2012/2013 Mali Yılı 12 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi

Sözleşme Tasarısında Çelişki Bulunduğu İddiası

2012/2013 Mali Yılı 12 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi

2012/2013 Mali Yılı 12 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi

Toplantı No
: 2012/039
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2712

Şikayetçi:
Kadak Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., MENEKŞE 1 SOKAK NO:3/8-9 KIZILAY / ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Çankırı Cad. Çicek Sok. (İl Özel İdare Binası) 3/2 06030 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
13.06.2012 / 21657
Başvuruya Konu İhale:
2012/45688 İhale Kayıt Numaralı "2012/2013 Mali Yılı 12 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2274].(0283)./2012-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 18.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012/2013 Mali Yılı 12 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kadak Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2012 tarihli yazısı ile reddi, başvuru sahibinin  13.06.2012 tarih ve 21657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 inci maddesinde;  “… 7.5.2.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından telsiz sistemleri kurma ve kullanma ruhsatnamesini ihale günü teklif dosyası içerisinde idareye ibraz edecektir. Ayrıca yüklenici telsizlerini bölgeye uygun rölesi ile uyumlu bir şekilde çalışması için gereken bütün tedbirleri alacak ve röle kira sözleşmesini idareye ihale tarihinde teklif dosyası içerisinde sunacaktır.”düzenlemesinin bulunduğu, ihale üzerinde kalan istekliye ait röle kira sözleşmesinin bulunmadığı, telsiz kirasının ilk taksitinin ilan tarihinden sonra ödendiği, ayrıca söz konusu isteklinin idari şartnamenin anılan maddesinde yer alan; “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından telsiz sistemleri Kurma ve kullanma ruhsatnamesini ihale günü teklif dosyası içerisinde idareye ibraz edecektir.” düzenlemesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen ruhsatın teknik şartnamede yer verilen 11 adet telsiz miktarını ve özelliğini karşılamadığı,
2) İhale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatının kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, idare tarafından ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda;
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuruya konu ihalenin 2012/2013 Mali Yılı 12 Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede işin süresinin 12 ay olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
4734  sayılı  Kamu İhale  Kanununun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları”  başlıklı 10 uncu maddesinde, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi için istenebileceği hüküm altına alınmıştır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu”başlıklı 41 inci maddesinde;
“ (1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
(4)  İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.
Konu ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”başlıklı 9 uncu maddesinde ise; “ 9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.
Şikâyet konusu ihaleye ilişkin ihale ilanının “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2 nci maddesinde ve idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından telsiz sistemleri kurma ve kullanma ruhsatnamesini ihale günü teklif dosyası içerisinde idareye ibraz edecektir. Ayrıca yüklenici telsizlerini bölgeye uygun rölesi ile uyumlu bir şekilde çalışması için gereken bütün tedbirleri alacak ve role kira sözleşmesini idareye ihale tarihinde teklif dosyası içerisinde sunacaktır.” düzenlemesi,

Teknik şartnamenin 19 ve 20 nci maddelerinde ise;
“ 19-Yüklenici özel güvenlik hizmetini yürüten personel için :
Sıra Ekipmanın cinsi Miktarı
1 El Tel
izi
11 Adet
2 El Detektörü 8 Adet
3 El Feneri 10 Adet
4 Volki-Tolki telsiz 16 Adet
5 Düdük Metal (Her Personel için)   (Görev yapan tüm personele birer adet) 62 Adet
6 Kelepçe Metal (Her Personel için) (Görev yapan tüm personele birer adet) 62 Adet
7 Jop(Her Personel için)      (Görev yapan tüm personele birer adet) 62 Adet
8 Araç altı ayna 3 Adet
9 Telsiz Trank Bedeli 12 Ay
Yukarda sayılan ekipmanları personeline verecektir. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, detektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek.
20-Telsiz sisteminin kurulması ve işletilmesi işinden tamamen yüklenici sorumlu olacağı gibi kendisine ait Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından telsiz sistemleri Kurma ve kullanma ruhsatnamesini ihale günü teklif dosyası içerisinde idareye ibraz edecektir. Ayrıca yüklenici telsizlerini bölgeye uygun rölesi ile uyumlu bir şekilde çalışması için gereken bütün tedbirleri alacak ve Role kira sözleşmesini idareye ihale tarihinde teklif dosyası içerisinde sunacaktır. Mevcut telsizlerde cihaz alma gönderme durumlarını gösterir ışıklı ikazlara ve cihazın kanal numarası, kanal adı, batarya seviyesi, çıkış gücü seviyesi, mesaj geldi, tuşlar kilitli, sesli uyarılar devre dışı bilgilerini kullanıcıya göstererek grafik LCD göstergeye sahip olacaktır. Ayrıca ton susturma, kimlik gönderme ve seçmeli çağrı opsiyonları standart olarak cihazda bulunacaktır. Hizmet esnasında kullanılacak her el telsizi için personele ek telsiz bataryası verilecektir. Telsiz kapsama alanı bütün hizmet alanlarını kapsayacak şekilde (Esenboğa rektörlük binası hariç) 20km kapasiteli olmalıdır. ve iletişim sağlayacak şekilde olacaktır. Bu konuda yapılacak telsiz bakım ve onarım işleri ve telsizler arızalandığında bu telsizler yerine hemen yeni bir telsiz verilecektir. Telsizler her zaman faal durumda tutacak, sorumluluğu yükleniciye aittir. Bu hususta yüklenici, idareden hiçbir hak talep etmeyecektir. Telsizlerin trank bedelleri yükleniciye aittir...”düzenlemesi,
Yer almaktadır.
İdare tarafından başvuru üzerine verilen kararda ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu ihale evraklarının incelenmesi sonucunda; anılan isteklinin yeterlik kriterlerini karşıladığının görüldüğü ifade edilerek başvurunun reddedildiği anlaşılmıştır.
Anılan mevzuat hükümlerinde, idarelerce, ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, belirli makine, teçhizat veya ekipmanın kendi malı olma şartı getirilmesi halinde ise bu durumun sayılan belgelerle tevsik edilmesi gerektiği;
Kendi malı olma koşulu getirilmediği durumlarda ise söz konusu teçhizat veya ekipmana ilişkin herhangi bir belge veya taahhütnamenin teklif kapsamında sunulmasının istenmeyeceği, bu durumlarda isteklilerin de ihale konusu işte kullanacakları makine veya ekipmana ilişkin bir belge sunmalarına gerek olmadığı,
Anlaşılmaktadır.
Başvuruya konu ihale dokümanı incelendiğinde makine; teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı olma şartının aranmadığı, her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmalarının istenilmemesi gerektiği hususu belirtilmiş olsa da, idare tarafından isteklilerce röle kira sözleşmesinin teklifleri kapsamında sunulması gerektiği konusunda düzenlemenin yapılmış olduğu, ayrıca ihale dokümanına ilişkin olarak ihale tarihinden önce herhangi bir şikâyet başvurusu yapılmamış olduğu ve anılan dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği dikkate alındığında, istekliler tarafından röle kira sözleşmesini sunulması gerektiği anlaşılmıştır.
Başvuru sahibince Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “…(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır…” hükmü dayanak gösterilerek, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğini gösteren belgenin sunulmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak;
Söz konusu düzenlemenin makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranması hallerinde uygulama alanı bulacağı ve geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmana ilişkin olduğu tespit edildiğinden, başvuruya konu ihale dokümanında makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı olma şartının aranmadığı, yalnızca röle kira sözleşmesinin isteklilerin teklifleri kapsamında sunulması gerektiğine yönelik düzenleme olduğu ve dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelendirilmesi zorunluluğu bulunmadığı, röle kira sözleşmesinin sunulmasının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.
Diğer yandan, başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 inci maddesinde; istekliler tarafından teklifleri kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından temin edilecek Telsiz Sistemleri Kurma ve Kullanma Ruhsatnamesinin sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği, söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 19 ve 20 nci maddelerinde ise; özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesinde 11 adet telsizin kullanılmasının öngörüldüğü anlaşılmıştır.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde; anılan istekli ve TYT Telsiz ve Telek. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taraf olduğu 14.01.2010 tarihli OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri - Ugem  Öz. Güv. ve Eğt. Merk. Ltd. Şti.’nin Ankara’da vermiş olduğu özel güvenlik hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu röle (uzun kanal) ve simplex (yakın kanal) ihtiyaçlarının Telsiz Kanunu çerçevesinde TYT Telsiz ve Telek. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından karşılanması) konulu sözleşmenin, TYT Telsiz ve Telek. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 14.05.2012 tarihinde düzenlenen 14.01.2010 tarihli OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri konulu sözleşmesinin devam ettiğine dair belgenin ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telsiz Sistemleri Kurma ve Kullanma Ruhsatnamesinin 9 adet telsiz sisteminin kullanılmasına ilişkin olduğu, ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ugem  Öz. Güv. ve Eğt. Merk. Ltd. Şti.’ye hitaben yazılan “sistem kurma izni” konulu yazıda “…güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere azami 2 watt çıkış gücünde 9 adet el telsizinden oluşan sistemin kurulması…” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.
İhale dokümanında yer alan düzenlemeler ve anılan istekli tarafından sunulan belgeler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 11 adet telsize ilişkin belge sunması gerekirken 9 adet telsize ilişkin belge sunmasının başvuruya konu ihale dokümanında yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.
2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;
“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…”hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde,
“…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;
i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),
ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,
iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.
79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.…”açıklamaları,
Yer almaktadır.
İnceleme konusu ihalede idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesi;
“Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler
25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre
hesaplanacak işçilik ücreti:
Özel Güvenlik Müdürü 1 Kişi (Asgari ücretin bürüt % 30 fazlası)
Özel Güvenlik Şefi 3 Kişi (Asgari ücretin bürüt % 20 fazlası)
Diğer özel güvenlik hizmet personeli 58 Kişi (Asgari ücretin bürüt % 15 fazlası)
Bu işin süresi 12 aydır ve 62 personel ile ifa edilecektir.
Toplam 14 günlük Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında her gün için asgari ücretin %15 fazlası alan 39 kişi çalıştırılacak olup bu günlerde çalışılacak toplam gün sayısı
546(beşyüzkırkaltıgün)dir.
25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:
Yüklenici her çalışanına ihale süresince (12 ay ) her ay 26 (yirmi altı) iş günü üzerinden 52 (elli iki) adet (EGO tarafından belirtilen toplu satış fiyatı üzerinden hesaplanarak) EGO biletini ayni olarak verecektir. Yol ücreti teklif fiyata dâhil edilecektir.
Yüklenici her çalışanına ihale süresince (12 ay ) her ay 26 (yirmi altı) iş günü üzerinden yemek bedelini nakdi olarak günlük brüt 6,50 TL verilece ve bordroda gösterecektir. Yemek ücreti teklif
fiyata dâhil edilecektir.
Aşağıda belirtilen giyim istihkakları yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Kıyafet bedeli teklif fiyata dâhil edilecektir. sıra giysi türü miktarı
1 gömlek (kışlık-yazlık) 2+2 adet 4 adet
2 pantolon (kışlık-yazlık) 1+1 adet 2 adet
3 ayakkabı (kışlık-yazlık) 1+1 adet 2 adet
4 yağmurluk (kışlık) 1 adet
5 mont (kışlık) 1 adet
6 kravat 1 adet
7 kışlık kazak 1 adet
8 reflektif yelek(özel güvenlik yeleği) (görev yapan tüm personele birer adet) 62 adet
9 giysiye uygun kemer(görev yapan tüm personele birer adet) 62 adet
10 kep (görev yapan tüm personele birer adet) 62 adet”  şeklinde düzenlenmiştir.
İhale dokümanında yer verilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alındığında kâr hariç yaklaşık maliyet;
İş Kaleminin Adı Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat Tutar
Asgari Ücretin %15 Fazlası  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ay 58,00 12,000 1.083.372,72
Asgari Ücretin %20 Fazlası  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ay 3,00 12,000 58.033,08
Asgari Ücretin %30 Fazlası  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ay 1,00 12,000 20.675,64
Ulusal Bayram Ve Resmi Tatil Günlerinde Asgari Ücretin %15 Fazlası Koruma ve Güvenlik Görevlisi Gün 546,00 23.221,38
Toplam 62,00 1.185.302,82
Giyim (%3 sözleşme ve genel giderler dahil) 27.643,72
3. Şahıslara Mali Sorumluluk Sigortası Adet 62,00 12,000 1.104,22
Toplam (kâr hariç yaklaşık maliyet) 1.214.050,76
Şeklindedir.
Buna göre, idarece belirlenen giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplam tutarı 1.185.302,82 TL olmaktadır. Yaklaşık maliyet hesabında esas alınan giyim bedeli (27.643,72TL/62 kişi) ve mali sorumluluk sigorta bedeli (1.104,22TL) dikkate alındığında ise, bu tutar 1.214.050,76TL olmaktadır.
İdarece söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Ugem  Öz. Güv. ve Eğt. Merk. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.214.124,30 TL, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ise 1.265.761,14 TL olduğu göz önüne alındığında, her iki geçerli teklifin de kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle, başvuru sahibinin ileri sürdüğü idare tarafından ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ugem  Öz. Güv. ve Eğt. Merk. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13