33 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İhalesi

33 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İhalesi

33 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 12
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2718

Şikayetçi:
Akçay Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., YENİ MAH. S. DEMİREL BUL. NO : 1 K: 1 D: 102 BURDUR
İhaleyi yapan idare:
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 06490 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
21.06.2012 / 22514 Başvuruya Konu İhale:
2012/53893 İhale Kayıt Numaralı "Doğankent Hes İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Torul Hes İçin 18 Kişi, Kürtün Hes İçin 15 Kişi Olmak Üzere 2 Yıl Süreli Toplam 33 Kişilik Özel Güvenlik Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2380].(0026)./2012-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 15.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Torul HES İçin 18 Kişi, Kürtün HES İçin 15 Kişi Olmak Üzere 2 Yıl Süreli Toplam 33 Kişilik Özel Güvenlik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akçay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 08.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.06.2012 tarih ve 22514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; özel güvenlik personeline çalışma saatleri dışında verilecek olan atış eğitimi nedeniyle kaç saat fazla çalışma yapılacağının ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesinde belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu ve isteklileri tereddüde düşürdüğü iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İhale konusu 24 ay süreli özel güvenlik hizmet alımına ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3.4 üncü maddesi “Atış eğitimi giderleri teklif fiyata dâhildir.” şeklinde,
İhaleye ait teknik şartnamenin “Yükümlülükler” başlıklı 3 üncü bölümünün “A-Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 23 ve 24 üncü maddeleri;
23- Yüklenici tarafından görevlendirilecek ve silahlı olarak görev yapacak Özel Güvenlik Görevlileri görev esnasında kimlik kartı ile birlikte Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesini yanlarında bulunduracaklar ve silahları, görev alanı dışına çıkarmayacaklardır. Silahlar, telsizler ve gerekli olabilecek merminin tamamı (eğitim atışlarında kullanılacak mermiler dahil) İdare tarafından karşılanacaktır. Diğer temizlik, eğitim ve atış masrafları ise yükleniciye ait olup, meydana gelebilecek her türlü kazalardan yüklenici sorumlu olacaktır.
24- İşyerlerinde görev yapan Özel Güvenlik personelinin hizmet içi eğitim ve atışları ise, İçişleri Bakanlığının bu konudaki talimatları doğrultusunda yaptırılacaktır. Konu ile ilgili her türlü sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır, yıl içerisinde personelin kullanımına verilmiş olan silahlarla bir kez 25 (yirmi beş) mermi ile eğitim atışı yaptırılacaktır.” şeklinde,
İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin 4 üncü kalemi ise; “Yıl içerisinde bir kez personelin kullanımına verilmiş silahlarla 25 (yirmibeş) mermi ile eğitim atışı yaptırılacaktır.Silahlar, telsizler ve gerekli olabilecek merminin tamamı (eğitim atışlarında kullanılacak mermiler dahil) idare tarafından karşılanacaktır. Diğer temizlik, eğitim ve atış masrafları yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;
79.4.2.25. Personele, çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından 4857 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, bunun teklif fiyata dahil olacağının ve mesai dışında işçinin kaç saat işle ilgili meşgul edileceğinin idari şartnamede belirtilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, oryantasyon eğitimi dışında, silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitim giderlerinin, teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür eğitim giderleri % 3 oranının içerisinde bulunan bir genel gider olarak kabul edilmeyecek ve teklifin önemli bir bileşeni sayılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.
Başvuru sahibi tarafından ihaleye ait idari şartnamede kaç personele atış eğitimi verileceği ve fazla çalışmaya yol açacak eğitimlerin kaçar saat yapılacağı bilgisinin yer almadığı ileri sürülmekle birlikte, ihale dokümanı incelendiğinde, ihaleye ait idari şartnamede atış eğitimi giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yıl içerisinde bir kez personelin kullanımına verilmiş silahlarla 25 (yirmibeş) mermi ile eğitim atışı yapılmasına ilişkin ayrı bir iş kalemi açıldığı, ihaleye ait teknik şartnameden silahlı personel sayısının 33 olduğu ve atış eğitimlerinin çalışma saatleri dışında yapılacağına ilişkin ihale dokümanında bir düzenleme bulunmadığı göz önüne alındığında, atış eğitimi verilecek personel sayısının belli olduğu ve ihale dokümanında yılda bir kez özel güvenlik personeline verilecek olan atış eğitimleri nedeniyle fazla çalışma yapılmasının öngörülmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla isteklilerin tekliflerini oluştururlarken atış eğitimine ilişkin dikkate almaları gereken ve teklif fiyatını etkileyecek olan giderler yönünden isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13