3 (Üç) Ay Süreyle Ve 408 (Dörtyüzsekiz) Kişi İle Hasta Ve Ziyaretçi Yönlendirme İle Hasta Taşıma Hizmetleri Alımı İhalesi

3 (Üç) Ay Süreyle Ve 408 (Dörtyüzsekiz) Kişi İle Hasta Ve Ziyaretçi Yönlendirme İle Hasta Taşıma Hizmetleri Alımı İhalesi

3 (Üç) Ay Süreyle Ve 408 (Dörtyüzsekiz) Kişi İle Hasta Ve Ziyaretçi Yönlendirme İle Hasta Taşıma Hizmetleri Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2741

Şikayetçi:
Tekten İnş. Tur. Yem. Nak. Tem. İlaçlama Medikal Tekstil Bilg. Sigorta Pet. Mob. Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET MAHALLESİ MİLLET CAD. ÜNLÜ İŞHANI NO:39/2 KAYSERİ
İhaleyi yapan idare:
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü (Gevher Nesibe Araştırma Ve Uygulama Hastanesi), Talas Caddesı 5.Km 38020 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
07.05.2012 / 17220
Başvuruya Konu İhale:
2012/45911 İhale Kayıt Numaralı "3 (Üç) Ay Süreyle Ve 408 (Dörtyüzsekiz) Kişi İle Hasta Ve Ziyaretçi Yönlendirme İle Hasta Taşıma Hizmetleri Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[1809].(0274)./2012-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Gevher Nesibe Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.04.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “3 (Üç) Ay Süreyle Ve 408 (Dörtyüzsekiz) Kişi ile Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme ile Hasta Taşıma Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tekten İnş. Tur. Yem. Nak. Tem. İlaçlama Medikal Tekstil Bilg. Sigorta Pet. Mob. Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.04.2012 tarihinde yaptığı şikâyetbaşvurusunun, idarenin 30.04.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2012 tarih ve 17220 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2012 tarihli dilekçe ileitirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) İhaleye teklif veren isteklilerin tamamının iş deneyim belgesinin idari şartnamedeki "Kamu ve/veya özel hastanelerde yapılan hasta taşıma ve/veya hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir." koşuluna uymadığı. "hasta taşıma" işinin diğer isteklilerde bulunmayıp, sundukları iş deneyim belgesi kapsamında bulunduğu, tüzel kişinin iş deneyimini göstermek üzere sunduğu belgenin, yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunlu olduğu, bu belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı ve ticaret sicil gazetelerine de bakılarak teyit edilmesi gerektiği, ihaleye katılım gösteren bütün isteklilerin sunmuş olduğu iş bitirme belgelerinin firmalara ait olup olmadığının ilgili kurumlarla teyit edilmesi gerektiği,
2) İsteklilerin teklifleri kapsamında banka referans mektubunun, ihaleye davet tarihi olan 16.04.2012 'den önce olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması gerektiği,
3) İsteklilerin sunduğu bilanço ve gelir tablosunun taşıması gereken kriterleri taşımadığı, yuvarlama yapılmaması gerektiği,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı  7.5. maddesinde;
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir.” düzenlemesi yer almakta olup, şartnamenin 7.6.1 inci maddesinde; benzer iş “"Kamu ve/veya özel hastanelerde yapılan hasta taşıma ve/veya hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetleri işi” olarak belirlenmiştir.
İhaleye konu işin teknik şartnamesinde “3(üç) ay süreyle ve 408 (Dörtyüzsekiz) kişiile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanelerinin … klinik, poliklinik, yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvarlar ve eczanelerinde, hasta ve ziyaretçi yönlendirme ile hastataşıma hizmetlerinin yürütülmesi işini kapsar.” şeklinde tanımlandığı, anılan teknik şartnamenin ilgili maddesinde;
“Hasta taşıma hizmetlerinde 351 eleman çalıştırılacaktır.”
“Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerinde 57 eleman çalıştırılacaktır.”
Düzenlemelerinin yer aldığı görülmüştür.
İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi”başlıklı 36 ncı maddesinde; “36.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
36.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; İstekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı ... esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.
İhalede üç istekli en düşük teklif olan 1.565.506,02 TLtutarı teklif etmiş olup, idari şartnamenin 36.2 nci maddesine göre hareket edilerek, güncellenmiş iş deneyim belgesi tutarlarına göre ihale, İkbal Ltd. Şti. – Söğütlü Ltd. Şti ortak girişiminin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
İsteklinin adı Güncellenmiş İş Deneyim Belgesi Tutarı İdarenin Değerlendirmesi
İkbal Sosy. Hizm Tem Bil. İşl. Yem. Dan. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. – Söğütlü Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. Ortak Girişimi 20.765.173,86 1. En Avantajlı Teklif
Gökay İnş. Tem. Taah ve Tic A.Ş. 1.730.621,87 2. En Avantajlı Teklif
Tekten İnş. Tur Yem Nak. Tem İlaç Med. Teks. Bilg. Sig. Pet. Mob. Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 627.093,59 Başvuru Sahibi. Geçerli Teklif.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş”;
Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler” olarak tanımlanmıştır.
1) İhale üzerinde bırakılan İkbal Ltd. Şti. – Söğütlü Ltd. Şti Ortak Girişiminin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim  belgelerinin incelenmesinden;
İkbal Sosy. Hizm Tem Bil. İşl. Yem. Dan. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından, Atatürk Eğitim Arş. Hastanesi Baştabipliğince; % 51 oranda hissesine sahip olan Doruk Sos. Hizm. Çev. Tas. Yem. Turz. Tem. Otom. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.’nin dâhil olduğu ortak girişim adına düzenlenmiş; 2008 / 10698 İKN’li “Temizlik V.H.K.İ. Teknik ve Bilgisayar Bakım Onarım Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmet Alım İşi”ne ait 20.06.2011 tarihli, 30.422.160,00 TL tutarında iş bitirme belgesinin sunulduğu, bu tutarın Doruk Sos. Hizm. Çev. Tas. Yem. Turz. Tem. Otom. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.’nce gerçekleştirilen kısmının 15.515.301,60TL olup güncellenmiş tutarın ise 20.765.173,86 TLolduğu görülmüştür.
İş deneyimine konu işin içeriğinin anlaşılabilmesi için 17.05.2012 tarihli yazıyla iş bitirme belgesine esas teşkil eden teknik şartname, belgeyi düzenleyen idareden istenilmiş olup, 24.05.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik şartnamede işin konusu;
“Temizlik Hizmetleri için ; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı birimlerinde, ihtiyaç duyulan temizlik hizmetlerinin alımı.
Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği için; … Hastanesi ve bağlı birimlerinin yapılan çalışmaların ve verilecek olan her türlü hizmet ve/veya hizmetlerin daha çağdaş hale getirilmesi için iş ve işlemlerin bilgisayarda izlenmesi ve ihtiyaç duyulacak her türlü verinin yürürlükteki mevzuat gereği uygun şekilde toplanarak değerlendirilmesini,rapor haline getirilmesini ve yine ihtiyaç duyulan her türlü metin, cetvel, defter, makbuz, fatura v.b. çıktıların daha kolay ve kontrollü yapılabilmesini amaçlayarak Hastane ve bağlı birimlerinde, ihtiyaç duyulan verinin hazırlanmasını, girilmesini, işlenmesini, ziyaretçilerin yönlendirilmesini, faturaların düzenlenmesini kapsar.” olarak belirlenmiştir.
Aynı iş deneyim belgesine konu işe ait teknik şartnamenin “Çalıştırılacak personel sayısı” başlıklı 6.3 üncü maddesinde yer alan; “360 genel temizlik personeli”
Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve daktilografi hizmeti için .. 1 ekip  sorumlusu VHKİ 161, Daktilograf 60 kişi olacaktır.”
Bilgisayar bakım onarım hizmetleri için çalıştırılacak personel sayısı 11 (onbir)dir.
Teknik bakım ve onarım işleri için çalıştırılacak teknik personel sayısı 1 ekip sorumlusu hariç toplam 36 kişi olacaktır.
Elektrik veya Elektrik/Elektronik Mühendisi teknik cihazlar ve işler için hastane işletmesinde çalışmış ya da en az 5 yıl deneyimli 1 kişi olmalı,
Biyomedikal mühendisleri veya elektronik mühendisleri hastanelerde medikal cihazlarla ilgili çalışmış ya da medikal cihazlarda tecrübeli 1 kişi olmalı,
“Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri (HYH) 1 ekip sorumlusu hariç 40 personelleşartnamelerde belirtilen hizmeti verecektir.”
şeklindeki düzenlemede personel sayıları belirtilmiş olup, teknik şartname ve 25.06.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan hak ediş belgelerinin incelenmesinden;  iş bitirme belgesine konu işin ağırlıklı tutarının 360 personel ile “genel temizlik”, 160 personel ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, 60 personel ile daktilo işi olduğu, “Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri” işinin 41 kişi ile gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.
İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin özel ortağı Söğütlü Tem İnş Gıda Ltd. Şti. tarafından Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenmiş; 10.01.2011 tarih ve 1559 sayılı 2010/79804 İKN’li Genel Bilgisayar, İdarî Destek Hizmetleri ile Klinik Mühendisliği Hizmet Alımı işine ait 444.772,45 TL tutarında iş bitirme belgesi sunulduğu, bu işe ait olan ve idareden talep edilen teknik şartnamede ise;
İhalenin Konusu; 1.1 . Karabük Devlet hastanesinin bilgisayar otomasyon sistemine yönelik hastanenin faturalama, satın alma, gider tahakkuk, bilgi işlem, ilk kayıt, hasta kabul, vezne, idare bürosu, arşiv, sağlık kurulu, laboratuar – radyoloji tetkik v.b. birimleri, poliklinik ve servislerdeki mevcut bilgisayarları kullanmak üzere bilgisayar hizmetleri, destek hizmetleri ile klinik mühendisliği bölümü hizmetleri ve idari hizmetler için hizmet alımı ihalesidir.
İşçi sayısı
2.1. Yukarıda belirtilen birim ve sayılara göre çalışacak toplam eleman sayısı 67 kişidir.
Kurumda çalışacak personel ile ilgili kriterler ve verilecek ücretler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Personel Unvanı Aranacak Şartlar Personel sayısı
Hastane bilgi sistemi Sistem Yöneticisi 4 yıllık ünv. mezunu 2
Network Donanım Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı 16
Bilgi Sistemi Kullanım Ekip Sorumlusu 1
Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Üniversite Mezunu 2
Lise Mezunu 40
Biyomedikal Bakım-Onarım Teknik Elemanı
6
Toplam 67 kişi
düzenlemelerinin yer aldığı görülmektedir.
Bahse konu işlerin, benzer işe uygun olup olmadığının incelenmesi amacıyla, iş deneyim belgesini düzenleyen Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliğinden 19.06.2012 tarihinde hak edişe esas belgeler istenilmiş olup, idarece gönderilen ihale dokümanında ve 25.06.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan hak edişe esas belgelerde hasta ve ziyaretçi yönlendirme veya hasta taşıma işlerine ilişkin bir tutar bulunmadığı görülmektedir.
Buna göre, özel ortak Söğütlü Tem. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş bitirme belgesinde benzer iş olarak tanımlanan işlerin bulunmadığı ve belgenin, idari şartnamenin 7.5 inci maddesindeki; “İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir.” düzenlemesine uygun olmadığı görüldüğünden,İkbal Sosy. Hizm Tem Bil. İşl. Yem. Dan. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. – Söğütlü Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. İşOrtaklığının değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
2) İhalede ekonomik açıdanikinci en avantajlı teklif sahibi Gökay İnş. Tem. Taah. ve Tic. A.Ş.’nin iş deneyimini tevsik amacıyla Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenen, “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” işine ait 22.09.2008 tarih ve 1 sayılı, 1.039.719,91 TL tutarında iş bitirme belgesi sunduğu, güncellenmiş tutarın 1.730.621,87 TL olduğu, belgeyi düzenleyen idare tarafından gönderilen ve 05.06.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan belgelerin incelenmesinden işin “48 kişi ile hastane bilgi yönetim sistemi hizmet alımı işi” olarak tanımlandığı ve personelin tamamının bu işte görev yaptığı hususları anlaşılmış olup, incelenen bilgi ve belgelerde, benzer iş kapsamındaki işlerle ilgili bir tutar bulunmadığı görüldüğünden Gökay İnş. Tem. Taah. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
3) Başvuru sahibi Tekten Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin;  MEÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 13.01.2011 tarihinde düzenlenmiş “MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İçin Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmet Alımı 2009/129771” işine ait 504.968,94 TL tutarında iş bitirme belgesi olup güncellenmiş tutarın 627.093,59 TL olduğu, isteklinin teklif ettiği bedel için gereken iş deneyim oranını karşıladığı anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, özel ortağın ihaleye sunduğu iş bitirme belgesinde benzer iş tanımında yer alan işlerin bulunmadığı sonucuna varılan İkbal Sosy. Hizm Tem Bil. İşl. Yem. Dan. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. – Söğütlü Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. İşOrtaklığının ve sunduğu iş bitirme belgesi ve buna esas belgelerde, benzer iş kapsamındaki işlerle ilgili bir tutar bulunmayan Gökay İnş. Tem. Taah. ve Tic. A.Ş.’nin  değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4 üncü maddesinde;  7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “… Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasızorunludur.” hükmü yer almaktadır.
Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesi (b) bendine göre pazarlık usûlü ile yapıldığı, davet tarihinin 16.04.2012 olduğu görülmektedir.
İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Gökay İnş. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2012 tarihinde doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, teklif dosyasında sunmuş olduğu banka referans mektubunun tarihinin davet tarihiyle aynı olduğu, bu durumun yukarıda aktarılan “Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.” düzenlemesine uygun olmadığı tespit edildiğinden Gökay İnş. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
İdarenin cevap yazısında, başvuru sahibi isteklinin sunduğu banka referans mektubunun 16.04.2012 tarihli olduğu belirtilmiş ise de, ilgili banka referans mektubunun 17.04.2012 tarihli olduğu, ihaleye teklif veren diğer isteklilerin banka referans mektubu tarihinin 17.04.2012 ve sonrası olduğu anlaşılmıştır.
3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin başvuruların şekil unsurlarını düzenleyen 8 inci maddesinde; dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillere yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında da; “... başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.
Anılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, itirazen şikâyet başvurusunun ve bu başvuru kapsamında ileri sürülen iddiaların, bir aykırılık savı taşıması gerekmektedir. Zira Kanun, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenlere başvuru hakkı tanımaktadır. Dolayısıyla başvurularda, şikâyete konu işlemin taşıdığı iddia edilen hukuka aykırılığın gerekçesi veya gerekçeleri ile söz konusu konulara ilişkin delillere yer verilmesi gerekmektedir.  Başvuru sahibinin, iddia konusu bakımından, soyut ve mesnetsiz iddialara yer verdiği görüldüğünden, 3 üncü iddiası uygun görülmemiştir.
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, özel ortağın sunduğu iş bitirme belgesi yeterli görülmeyen İkbal Sosy. Hizm Tem Bil. İşl. Yem. Dan. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. – Söğütlü Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. İşOrtaklığı ile, iş bitirme belgesi benzer işe uygun görülmeyen ve banka referans mektubu tarihinin Yönetmelik ve idari şartname düzenlemelerine uygun olmadığı tespit edilen Gökay İnş. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13