Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı İhalesi

Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı İhalesi

Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2837

Şikayetçi:
Tuncay Demirel - Bülent Eroğlu Ortak Girişimi, İSTASYON CAD. 61/A MUŞ
İhaleyi yapan idare:
Muş Özel İdaresi, Bitlis Yolu Üzeri Karayolları Bitişiği 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
15.06.2012 / 21940
Başvuruya Konu İhale:
2012/36644 İhale Kayıt Numaralı "Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Muş Özel İdaresitarafından 16.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığının 04.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarece süresi içerisinde cevap verilmemesi üzerine, başvuru sahibince 15.06.2012 tarih ve 21940 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2308 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
İş ortaklığı olarak katıldıkları ihalede gerçek kişi ortakları Tuncay Demirel’in Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,
04.06.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunda özetle; İş Ortaklıklarının anahtar teknik personel olarak bildirdikleri Tuncay Demirel’in ihale tarihinden geriye dönük bir yıllık bir dönemde herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmadığı, sehven yapılan bildirimlerin SGK denetmenleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hazırlanan Teftiş Raporları ile iptal edildiği, SGK ile yapılacak yazışmalar sonucunda bu durumun teyit ve tespit edilebileceği, dolayısıyla ihale ilan tarihinden önceki bir yıl içinde yani 26.03.20111-26.03.2012 tarihleri arasında Tuncay Demirel’in herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmadığından anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasına göre değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,
İdarenin yasal süre içerisinde şikâyete cevap vermediği,
Kuvvetle muhtemel olarak, 2012/UY.II-2208 sayılı Kurul kararında yapılan değerlendirme emsal alınarak yani iş ortaklıkları tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Tuncay Demirel’in hatalı bildirimlerinin ihale ilan tarihinden sonra iptal edildiği gerekçesiyle itirazlarının reddedileceği düşünülmekte ise de; SGK tarafından yapılan iptallerin ihale ilan tarihinden sonra yapılmış olmasının kişinin uğradığı mağduriyetinin giderilmesi noktasında bir çözüm yolu olup hukuki açıdan geçerli bir sebep olduğu, 2012/MK-91 sayılı Kurul kararında da benzer bir durumun olduğu,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;
“(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.
(4) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
(5) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
(6) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./7 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.
(7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
(8) İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir...” düzenlemesi yer almaktadır.
İdari Şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2 maddesinin 7.5.2. nci alt maddesinde;
1 Adet Mimar veya İnşaat Mühendisi ( En az 5 Yıl Deneyimli )
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına
ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan yönetmelik ve şartname hükmü uyarınca 1 adet inşaat mühendisi veya mimarın ilan tarihi olan 26.03.2012 tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.
Başvuru sahibi Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak iş ortaklığının özel ortağı inşaat yüksek mühendisi Tuncay Demirel’in beyan edildiği görülmüştür.
İdare tarafından Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 04.05.2012 tarih ve 2355 sayılı yazı ile istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin 26.03.2011 - 26.03.2012 tarihleri arasında prim ödemelerinin hangi firmalarca yapıldığının bildirilmesinin istenilmesi üzerine anılan İl Müdürlüğü tarafından 10.05.2012 tarih ve 8429678 sayılı yazı ile istenilen bilgiler gönderilmiş, söz konusu bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda Tuncay Demirel’in başka bir tüzel kişi olan Zana Müh. İnş. Ltd. Şti.’de çalıştığının tespit edilmesi üzerine 18.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığının anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrasında belirtilen “ Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar” şartını sağlamadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Akabinde, anılan İş Ortaklığının teklifinin yukarıda belirtilen gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığının kesinleşen ihale kararı ile bildirilmesi üzerine başvuru sahibi 04.06.2012 tarihinde İdareye şikâyet başvurusunda bulunmuştur.
Söz konusu şikâyet başvurusu üzerine İdare, Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 12.06.2012 tarih ve 3181 sayılı yazı ile; 10.05.2012 tarih ve 8426978 sayılı yazıyla Bülent Eroğlu & Tuncay Demirel İş Ortaklığında anahtar teknik personel olarak gösterilen Tuncay Demirel’in ilgili tarihler arasında Zana Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalıştığının Kurumlarınca (Muş Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü) tespit edildiğinin bildirildiği, fakat Tuncay Demirel tarafından verilen itiraz dilekçesinde 25.06.2011-14.11.2011 tarihleri arasında herhangi bir firmada çalışmasının bulunmadığı ve sehven hatalı bildirimlerin Teftiş Raporuna istinaden 31.05.2012 tarihinde iptal edildiğinin iddia edildiği belirtilerek “26.03.2011-26.03.2012 tarihleri arasında Tuncay Demirel’e ait prim ödemelerinin hangi firmalarca yapıldığı” hususunda yeniden bilgi istenilmiş, anılan İl Müdürlüğünden gelen 12.06.2012 tarih ve 10691986 sayılı yazıda; “Yapılan bilgisayar kayıtlarımızın tetkiki sonucu Tuncay Demirel’e ait belirtilen tarihler arasında prim ödemesi yapılmamıştır” denilmiştir.
Bahse konu ihalede İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilme aşamasında Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonrasında Tuncay Demirel’in başka bir tüzel kişi olan Zana Müh. İnş. Ltd. Şti.’de çalıştığının tespit edilmesi üzerine 18.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tuncay Demirel & Bülent Eroğlu İş Ortaklığının anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrasında belirtilen “ Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar” şartını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşılması, bununla birlikte Tuncay Demirel’in bahse konu şirkette çalıştığına ilişkin iptal işleminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale tarihinden sonra yapıldığının görülmesi karşısında idarece mevcut bilgi ve belgelere göre yapılan değerlendirme sonucunda anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13