Geli Müessesesi Yli Müdürlüğü Işıkdere-2 Panosu 60.000.000 M3 Üst Örtü Dekapajı Ve Karacaağaç-Beşoluk Köy Yolu Köprü Yapım İhalesi

Geli Müessesesi Yli Müdürlüğü Işıkdere-2 Panosu 60.000.000 M3 Üst Örtü Dekapajı Ve Karacaağaç-Beşoluk Köy Yolu Köprü Yapım İhalesi

Geli Müessesesi Yli Müdürlüğü Işıkdere-2 Panosu 60.000.000 M3 Üst Örtü Dekapajı Ve Karacaağaç-Beşoluk Köy Yolu Köprü Yapım İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2836

Şikayetçi:
Özdoğan İnş. San.Ve Tic. Ltd. Şti.-Tarhan Mad. San. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, Kütahya Karayolu 3.Km. Tarhan Tesisleri P.K. 8 KÜTAHYA
İhaleyi yapan idare:
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, Hıpodrom Caddesı No: 12 06330 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
14.05.2012 / 18127
Başvuruya Konu İhale:
2012/15904 İhale Kayıt Numaralı "Geli Müessesesi Yli Müdürlüğü Işıkdere-2 Panosu 60.000.000 M3 Üst Örtü Dekapajı Ve Karacaağaç-Beşoluk Köy Yolu Köprü Yapım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.05.2012 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığıtarafından 05.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü Işıkdere-2 Panosu 60.000.000 m3 Üst Örtü Dekapajı ve Karacaağaç-Beşoluk Köy Yolu Köprü Yapım” ihalesine ilişkin olarak Özdoğan İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. &Tarhan Mad. San. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığının 26.04.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.05.2012tarih ve 18127sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak2012/1906 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
Bahse konu ihalede ihalenin Enkaya İnş. Mak. Turz. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. + İş Kaya İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. + Pimtek İnş. Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde kaldığı, Barış İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği,
1) Anılan ihalede ihalenin değerlendirme sonucu 2 firmanın idarece değerlendirme dışı bırakılarak geriye 9 firmanın teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, idarece daha önce 21.02.2012 tarihinde yapılan SLİ Müessese Müdürlüğü Ayvalı-2 Panosu 17.000.000 m3 üst+ara dekapaj+12.000.000 ton kömür kazı, yükleme, nakliye ve stoklama işleri ile alt geçit yapım işinde Barış İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin gelir tablosunun İdari Şartnamenin 7.4.3 üncü maddesinde istenilen değeri karşılamadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan firmanın bahse konu ihalede teklif tutarının 69.975.000,00 TL olduğu, anılan isteklinin bu ihalede karşılayamadığı tutarı 1,5 ay sonra yapılan ve 226.500.000 TL teklif verdiği ihalede karşılamasını anlayamadıkları, anılan isteklinin gelir tablosu, bilançosu ve iş deneyim belgesinin bir kere daha incelenmesi gerektiği,
İdarenin şikâyete verdiği cevapta anılan firmanın bilanço ve gelir tablosunun İdari Şartnamede istenilen kriterleri karşıladığının belirtildiği ancak iş deneyim belgesinin bu ihale için yeterli olduğuna ilişkin herhangi bir cevap verilmediği,
2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı için yapılan şikâyette; “İhale üzerinde bırakılan İş-Kaya firmasının tanıtım broşüründe ihalede değerlendirme dışı bırakılan Ulubol firmasının ortak grupları içerisinde olduğunun görüldüğü, son dönem ihalelere de beraber teklif verdiği, bu konunun firmaların ilişkileri açısından tekrar incelenmesi hususunun ihale etiği açısından zorunluluk olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmaların ihale konusu büyüklükte bir iş yapmadıkları, iş bitirme belgelerinin yeterli olamayacağı ve istenen anahtar teknik personele sahip olup olmadıklarının bir kere daha incelenmesinin” istenildiği, idarenin şikayete verdiği cevapta; “Ortaklığı oluşturan firmaların ticaret sicil gazetelerinin incelendiği, şirketteki şahıslarla ilgili herhangi bir ilişki tespit etmedikleri, iş deneyimi ve anahtar teknik personelle ilgili İdari Şartnamede istenilen tüm bilgileri sunduklarının” belirtildiği,
İdarenin şikâyette belirttikleri noktalara değinmeden, tatmin edici bir cevap vermeden yuvarlak olarak yaptıkları değerlendirmenin mevzuata uygun yapıldığının belirtildiği,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Bahse konu ihalenin İdari Şartnamesinin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 inci maddesinin 7.4.2 inci alt maddesinde;
“7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)
sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur” düzenlemesi,
Aynı maddenin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.4.3 üncü maddesinde;
“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesi,
Aynı maddenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinin 7.5.1 inci alt maddesinde;
“7.5.1.İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.”düzenlemesi yer almaktadır.
Barış İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin İdari Şartnamenin 7.4.2 nci maddesi uyarınca YMM tarafından düzenlenmiş 2011 yılı Bilanço Bilgileri Tablosunu sunduğu, söz konusu bilgi ve belgelerin İdari Şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde öngörülen kriterleri karşıladığı görüldüğünden başvuru sahibinin şikâyetinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Barış İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin İdari Şartnamenin 7.4.3 üncü maddesi uyarınca taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının parasal tutarını gösteren YMM onaylı faturaların sunulduğu, güncellenen toplam fatura tutarının teklif ettiği bedelin % 15 i olan 33.975.000 TL’yi karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki şikâyetinin de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
Bahse konu ihale GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü Işıkdere-2 Panosu 60.000.000 m3 Üst Örtü Dekapajı ve Karacaağaç-Beşoluk Köy Yolu Köprü Yapım işi olup, İdari Şartnamenin 7.6 ıncı maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.2. maddesinde yer alan "Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde yeralan A/XVII veya A/V grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir”düzenlemesi bulunmaktadır.
Bahse konu ihalede Barış İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.iş deneyimini tevsik için TKİ Genel Müdürlüğü tarafından 16.01.2008 tarih ve 2008/İş-1 sayılı ile firma adına düzenlenmiş olan “İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)” belgesi sunulmuştur. Söz konusu belgede;
İşin adı: By-J/4 panosu 32.000.000 m3 Dekapaj işi
İşin yapıldığı yer :GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Kütahya
Uygulanan yapı tekniği :Dekapaj ile ilgili tüm özellikler
Yüklenicinin ticaret ünvanı :Barış İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.
İlk sözleşme bedeli :59.072.000 YTL
Toplam sözleşme bedeli :70.886.400 YTL
Sözleşme tarihi :25.04.2005
İşin geçici kabulü :19.12.2007
Belge tutarı :70.863.284 YTL, olarak belirtilmiştir
Barış İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif fiyatının 226.500.000 TL olduğu, anılan şartname hükmü uyarınca teklif bedelinin % 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin 113.250.000 TL tutarında iş deneyim belgesi sunması gerektiği, anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin güncellenmiş belge tutarının 120.815.800,98 TL olduğu dikkate alındığında anılan isteklinin idari şartnamede ön görülen kriteri sağladığı sonucuna varılmıştır. 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde;
“İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. ”hükmü bulunmaktadır.
İdarece gönderilen anılan isteklilere ilişkin teklif dosyalarında yer alan ticaret sicil gazeteleri, imza beyannameleri/sirküleri ve teklif mektuplarının incelenmesinde şirket ortakları, şirket müdürü ve vekalet verilen kişilerin farklı kişiler olduğu görülmüştür.
14.04.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Enkaya İnş. Nak. Turz. Petrol Ür. San ve Tic. Ltd. Şti. & İş-Kaya İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti.& Pimtek İş. Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmıştır .
Söz konusu ihalede İdari Şartnamenin 7.5.1 inci maddesi uyarınca istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması, İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde ise pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler başlıklı” 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasında; “İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Bahse konu ihalede Enkaya İnş. Nak. Turz. Petrol Ür. San ve Tic. Ltd. Şti.&.İş-Kaya İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti. & Pimtek İş. Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif fiyatı 205.420.000 TL’dir. Anılan iş ortaklığının pilot ortağı Enkaya İnş. Nak. Turz. Petrol Ür. San ve Tic. Ltd.Şti.’dir. Enkaya Ltd.Şti. iş deneyim belgesi olarak şirketin % 51 hissesine sahip ortağı Mehmet Kılınç adına DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından 20.06.2011 tarih ve 222924 sayılı “Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali işine ilişkin “İş Yönetme Belgesi” sunulmuştur. Bahse konu belgede, ilgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 586.078.655,61 USD olduğu görülmüştür. Pilot ortak olan Enkaya Ltd. Şti.’nin söz konusu iş deneyim belgesi ile asgari iş deneyim tutarının tamamını sağladığı görülmüştür.
Pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması nedeniyle iş ortaklığının özel ortağı olan İş-Kaya İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale konusu iş veya benzer işe ait olmayan “Elazığ –Malatya-Tunceli-Bingöl Şehir İçi Telefon Şebekesi Global İhalesi” işine ait 1.533.525 TL (1995 yılı BF) tutarındaki İş Deneyim Belgesinin (Yüklenici İş Bitirme) sunulduğu, belge tutarının güncellenmesi sonucunda, sunulan iş deneyim belgesinin asgari iş deneyim tutarının en az % 40’ı olan 41.084.000 TL’yi karşıladığı görülmüştür.
İş ortaklığının diğer özel ortağı olan Pimtek İş. Mad. Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketin beş yıldır % 55 hissesine sahip ortağı Zafer Türkyılmaz adına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 25.09.2009 tarih ve 26017 sayılı 31.05.1999 tarihinde geçici kabulü yapılan “Gerede Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu İnşaatı” işine ilişkin olarak adı geçenin hissesine düşen tutarı 10.246.730 ABD Doları olarak belirtilen iş deneyim belgesinin (İş denetleme) sunulduğu, benzer işe ait olan belge tutarının güncellenmesi sonucunda, sunulan iş deneyim belgesinin asgari iş deneyim tutarının en az % 20’si olan 20.542.000 TL’yi karşıladığı görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle anılan iş ortaklığının istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının istenen anahtar teknik personele sahip olup olmadıklarının bir kere daha incelenmesi gerektiği iddiasının incelenmesinde;
İdari Şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinin 7.5.2 inci alt maddesinde;
“7.5.2. İsteklilerin en az beş yıl deneyimli bir maden mühendisini anahtar teknik personel olarak çalıştırması zorunludur.
Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.
Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilemez.
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.” düzenlemesi yer almaktadır.
Anılan iş ortaklığının özel ortağı olan Pimtek İş. Mad. Tic. Ltd. Şti.’nin şirket müdürü ve şirket ortağı olan Maden Mühendisi Ömer Yakupoğlu’nu anahtar teknik personel olarak beyan ettiği ve idari şartnamenin anılan maddesinde belirtilen belgeleri teklifi ekinde sunduğu, sunulan belgelerin anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin şikâyetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
13.04.2012 tarihli Komisyon Kararı ile Ulubol İnş. Hafr. Gıda Turz. ve Tic. Ltd. Şti. & Yersu Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifi, iş ortaklığının özel ortağı Yersu Müh. Ltd. Şti.’nin M. Mahfuz Tutşi adına sunduğu iş yönetme belgesinin yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. 2012/UY/I-2835 sayılı Kurul Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ulubol İnş. Hafr. Gıda Turz. ve Tic. Ltd. Şti. & Yersu Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13