22/03/2023 tarihli ve 2023/DK-79 Sayılı Kurul Kararı

Bedelsiz Hizmet Alımı Niteliğindeki Doküman Düzenlemeleri

22/03/2023 tarihli ve 2023/DK-79 Sayılı Kurul Kararı

13.04.2022 Tarihli Ve 2022/DK.D-129 Sayılı Kurul Kararının 2 inci Maddesinin İptali Ve Yürütmesinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davada Danıştay  13. Dairesinin 22.11.2022 Tarihli Ve E:2022/2566 Sayılı Kararının İcaplarına Göre Kamu İhale Kurulunca İşlem Tesis Edilmesi Hususunda Alınan 22/03/2023 tarihli ve 2023/DK-79 Sayılı Kurul Kararı

13.04.2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kurul kararının 2 nci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 22.11.2022 tarihli ve E:2022/2566 sayılı kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 13.04.2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı kararının 2 nci maddesinin son paragrafı iptal edilerek anılan maddenin sonuna “Ayrıca, Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat alımları gibi nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler için Esasların uygulanması bakımından “nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler” ifadesinden sözleşme süresi 365 takvim gününün altında olan hizmetlerin anlaşılması gerektiği,” ibaresinin eklenmesine,

2) Kamu İhale Kurulu’nun 18.01.2023 tarihli ve 2023/DK.D-27 sayılı kararının 3 üncü maddesinde yer alan “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesi uyarınca alınan 13/4/2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının ilgili bölümünde “2) Proje hizmet alımı işlerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında değerlendirilerek Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek fiyat farkı verilip verilmeyeceği ve anılan fıkrada yer alan kısa süreli hizmetler ifadesinden hangi sürenin anlaşılması gerektiği hususlarına ilişkin olarak: … Ayrıca, Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, ek fiyat farkı hesaplanmayacak alımlar olarak belirlenen; araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat alımları; nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler olarak addedildiklerinden anılan alımlar için ayrıca bir süre hesabı yapılmasına gerek bulunmadığı, diğer bir ifadeyle sayılan hizmetler için süreden bağımsız olarak ek fiyat farkı hesaplanmaması gerektiği” belirtilmiştir.” paragrafı ile “Anılan Kurul kararı ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre ek fiyat farkı hesaplanmayacak alımlar olarak belirlenen ve sayma suretiyle kısa süreli hizmetler olarak addedilen alımlar için ayrıca bir süre hesabı yapılmasına gerek bulunmadığı ve bu hizmetler için süreden bağımsız olarak ek fiyat farkı hesaplanmaması gerektiğine karar verildiği görülmektedir.” paragrafının iptal edilmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Kamu İhale Kurumu duyurusu için tıklayınız.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13