32 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi İhalesi

32 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi İhalesi

32 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UM.II-3156

Şikayetçi:
Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., SÜMER MAHALLESİ 98.SOKAK SOYAK APT. NO:4/A ADANA İhaleyi yapan idare:
Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ulus Mahallesi Hastane Caddesi No:14 01960 ADANA Başvuru tarih ve sayısı:
04.07.2012 / 23857 Başvuruya Konu İhale:
2012/44598 İhale Kayıt Numaralı "32 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi İhalesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 10.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “32 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.07.2012 tarih ve 23857 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2550 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:
 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle:

1) Kısmi teklife açık başvuruya konu ihalenin 10 uncu kaleminde (Buharlı Otoklav İçin Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndıgatör) ihale üzerinde bırakılan İmir Kimya Tıbbi Cihaz Ecza Deposunun teklif ettiği ürünün Teknik Şartnamenin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerini karşılamadığı,

2) İhalenin 29 uncu kaleminde (Yüksek Düzeyli Alet Dezenfektanı Sterilizan 5 Lt Bidon) ihale üzerinde bırakılan Cnms Medikal ve Sağ. Ürn. Turz. İnş. Bilg. ve Elek. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürünün Teknik Şartnamenin 8, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerini karşılamadığı, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin 1 inci ve 2 nci iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapılan incelemede, 10.05.2012 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye toplam 12 isteklinin teklif verdiği, ihalenin “Buharlı Otoklav İçin Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndıgatör” adlı 10 uncu kalemine 3 isteklinin, Yüksek Düzeyli Alet Dezenfektanı Sterilizan 5 Lt Bidon” adlı 29 uncu kalemine 4 isteklinin teklif verdiği, 18.06.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 10 uncu kaleminde İmir Kimya Tıbbi Cihaz Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.nin, 29 uncu kaleminde Cnms Medikal ve Sağ. Ürn. Turz. İnş. Bilg. ve Elek. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bunun üzerine söz konusu kalemlere ilişkin olarak  Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece verilen numuneleri tekrar incelenerek şikâyetin reddedildiği ve bunun üzerine başvuru sahibince itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinde “ı)...Tıbbi Sarf Malzemelerine ait numune ihale esnasında verilecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

            İhalenin 10 uncu kısmına konu “Buhar için hızlı sonuç veren biyolojik indikatör” Teknik Şartnamesinde“10-Teklif’de belirtilen marka Biyolojik İndikatörün üreticisinin teklif edilen ürününe ait FDA 510(k) belgesi olmalı teklifle birlikte ihale komisyonuna verilmelidir. 

11-       Biyolojik indikatörlerle beraber teslim edilecek orijinal Otomatik okuyuculu inkübatörün üreticisinin ücretsiz verilecek olan otomatik okuyuculu inkübatöre ait FDA  510(k) belgesi olmalı teklifle birlikte ihale komisyonuna verilmelidir.Üreticinin ISO 13485 Belgesi olmalı teklifle birlikte ihale komisyonuna verilmelidir. 

12-       Teklif edilen Biyolojik İndikatörün ve İnkübatörün FDA Sertifikası olmalı ve teklifle birlikte verilmelidir. 

13-       Biyolojik İndikatörlerle birlikte bir adet otomatik okuyuculu inkübatör verilecektir. Bu otomatik okuyuculu inkübatörün 89/336/EEC Elektro-Manyetik Uyumluluk Direktifi ve 73/23/EEC Düşük Voltaj Direktifi ile EN 61010-1 (2001) ve EN 61010-2-010 (2003) Standartlarına uygun olduğunu gösteren üreticinin Uygunluk Beyanı bulunmalı reklifle birlikte ihale komisyonuna verilmelidir. 

14-       Ücretsiz teslim edilecek Otomatik okuyuculu inkübatör için CSA Belgesi olmalı ve teklif ile birlikte verilmelidir.” düzenlemeleri,

            İhalenin 29 uncu kalemine konu “Yüksek Düzeyli Alet Dezenfektanı Sterilizan 5 Lt Bidon”  Teknik Şartnamesinde “…8) Ürün renksiz ve şeffaf olmalı ve ph sı 7 ile 8,5 arasında olmalıdır.

9) Ürün renklendirici veya boyar madde içermemelidir.

10) Ürün aktivitesi kontrol stripleri ile kontrol edilebilmeli ve ürünü kullanacak birimlerin gerekli strip ihtiyacı ücretsiz olarak firma tarafından karşılanmalıdır.

11) Solüsyon karekteristik koku ve toksit buharlaşma yapmamalıdır.

12) Ürün cerrahi aletler ve endoskoplarda 5 dakida dezenfeksiyonu 15 dakikada soğuk sterilizasyonu sağlamalıdır.

13) Ürün HIV, HBV, HCV, Polio vırus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomanas aeruginosa ATCC, Enterococcus, Candida Albicans, Aspergiilus niger, Mycobacterium, B.subtilis, Poteus mirablis karşı etkili olmalıdır.

14) Ürün bakterisidal EN 13727, EN 14561, fungusidal EN 13624, EN 14562, mikrobakterisiadal(tbc) EN 14348, EN 14563, virüsidal (adenovirüs ve polio virüs dahil) EN 14476+A1, sporisidal EN 13704 göre test edilmiş olmalı ve test sonuçları teklif ile birlikte tarafımıza sunulmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin birinci fıkrasının (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde; ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği; anılan Kanun’un 37 nci maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinin isteklilerce sunulan belgeler üzerinden yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“Tedarik edilecek malların "numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı43 üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

            (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

            (3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.”hükümlerine yer verilmiştir.

            Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu idareler tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune değerlendirmesi yoluyla yapılabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da gerçekleştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu ister belgeler üzerinden, ister numuneler üzerinden isterse demonstrasyon yoluyla tespit edilsin, idarenin teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığına muayene ve kabul aşamasında da bakması mevzuat gereğidir. Ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın, ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu açık olup, bu aşamaya ilişkin Kurum tarafından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede herhangi bir tespitin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartnamede, numune değerlendirmesi işlemlerine ilişkin olarak herhangi bir ihtilafın vaki olması durumunda, itirazların değerlendirilmesine esas olacak “şahit numune” müessesesi düzenlenmemiştir. Dolayısıyla idari şartnamede şahit numune müessesesinin düzenlenmemiş olmasının yanı sıra isteklilerce idareye hâlihazırda sunulmuş olan numunelerin değişikliğe uğramış olma ihtimali, Kurum tarafından tarafsız bir bilirkişi marifetiyle numune değerlendirme işlemlerinin denetlenmesini fiilen imkânsız kılmıştır. Öte yandan isteklilerin ihale dokümanına yönelik olarak herhangi bir itirazda bulunmamaları idarenin bu husustaki takdirinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Netice itibariyle tekliflerin Teknik Şartnameye uygunluğunun teklif kapsamında sunulan numunelerin değerlendirilmesi üzerinden yapıldığı anlaşılmakta olup, idarece istekliler tarafından sunulan numunelerin değerlendirilmesi sonucunda, ihalenin 10 uncu kısmında ihale üzerinde bırakılan istekli adına, 10.05.2012 tarihinde idareye teslim edilen buharlı otoklav için hızlı sonuç veren biyolojik etigam Bright Cheq adlı malzemenin Teknik Şartnameye uygun olduğunun belirtildiği, 29 uncu kısma ilişkin olarak 10.05.2012 tarihinde idareye teslim edilen Yüksek Düzeyli Alet Dezenfektanı Sterilizan Derdevice Plus OPA 5 Litre adlı malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, sunulan numunelerin ilgili teknik şartnamelere uygunluğunun değerlendirilmesinde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunun, malın teslimi aşamasında ise muayene ve kabul komisyonunun sorumlu olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13