3 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi

3 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi

3 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 8
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2815

Şikayetçi:
Dental Market Bilgisayar Ve Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti., RUMELİ CADDESİ NO:71/1 OSMANİYE / İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Mamak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Çağlayan Mah. 286/1 Sk. No: 8 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
24.05.2012 / 19281 Başvuruya Konu İhale:
2012/22717 İhale Kayıt Numaralı "3 Kalem Tıbbi Cihaz" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğitarafından 04.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dental Market Bilgisayar ve Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.05.2012 tarih ve 19281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur Başvuruya ilişkin olarak 2012/2018 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1)Firmalarının teklifinin, ihalenin birinci kısmı için teklif ettikleri cihazın Dijital Panoramik Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 4, 9, 15, ve 27 nci maddesinde öngörülen kriterleri karşılamadığı ve ihalenin üçüncü kısmı için teklif ettikleri cihazın ise bu kısma ait teknik şartnamenin 10 uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu gerekçelerin gerçeği yansıtmadığı,

2)İhalenin ikinci kısmında ihale üzerinde bırakılan Byte Bilişim Ltd. Şti. tarafından teklif edilen cihazın, “Röntgen Tarayıcısı (Dijital Ağıziçi Fosfor Plak Tarayıcı)”teknik şartnamesinin 8 ve 23.11 inci maddesin de belirtilen teknik özellikleri karşılamadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İhalenin birinci kısmına konu olan alıma ait Dijital Panoramik Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 4 üncü maddesinde;“Sistem dijital olup sensör CCD teknolojisinde olmalıdır.”düzenlemesi,

Aynı şartnamenin 9 uncu maddesinde;Cihazın jeneratörü en az 140 kHz yüksek frekansa kadar çalışabilmelidir, bu durum cihazın orjinal katalogunda açıkça görülmelidir ve cihazın sensor çözünürlüğü en az 5Ip/mm olmalıdır.”düzenlemesi,

15 inci maddesinde; Cihazın tüp akımı 2 mA'e - 15 mA'e arasında ayarlanabilir olmalıdır.”düzenlemesi,

27 nci maddesinde;Cihaz istendiği takdirde dişlerin kontak noktaları açık ve net olarak görüntüleyerek arayüz ve gizli çürükleri teşhisini sağlayan programa yükseltilebilmelidir. Bu sayede alınan görüntüler periodontal diyagnozda kullanılabilir olmalıdır.”düzenlemesi,

Yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli olan Dental Market Ltd. Şti., ihalenin birinci kısmına konu olan alımda, “Soradex marka Cranex 3D model” panoramik röntgen cihazını 209.250,00TL fiyat ile teklif etmiş, teklifi ekinde idari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesi düzenlemesi uyarınca, teklif edilen cihaza ait katalog, tanıtım ve broşürleri ile teknik şartnameye uygunluk beyanını ibraz etmiştir.

İhale komisyonu, başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu katalogları incelemiş ve panoramik röntgen cihazı alımı teknik şartnamesinin 4, 9, 15, ve 27 nci maddelerinde öngörülen teknik kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

İhtilafa konu olan hususun çözümü için bir akademik kuruluştan, 28.05.2012 tarih ve 1563-10042 sayılı yazı ile teknik görüş istenmiştir. 27.06.2012 tarih ve 23141 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda;

“İhalenin birinci kısmına konu olan “Dijital Panoramik Röntgen Cihazı” alımı ile ilgili olarak;

1 ) Dijital Panoramik Röntgen Cihazının teknik şartnamenin 4. maddesi uyarınca; …Soradex marka Cranex 3D model panoramik röntgen cihazı dijital olmasına rağmen teknik şartnamede belirtilen sensörün CCD teknolojisinde olması şartına sensörün CMOS sensör olması nedeniyle uymamaktadır.

2 ) Dijital Panoramik Röntgen Cihazı’nın teknik şartnamenin 9. maddesi uyarınca; …Soradex marka Cranex 3D model panoramik röntgen cihazının jeneratörü 140 kHz yüksek frekansta çalışmakta olduğu orijinal kataloğunda açıkça görülmemektedir. Bu nedenle şartnameye uymamaktadır. Katalogda sensör çözünürlüğü ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır.

3 ) Dijital Panoramik Röntgen Cihazının teknik şartnamenin 15. maddesi uyarınca;…Soradex marka Cranex 3D model panoramik röntgen cihazının tüp akımı 4-16 mA arasında olduğu için teknik şartnameye uymamaktadır.

4 ) Dijital Panoramik Röntgen Cihazının teknik şartnamenin 21. maddesi uyarınca;…Soradex marka Cranex 3D model panoramik röntgen cihazının büyütme oranının Türkçe kullanma kılavuzunda 1.3 olarak belirtildiği için teknik şartnameye uygundur.

5 ) Dijital Panoramik Röntgen Cihazının teknik şartnamenin 27. maddesi uyarınca;…Soradex marka Cranex 3D model panoramik röntgen cihazının katalogunda ve firma tarafından dosyaya eklenen Türkçe kullanma kılavuzunda şartnamenin bu maddesi ile ilgili bilgiye rastlanılmamıştır.

İhalenin üçüncü kısmına konu olan “Periapikal Röntgen Cihazı” alımı ile ilgili olarak;...Periapikal Röntgen Cihazının 10. maddesi uyarınca;… Soredex marka Minray model röntgen cihazının anode akımı 10 mA olması nedeniyle teknik şartnameye uygun değildir.”

Şeklinde teknik görüş bildirilmiştir.

734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde;“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olupolmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yapılan tespitler ve anılan Kanun hükmü çerçevesinde; Dental Market Ltd. Şti. tarafından ihalenin birinci kısmı için teklif edilen cihazın, Dijital Panoramik Röntgen Cihazı teknik şartnamesinin4, 9, 15, ve 27 nci maddelerini karşılamadığı, bununla birlikte aynı istekli tarafından ihalenin üçüncü kısmı için teklif edilen cihazın Periapikal Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 10 uncu maddesini karşılamadığıanlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Röntgen Tarayıcısı (Dijital Ağıziçi Fosfor Plak Tarayıcı)Teknik Şartnamesinin 8 inci maddesi;

Fosfor plakların en yüksek çözünürlükte otomatik tarama,okuma ve silme süresi toplamda 7 sn – 19 sn arası olmalıdır.

a) Giriş yapılmadan Plakların okutulması grafilerin saklanabilme özelliği olması.

b) Grafilerin ekrana gönderildek sonra aynı aparat veya materyallerde en az 10(on) gün depolayabilme özelliği olmalıdır.düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı şartnamenin 23.11 inci maddesinde ise;cihazın beraberinde verilecek olan yazılım sayesinde kullanıcılar tarafından en az yapılması istenen işlemler belirlenmiş, “Manuel ve kademeli büyütme(zooming)” işlemi de bu kapsamda sayılmıştır.

İhalenin ikinci kısmına konu olan alımda ihale üzerinde bırakılan istekli Byte Bilişim Ltd. Şti. tarafından teklifi ekinde sunulan “Durr Dental marka Vistascan model” cihaza aitkatalog, tanıtım ve broşürler, teklif edilen cihazın teknik şartnamenin bahsi geçen maddelerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla bir akademik kuruluşa teknik görüşü alınmak üzere gönderilmiştir. Gelen cevabi yazıda;

“İhalenin ikinci kısmına konu olan “Röntgen Tarayıcısı (Dijital Ağıziçi Fosfor Plak Tarayıcı)” alımı ile ilgili olarak;

1 ) Röntgen Tarayıcısının 8. maddesi uyarınca; …Durr Dental marka Vistascan model tarayıcıda plakanın yerleştirilmesi ve tarama süresinin görüntü plakasının boyutuna ve pixel boyutuna bağlı olarak değiştiği vurgulanarak yaklaşık olarak 6-10 sn olduğu Türkçe kılavuzda belirtilmiştir. Fakat silme süresi ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. Bunun yanı sıra 8. maddenin b bendinde belirtilen görüntüler ekrana gönderildikten sonra aynı aparat ve materyallerde en az 10 (on) gün depolayabilmelidir şartı ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bu sebeplerden Durr Dental marka Vistascan model tarayıcı teknik şartnamenin 8. maddesine uygun değildir. 2 ) Röntgen Tarayıcısının 23.11 maddesi uyarınca; …Durr Dental marka Vistascan model tarayıcıda elde edilen görüntüde implant modellemesi yapabilme özelliğinin mevcudiyetine dair herhangi bir bilgi ne katalogunda ne de kullanma kılavuzunda verilmediğinden teknik şartnameye uymamaktadır.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde;“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yapılan tespitler ve alıntısı yapılan Kanun hükmü çerçevesinde; Byte Bilişim Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan kataloglarda, ilgili teknik şartnamenin 8 ve 23.11 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere yer verilmediği ve bahse konu teknik özelliklerin kataloglarda mevcut olmaması durumunun “teklifin esasını değiştirmeyen tamamlatılabilir bilgi eksikliği” kapsamında değerlendirmeye imkân bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda; ihalenin ikinci kısmına konu olan alımda ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhalenin birinci kısmına konu olan alımda, Metco İnş Ltd. Şti. tarafından teklif edilen “Morita marka Veraviewpocs 2D model” panoramik röntgen cihazının, panoramik röntgen cihazı teknik şartnamesinin 9 ve 15 inci maddesinde öngörülen teknik kriterleri karşılamadığı, keza aynı kısımda diğer bir istekli olan Ünaldı Medikal Ltd. Şti. tarafından teklif edilen “Planmeca marka Promax model” panoramik röntgen cihazına ait kataloglarda, bahsi geçen teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde “cihaz jeneratörü az 140 Khz frekansta çalışabilmelidir” şeklinde öngörülen özelliğe yer verilmediği, başka bir anlatımla esasa etkili ve tamamlatılamayacak türden bilgi eksikliği ihtiva ettiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, ihalenin ikinci kısmına konu olan alımda, Dental Market Ltd. Şti. tarafından teklif edilen Soredex marka Digora New Optime model tarayıcısına ait Türkçe kullanma kılavuzunda, toplam işleme süresinin (tarama+okuma+silme) 9-22 sn olarak belirtilmiş olması nedeniyle Röntgen TarayıcısıTeknik Şartnamesinin 8 inci maddesinde öngörülen teknik kriterleri karşılamadığı görülmektedir.

Diğer taraftan, ihalenin üçüncü kısmına konu olan “Periapikal Röntgen Cihazı” alımı ile ilgili olarak; Lider A.Ş. tarafından teklif edilen “Belmont marka Photo-X II” model röntgen cihazının anode akımı 4-7 mA olması nedeniyle teknik şartnameye uygun olmadığı belirtilirken, Ünaldı Medikal Ltd. Şti. tarafından teklif edilen “Planmeca marka Intra model” röntgen cihazının anode akımı 2-8 mA olması nedeniyle teknik şartnameye uygun olduğu yönünde teknik görüş beyan edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin birinci ve ikinci kısımlarda geçerli teklif kalmadığından, bu kısımlara ilişkin olarak ihalenin iptali gerekmektedir. Ancak, 11.07.2012 tarih ve 2012/UM.I-2814 sayılı Kurul kararı ile ihalenin birinci kısmının iptaline karar verildiğinden, ihalenin birinci kısmına ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) İhalenin birinci kısmına ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına,

2) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin ikinci kısmının iptaline,

3) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin üçüncü kısmına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13