Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası Ve Kültür Merkezi İle Peyzaj Düzenlenmesi Yapımı İşi İhalesi

Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası Ve Kültür Merkezi İle Peyzaj Düzenlenmesi Yapımı İşi İhalesi

Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası Ve Kültür Merkezi İle Peyzaj Düzenlenmesi Yapımı İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 35
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2844

Şikayetçi:
Göksu İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti., TRABZON CAD. ENURYA APT. KAT : 4 NO : 12 KAHRAMANMARAŞ İhaleyi yapan idare:
Çukurova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Beledıyeevlerı Mh. Dr Sadık Ahmet Bulv. Feyz Apt. No:6 ADANA Başvuru tarih ve sayısı:
18.06.2012 / 22144 Başvuruya Konu İhale:
2012/49708 İhale Kayıt Numaralı "“Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası Ve Kültür Merkezi İle Peyzaj Düzenlenmesi Yapımı İşi”" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Çukurova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 14.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi İle Peyzaj Düzenlenmesi Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Göksu İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2012tarih ve 22144sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2330sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; teklif mektubu üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, her ne kadar idarece verilen cevapta, istekliler huzurunda yapılan ilk oturumda zarf açma ve belge kontrol tutanağıyla bu durumun kayıt altına alındığı belirtilmişse de, ihaleye katılan tüm isteklilerin beyanı alındığında, komisyon tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakıldığının açıklanmadığının görüleceği, bu nedenle ihale komisyonunun ilk oturumunda bu tutanağın istenmesinin gerekli bulunmadığı, diğer taraftan teklif mektubunda ihale komisyonunu tereddüde düşürecek nitelikte, yanlış rakamlara veya yazılara tevil edilebilecek hiçbir ifadenin yer almadığı, teklif mektubunda rakamla yazılan kısımda teklif bedelinin net olarak yazıldığı, yazıyla yazılan bölümde ise el yazısının düzgün olmamasından kaynaklanan görüntü bozukluğunun bulunduğu, ancak bu görüntü bozukluğunun rakamla yazılarak teklif edilen tutar dışında başka bir teklif tutarını ifade etmediği, idarece verilen cevapta teklif fiyatının 17.048.000,00 TL olduğunun belirtildiği, böylece teklif bedeline ilişkin bir tereddüdün bulunmadığının ihale yetkilisince de teyit edildiği, dolayısıyla teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının ve üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, ihale komisyonunun hazır bulunanlar önünde yapılan ilk toplantısında, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı ve bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği hüküm altına alınarak, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği ve tamamlanamayacağı, teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı belirtilmiştir.
Anılan Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hükmüne yer verilmiştir.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde, zarf açma ve belge kontrol tutanağının, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenleneceği, zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun zarf açma ve belge kontrol tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterileceği, bu oturumda tutulan tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretlerinin, isteyenlere imza karşılığı verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.
Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale komisyonunun hazır bulunanlar önünde yapılan ilk toplantısında, teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı ile sunulması gereken belgelerin teklif zarfında bulunup bulunmadığına yönelik tespitlerini zarf açma ve belge kontrol tutanağına işleyeceği, bu tutanağın isteyenlere imza karşılığı teslim edileceği, bu aşamada tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmeyeceği, ilk oturumda teklif mektubu ve/veya geçici teminatı uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin, ihale komisyonunun ikinci oturumunda değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemede, zarf açma ve belge kontrol tutanağında başvuru sahibinin teklif mektubunun uygun olmadığı şerhinin bulunduğu, ihale komisyonunun ilk oturumunda mevzuata uygun olarak bu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmediği görülmüştür. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, ihale komisyonu tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakıldığının açıklanmadığı, bu nedenle ihale komisyonunun ilk oturumunda bu tutanağın istenmesini gerekli görmedikleri yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.
Diğer taraftan, idarece ihale işlem dosyası ekinde, başvuru sahibinin teklif mektubunun aslı da gönderilmiş olup, asıl belge üzerinde yapılan incelemede, özellikle teklif bedelinin yazı ile yazıldığı kısımda silinti ve düzeltme yapıldığı görülmüştür. 4734 sayılı Kanunun anılan maddelerinde, kanun koyucunun geçici teminat ile teklif mektubuna özel önem atfettiği, bu hükümler uyarınca teklif mektubunda bulunan bir silinti, kazıntı ve düzeltmenin, teklif bedelinin okunabilirliğinden bağımsız olarak, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacağı görülmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin teklif mektubunda kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmadığı, teklif bedelinin idarece şikâyete verilen cevapta 17.048.000,00 TL olarak yazılmasından hareketle bedel üzerinde bir tereddüdün bulunmadığı yönündeki iddiaları da yerinde bulunmamıştır. Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13