on iş günü içerisinde tekliflerini yenileme hakkı verilir. En son teklifler dikkate alınarak on iş günü içerisinde müzakereler tamamlanır ve Teklif Değerlendirme Raporu nihai hale getirilerek ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 28 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı üzerine, verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir ve geçici teminatlar iade edilir. İlgili idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yüklenici Seçimi ve Sözleşmelere İlişkin Hususlar

Yüklenici seçimi

MADDE 29 – (1) Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınması durumunda, müzakere sürecinin tamamlanmasını takiben Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(2) Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınmadıkça, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(3) İhale; Ana Tedarike ilişkin teknik ve ekonomik yeterlik ile SİP yeterliği açısından Teklif Değerlendirme Raporunda belirtilen üç istekli arasından en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan istekli dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir ve ilgili idarenin internet sitesinde ilân edilir. İhale üzerinde bırakılan istekliye, ihale sonucunun tebliğ tarihini izleyen yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı vermesi ve bu sürenin bitimini takiben sözleşmeleri imzalaması hususu bildirilir.

(5) En avantajlı teklifi veren ikinci ve üçüncü isteklinin bulunması durumunda, bu isteklilerin geçici teminatları Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından sözleşmeler imzalanana kadar muhafaza edilir.

(6) Teklif Değerlendirme Raporu, sözleşme konusu işin tamamlandığının Yükleniciye bildirilmesinden itibaren en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(7) En avantajlı teklifi veren ilk üç istekli dışında kalan diğer isteklilerin teminatları Yüklenici seçimi kararından itibaren yirmi iş günü içerisinde iade edilir.

Ana Tedarik ve SİP sözleşmelerinin imzalanması

MADDE 30 – (1) İhale sonucunda, ihale üzerine bırakılan ve yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı veren istekli ile İhale Makamı arasında bu sürenin bitimini takiben Ana Tedarik Sözleşmesi ve Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık ile SİP Sözleşmesi imzalanır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İsteklinin sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi hâlinde, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(2) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; yirmi iş günü geçmedikçe sözleşmeler imzalanamaz.

(3) İhaleyi kazanan isteklinin sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi hâlinde ihale yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi veren ikinci istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en avantajlı teklifi veren ikinci istekli ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(4) İkinci isteklinin de sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi halinde ihale yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi veren üçüncü istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en avantajlı teklifi veren üçüncü istekli üçüncü fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale iptal edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeler, ekleri ve diğer tüm belgeler, ilgili idare tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere, Türkçe olarak hazırlanır. Türkçe ve yabancı dilde hazırlanan dokümanların yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

(6) SİP Sözleşmesi ekinde, SİP kategorileri kapsamında yer alan SİP faaliyetlerinin program yılı ve dönemlerine göre listelendiği SİP Planı yer alır.

(7) Sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra ihaleyi kazanan istekliye geçici teminatı iade edilir.

(8) Ana Tedarik Sözleşmesinin uygulanması ile ilgili olarak 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin Uygulanması ile İlgili Hükümler

Ön onay

MADDE 31 – (1) SİP Sözleşmesi ve eki SİP Planında belirtilen SİP faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce veya faaliyete ilişkin değişiklik olması halinde, her bir SİP faaliyeti için Yüklenici tarafından Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe/Başkanlığa ilgili idare tarafından hazırlanan standart form kullanılarak ön onay başvurusu yapılır.

(2) Ön onay başvurusu en geç otuz iş günü içerisinde Proje Grubu tarafından değerlendirilir ve Daire Başkanlığınca uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğün/Başkanlığın ön onayına sunulur. Ön onay başvurusunun reddedilmesi halinde, red kararı aynı süre içerisinde gerekçeleriyle birlikte Yükleniciye yazılı olarak bildirilir ve başvurunun yenilenmesi istenir. Ön onay değerlendirme sonucu doksan gün içerisinde Yükleniciye yazılı olarak bildirilmediği takdirde, başvuru reddedilmiş sayılır.

(3) Ön onay başvurusu, gerekli hallerde süre, bedel, ürün, hizmet gibi hususlar bakımından sınırlandırılabilir.

(4) Yazılı ön onay alınmadan ya da yenilenen ön onay başvurusu uygun görülmeden gerçekleştirilen faaliyetler, bu Yönetmelik ve SİP Sözleşmesinde yer alan diğer esaslara uygun olsa da SİP faaliyeti olarak kabul edilmez ve kredilendirilmez.

SİP taahhüt süresi ve faaliyet raporu

MADDE 32 – (1) SİP taahhütleri, Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından onaylanan SİP Planında belirtilen program yılı ve program dönemlerine göre yerine getirilir. Proje Grubu ve Yüklenicinin önerisi doğrultusunda, program yılı ve program dönemleri Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından SİP Sözleşmesinde belirtilen taahhüt süresinden az olmak üzere revize edilebilir. Bu durumda, Yüklenicinin toplam SİP taahhüdü sabit kalmak üzere, Yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme konusuna göre SİP taahhüt süresi SİP Planında yeniden değerlendirilir.

(2) Yüklenici, düzenleyeceği SİP taahhütlerini yerine getirme durumunu gösteren SİP Faaliyet Raporunu, kanıtlayıcı bilgi ve belgelerini ve Daire Başkanlığı tarafından taahhütlerin niteliğine göre talep edilen diğer bilgi ve belgeleri Daire Başkanlığınca belirlenen her bir program dönemi bitimini takip eden on beş iş günü içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe/Başkanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

(3) Yüklenici tarafından her bir dönemi sonunda sunulan SİP Faaliyet Raporu, Proje Grubu tarafından değerlendirilir ve Daire Başkanlığı tarafından uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayına sunulur. Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından SİP Faaliyet Raporunun onaylanması halinde kredilendirme işlemleri yapılabilir.

(4) Her bir program dönemi sonunda SİP Faaliyet Raporunun teslim edilmemesi durumunda, ilgili yıl içerisinde SİP faaliyetlerinin gerçekleştirilmediği kabul edilir. İstenilen bilgileri içermeyen ve/veya zamanında teslim edilmeyen SİP Faaliyet Raporları için Yüklenici hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır.

(5) SİP Planında yer alan herhangi bir SİP faaliyetinin Yüklenici tarafından, 4735 sayılı Kanun esas alınarak sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı veya kusuru olmaksızın tamamen ya da kısmen gerçekleştirilememesi halinde; Yüklenici, söz konusu faaliyeti gerçekleştirememesine ilişkin kanıtlayıcı ve destekleyici bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe/Başkanlığa sunar. Genel Müdürlüğe/Başkanlığa sunulan kanıtlara ilişkin değerlendirme sonucunda, Yüklenici beyanının kabul edilmesi halinde gerçekleştirilemeyen SİP faaliyeti, SİP Planından çıkartılır.

(6) Yüklenici toplam SİP yükümlülüğü sabit kalmak üzere, gerçekleştirilemeyen SİP faaliyeti yerine yeni bir SİP faaliyeti tanımlayarak Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayına sunar. Yeni SİP faaliyeti, Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayıyla Yüklenici tarafından SİP Planına yansıtılır.

SİP faaliyetlerinin kredilendirilmesi

MADDE 33 – (1) SİP Faaliyet Raporunun Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından onaylanmasını takiben, Yüklenici tarafından ön onay alınarak gerçekleştirilen SİP faaliyetleri için kredilendirilme talebinde bulunulur.

(2) Kredilendirme taleplerinin ekinde yer alması gereken bilgi ve belgeler, taahhütlerin niteliğine göre Proje Grubu tarafından belirlenir.

(3) SİP faaliyetleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde kredilendirilir:

a) Kredilendirilme, ön onayda belirtilen koşullar ile SİP Şartnamesi ekinde yer alan ve Ek-10’da belirtilen SİP Kredilendirme Katsayı Aralıkları Rehber Tablosuna göre hazırlanan SİP kredilendirme katsayı tablosundaki uygun katsayılar kullanılarak veya ilgili idareler tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre yapılır.

b) Yüklenicinin SİP taahhütlerini yerine getirirken yapmış olduğu doğrudan taahhüt konusu ile ilgili olmayan seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar SİP faaliyeti olarak kredilendirilmez.

(4) SİP Sözleşmesi kapsamında yerli sanayiye verilecek işler ve ihracat, yurt içi katma değer dikkate alınarak kredilendirilir. Gerçekleştirilen SİP faaliyetlerinde YİKD tutarlarının doğrulanması Proje Grubu tarafından gerçekleştirilir.

(5) Yüklenici, YİKD tutarlarının doğrulanması amacıyla Proje Grubu tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe/Başkanlığa sunar. Genel Müdürlük/Başkanlık gerekli hallerde YİKD tutarlarını doğrulatmak amacıyla, masrafı Yükleniciye ait olmak üzere, bağımsız denetim kuruluşlarına, üniversitelere ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına inceleme yaptırabilir.

Takip ve denetim yetkisi

MADDE 34 – (1) Proje Grubu, SİP taahhütlerini takip etme, taahhütlerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme, yerinde denetim yapma veya yaptırma yetkisine sahiptir.

(2) Proje Grubu tarafından yapılan takip ve denetim neticesinde, SİP taahhütlerine ilişkin aykırılıkların tespit edilmesi halinde, bu durum raporlanarak Genel Müdürlüğe/Başkanlığa sunulur ve Yüklenici hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır.

Cezai şart

MADDE 35 – (1) Yüklenici tarafından SİP yükümlülüklerinin SİP Sözleşmesinde belirtilen ilgili program yılı ve dönemi içerisinde ve/veya miktar ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde; altmış günden kısa olmamak üzere belirlenen süre içerisinde, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından yazılı talepte bulunulur.

(2) Bu sürenin sonunda aykırılık giderilmediği takdirde, SİP Sözleşmesinde belirtilen hükümler çerçevesinde cezai şart uygulanır. Cezai şartın uygulanması, Yükleniciyi SİP taahhütlerini yerine getirme sorumluluğundan kurtarmaz.

(3) Yüklenici, ikinci fıkra kapsamında yükümlü olduğu cezai şartı Genel Müdürlüğün/Başkanlığın yazılı talebinden itibaren on beş iş günü içerisinde ilgili idare tarafından bildirilen hesaba nakden öder. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda; cezai şart bedeli, Yükleniciye Ana Tedarik Sözleşmesi ve/veya diğer sözleşmeler kapsamında varsa yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve/veya Yükleniciden SİP Sözleşmesi kapsamında alınmış olan teminattan tahsil edilir.

(4) SİP Sözleşmesinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle feshi halinde, SİP Sözleşmesi kapsamında alınmış olan teminatı gelir kaydedilir.

SİP eskalasyonu

MADDE 36 – (1) İlgili program yılı sonunda gerçekleştirilmeyen SİP taahhütleri bir sonraki program yılına, ilgili mevzuatına ve SİP Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullara uygun olarak eskale edilerek aktarılır ve bu durumda Yüklenici hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır.

(2) Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin eskalasyona tabi olması durumunda, SİP yükümlülüklerine de Ana Tedarik Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullarda eskalasyon uygulanır.

Geçici kredilendirme

MADDE 37 – (1) Bir program dönemi içerisinde Yüklenici tarafından planlanan bir SİP faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, daha sonra kesin krediye dönüştürülmek üzere ilgili idare tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre geçici kredilendirme yapılabilir.

Ön kredilendirme

MADDE 38 – (1) İlgili idareye hali hazırda SİP yükümlülüğü bulunmayan bir şirketin gelecekteki olası SİP yükümlülüklerine sayılmak üzere, ilgili idare tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre ön kredilendirme yapılabilir.

Fazla SİP kredisi aktarımları

MADDE 39 – (1) Yüklenici tarafından, aynı SİP Sözleşmesi kapsamındaki bir SİP faaliyeti yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen SİP kredisi, her bir program dönemi sonunda, Yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde, aynı SİP Sözleşmesi ve aynı SİP kategorisi kapsamında yer alan müteakip dönem yükümlülüklerine aktarılabilir.

(2) Fazla SİP kredisi aktarımlarına ilişkin esaslar ilgili idarece belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

KOBİ iş payı yükümlülüğü ve SİP taahhütleri kapsamındaki alt yükleniciler

MADDE 40 – (1) SİP taahhütleri kapsamında KOBİ’lere verilecek iş payı, projenin özelliği dikkate alınarak SİP Şartnamesinde belirtilir.

(2) KOBİ’lere verilecek iş payı, SİP kredilendirme katsayı tablosunda belirlenen katsayılardan daha yüksek katsayı ile kredilendirilebilir.

(3) SİP taahhütleri kapsamındaki alt yüklenicilere ilişkin hükümler ilgili idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, Yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yatırımların devri, fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 41 – (1) SİP taahhüt süresinin sona ermesini takiben, Yüklenici tarafından SİP kategorileri kapsamındaki yatırımlarının devrine ilişkin hususlar ilgili idareler tarafından düzenlenir.

(2) SİP taahhütleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımı ve devri ile ilgili tüm hususlar, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

(3) Bu madde hükümlerine uyulmadığı takdirde, Yüklenici hakkında 35 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İş deneyim belgesinin düzenlenmesi

MADDE 42 – (1) Ana Tedarik kapsamında tamamlanan işe ait iş deneyim belgesi 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun esas alınarak İhale Makamı tarafından düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen SİP taahhütlerinin tamamlanmasından sonra Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından SİP ile ilgili iş deneyim belgesi düzenlenir. SİP ile ilgili iş deneyim belgeleri bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde kullanılabilir.

Sektörel veri tabanı

MADDE 43 – (1) SİP kategorileri kapsamında, yerli üretici veya hizmet sunucularının üretim ve teknoloji kabiliyetleri ile bunlara verilecek iş payları belirlenirken; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kümelenme Teşebbüsleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sektör ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde Daire Başkanlığı tarafından uluslararası sınıflamalara uygun olarak hazırlanan sektör, firma, ürün bazlı veri tabanından yararlanılabilir ve bu bilgiler ilgili firmanın uygun bulması halinde internet üzerinden kamu ile paylaşılabilir.

Uzun vadeli ihtiyaç planlaması

MADDE 44 – (1) İdarelerin ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve bu ihtiyaç alanlarında sektör tarafından gerekli üretim altyapısının kurulması amacıyla ilgili idareler tarafından uzun vadeli ihtiyaç planları hazırlanabilir ve bu planlar kamu ile paylaşılabilir.

Danışmanlık hizmeti

MADDE 45 – (1) İhale yetkilisince onaylanması kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında dokümanların hazırlanması, ihaleye hazırlık ve SİP taahhütlerinin takibi aşamalarında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmeti satın alınabilir.

Rehberlik ve süreçlerin takibi

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hallerde, ilgili idareler tarafından bu konuda bilgi ve deneyim sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne başvurulabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan süreçler, Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından uygun bulunması halinde idareler adına takip edilebilir.

(3) İdareler, bu Yönetmelik kapsamındaki SİP uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan SİP Planı taslağı, Teklif Değerlendirme Planı, Kriter Ağacı, standart form, tablo, rapor gibi belgeleri hazırlarken diğer idarelerce yayımlanan ilgili dokümanları rehber alabilir.

Yatırımlarda devlet yardımları ve devlet destekleri

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerde; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararı uygulanabilir.

(2) Yüklenici, devlet desteklerinden, desteği veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yararlanabilir.

Tebligat

MADDE 48 – (1) İlgili idareler tarafından aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat, imza karşılığı elden veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine göre yapılır. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulabilir.

Şikâyet

MADDE 49 – (1) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren on iş günü içerisinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ilgili idareye şikâyet başvurusu yapılabilir. İdare tarafından, şikâyet başvurusu üzerine on iş günü içerisinde karar alınarak şikâyet başvurusu sahibine bildirilir. Şikâyet başvurusuna ilişkin kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren yirmi iş günü geçmeden sözleşmeler imzalanamaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılamaz.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) İlgili idareler tarafından hazırlanan düzenlemeler ile ihale dokümanında düzenlenmeyen konularda 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız. 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13