3 İşçili Malzemeli Yemek Hizmet Alımı İhalesi

3 İşçili Malzemeli Yemek Hizmet Alımı İhalesi

3 İşçili Malzemeli Yemek Hizmet Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 89
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2965

Şikayetçi:
Alihan Gıda Tem. Danş. Turz. İnş. Taah. Tarım Hayv. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MÜCELLİ CADDESİ YAKINCIOĞLU İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:35 MALATYA İhaleyi yapan idare:
Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Esentepe Mahallesi Hastane Caddesi No: 14 44500 MALATYA Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23461 Başvuruya Konu İhale:
2012/52866 İhale Kayıt Numaralı "3 İşçili Malzemeli Yemek Hizmet Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 29.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “3 İşçili Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alihan Gıda Tem. Dan. Tur. İnş. Taah. Tar. Hay. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.07.2012tarih ve 23461sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2506sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, açıklama istenmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; idarelerce yaklaşık maliyetin kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması veya uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatların biri, birkaçı veya tamamı herhangi birinin öncelik sırası olmaksızın kullanılarak tespit edileceği ve istenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı ve fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verileceği; 9 uncu maddesinde, idarece yaklaşık maliyet hesabında % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici karı ekleneceği; anılan Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde ise, tekliflerin diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle karşılaştırılarak aşırı düşük olup olmadığının tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, idare tarafından başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin 141.920,00 TL olarak tespit edildiği, bu tutardan anılan Yönetmelik hükmüne göre belirlenebilecek en yüksek kar oranı olan % 20 oranındaki kar tutarı çıkarıldığında kar hariç yaklaşık maliyetin en düşük tutarının 118.966,67 TL olabileceği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin, karsız yaklaşık maliyet altında olması nedeniyle aşırı düşük olduğu belirlenmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklif fiyatının 106.520,00 TL olduğu, bu fiyatın karsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı belirlenmiştir. Bu itibarla, bu istekliden de aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece Raif İnş. Gıda Taş. Oto. Say. Oku. Med. Tem. Tar. Tek. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Alihan Gıda Tur. İnş. Tem. Tek. Tic. Ltd. Şti.’den, her öğün için örnek menü oluşturulması ve teklifteki önemli bileşenlerin tespit edilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13