3 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi

3 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi

3 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2814

Şikayetçi:
Metco İnşaat Ve Dış Tic. Ltd. Şti., ALBAY FAİK SÖZDENER CADDESİ NO:17 D:3 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Mamak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Çağlayan Mah. 286/1 Sk. No. 8 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
17.05.2012 / 18431 Başvuruya Konu İhale:
2012/22717 İhale Kayıt Numaralı "3 Kalem Tıbbi Cihaz" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğitarafından 04.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Metco İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 02.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.05.2012 tarih ve 18431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/1941 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından firmalarınca teklif edilen cihazın, Dijital Panaromik Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 9 ve 27 nci maddelerinde öngörülen kriterleri karşılamadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı, zira bahsi geçen şartname maddelerinde istenen özelliklerin teklifleri ekinde sunmuş oldukları ürün katalogu ile kullanma kılavuzunda açıkça yer aldığı iddia edilmektedir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuru sahibi istekli olan Metco İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti, ihalenin birinci kısmına konu olan alımda, “Morita marka Veraviewpocs 2D model” panoramik röntgen cihazını 196.350,00 TL fiyat ile teklif etmiş, teklifi ekinde idari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesi düzenlemesi uyarınca, teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygunluk belgesi ve cihaza ait katalog, tanıtım ve broşürleri ibraz etmiştir.
İhale komisyonu, başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu katalogları inceledikten sonra ihalenin birinci kısmına konu olan alıma ait teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; Cihazın jeneratörü en az 140 kHz yüksek frekansa kadar çalışabilmelidir, bu durum cihazın orjinal katalogunda açıkça görülmelidir…” ve cihazın sensor çözünürlüğü en az 5Ip/mm olmalıdır.şeklinde öngörülen teknik kriter ile aynı şartnamenin 27 nci maddesinde; Cihaz istendiği takdirde dişlerin kontak noktaları açık ve net olarak görüntüleyerek arayüz ve gizli çürükleri teşhisini sağlayan programa yükseltilebilmelidir. Bu sayede alınan görüntüler periodontal diyagnozda kullanılabilir olmalıdır.” şeklinde öngörülen teknik kriteri karşılamadığı gerekçesiyle, anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.
İhtilafa konu olan hususun çözümü için bir akademik kuruluştan, 28.05.2012 tarih ve 1563-10042 sayılı yazı ile teknik görüşü istenmiştir. 27.06.2012 tarih ve 23141 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan teknik görüş yazısında;
“İhalenin birinci kısmına konu olan ‘Dijital Panoramik Röntgen Cihazı’ alımı ile ilgili olarak;
Dijital Panoramik Röntgen Cihazı’nın teknik şartnamenin 9. maddesi uyarınca;
Morita marka Veraviewpocs 2D model panoramik röntgen cihazının jeneratörü 140 kHz yüksek frekansta çalışmakta olduğu orijinal katalogunda açıkça görülmemektedir. Bu nedenle şartnameye uymamaktadır. Ayrıca sensör çözünürlüğü 5.2 Ip/mm olması nedeniyle teknik şartnameye uymaktadır...
Dijital Panoramik Röntgen Cihazının teknik şartnamenin 27. maddesi uyarınca;
Morita marka Veraviewpocs 2D model panoramik röntgen cihazının orthoradial panoramic özelliği nedeniyle teknik şartnameye uygundur. Bu özellik sayesinde dişlerin birbirine süper pozisyonlarının azaltma özelliğinin olduğu cihazın katalogunda belirtilmektedir…” denilerek, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ait orijinal katalogda; Cihazın jeneratörü en az 140 kHz yüksek frekansa kadar çalışabilmelidir…”şeklindeki teknik özelliğin açıkça yer verilmemesi nedeniyle uygun bulunmamıştır.
4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde;
“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, gerek idarece gerekse de teknik görüşü alınan akademik kuruluşça, teklif edilen cihaza ait katalogda; ‘cihazjeneratörünün en az 140 kHz yüksek frekansa kadar çalışabilme’ özelliğine yer verilmediğinin tespit edilmiş olması ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan bilgi eksikliklerinin, ait olduğu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacağına ilişkin yukarıda alıntısı yapılan Kanun hükmü göz önünde tutulduğunda; bahse konu teknik kriteri usulüne uygun tevsik etmediği anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.
Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
İhalenin birinci kısmına konu olan alımda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu Planmeca marka Promax model panoramik röntgen cihazına ait katalogda, cihaz jeneratörünün ‘en az 140 kHz frekansta çalışabilme’ özelliğinin mevcut olmadığı; “Planmeca marka Promax model” panoramik röntgen cihazı jeneratörü 140 kHz yüksek frekansta çalışmakta olduğu orijinal kataloğunda açıkça görülmemektedir. Bu nedenle şartnameye uymamaktadır. Ayrıca sensör çözünürlüğü 9 lp/mm olması nedeniyle teknik şartnameye uymaktadır.” şeklinde gelen teknik görüş yazısında ifade edilmiştir.
Aynı teknik görüş yazısında, “Soradex marka Cranex 3D model panoramik röntgen cihazının jeneratörü 140 kHz yüksek frekansta çalışmakta olduğu orijinal katalogunda açıkça görülmemektedir. Bu nedenle şartnameye uymamaktadır. Katalogda sensör çözünürlüğü ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır.” hususu ifade edilmiş, bunun haricinde teknik şartnamenin 27 nci maddesine atfen;“Soradex marka Cranex 3D model panoramik röntgen cihazının katalogunda ve firma tarafından dosyaya eklenen Türkçe kullanma kılavuzunda şartnamenin bu maddesi ile ilgili bilgiye rastlanılmamıştır.” denilerek, Dental Market Ltd. Şti. tarafından bahse konu teknik yeterlik kriterlerinin usulüne uygun olarak tevsik edilmediği ortaya konulmuştur.
Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekli Ünaldı Medikal Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
Sonuç olarak, geçerli teklif kalmadığından, ihtilafa konu olan alıma ilişkin birinci kısımda ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin birinci kısmının iptaline,
2) Fazla ödendiği anlaşılan 1.307 TL’nin TL'nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,
Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13